Uvjeti korištenja tarife Revolucija 125UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA 125
(promotivno razdoblje 26.10.2012. - 20.12.2012.)


1. Potpisom Zahtjeva za promjenu tarife i zasnivanje obveznog razdoblja trajanja pretplatničkog ugovora
(dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 privatni pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa Revolucija 125
iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom
razdoblju od 26.10.2012. do 20.12.2012.

2. Privatni pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
3. Maksimalan broj priključaka s Tarifom koje ugovara privatni pretplatnik ograničen je na jedan (jedna
aktivacija Tarife za jedan OIB privatnog pretplatnika).

4. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se
po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

5. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- 1.000 minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
- 1 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.

6. Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne
naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

7. Sva ostala obilježja Tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.

8. Nakon što privatni pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu
minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i iskoristi pripadajuću količinu
podatkovnog prometa, sve dodatne minute i sav dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po
cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene
u iznos mjesečne naknade Tarife.

9. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
10. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos
PDV se ne obračunava.


11. Neiskorištena količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama kao i
neiskorištena količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.

12. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je privatni pretplatnik bio
na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, privatnom pretplatniku kojemu je Tarifa
aktivirana na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni
puni mjesec privatni pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
13. Ukupna količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i količina dodijeljenog
podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je privatni pretplatnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
privatni pretplatnik kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu ukupne
količine minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama te polovicu ukupnog
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu. Sljedeći puni mjesec privatni pretplatnik ima na
raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama te puni iznos
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu.

14. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.

15. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju korištenja
usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje
uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), te u
slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih
operatora koji omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa, Tele2
zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu.

16. Postojeći privatni pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta, u trenutku aktivacije nove Tarife gubi
sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi.

17. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.


18. Privatni pretplatnik može ugovoriti ugovor za Tarifu samo uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa
na 12 ili 24 mjeseca.

19. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
pretplatnik imao neće se prenijeti na novog pretplatnika.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će privatni pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.