Uvjeti korištenja tarife Pričalica za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja tarife Pričalica za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Pričalica (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Pričalica za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Pričalica (stara) i Mobilni Internet.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja PRICALICA na broj 13888. Slanje SMS poruke na broj
13888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifu koji Korisnik koristi. Prelaskom na tarifu od 01.03.2013.
korisnik ne zadržava promocije Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće
korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013). Od 01.03.2013. prelaskom na tarifu
brišu se postojeći paketi minuta.

4. Tarifa i pogodnosti Tarife kao i jednokratna naknada za aktivaciju Tarife definirani su Cjenikom
telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

5. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga Tele2 koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
web stranice Tele2 ili na drugi primjeren način.