Uvjeti korištenja tarife Revolucija 150 bez limita

Uvjeti korištenja tarife Revolucija 150 bez limita
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u
tekstu: Zahtjev) Tele2 poslovni pretplatnik ili korisnik Tele2 bonova koji prelazi na pretplatu putem
kanala telefonske prodaje (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa
Revolucija 150 Bez limita iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za aktivaciju i
ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 16.11.2013. do 31.05.2015., od
05.06.2015. do 30.09.2016 i od 20.04.2017. do 31.12.2019. Korisnicima Tele2 bonova koji prelaze
na pretplatu tarifa je dostupna u razdoblju od 30.12.2014. do 31.05.2015. i o od 05.06.2015. do
30.09.2016 i od 20.04.2017. do 31.12.2019.

2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
Pretplatnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa
priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).

3. Pretplatnik na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife zasnivati pretplatnički odnos
za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku
dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) Pretplatnik
ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj priključak biti
definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

5. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj minuta prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
- neograničen podatkovni promet ostvaren u Republici Hrvatskoj uz ograničenje brzine nakon 1GB

Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne
naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.
Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.

7. U Tarifi korisnik ima određenu količinu podatkovnog prometa (1 GB) uključenog u iznos mjesečne
naknade tarife koji može prenijeti po najvišoj dostupnoj brzini. Nakon što korisnik iskoristi definiranu
količinu podatkovnog prometa za Tarifu, doći će do smanjenja brzine prijenosa podataka te ona
neće prelaziti brzinu veću od 64 kb/s. Navedena brzina primjenjivati će se do isteka obračunskog
razdoblja ili do trenutka uključenja jednog od podatkovnih paketa u trenutnoj ponudi.

8. Korisnici koji su do 01.07.2014. uključili paket Puna brzina ostvaruju mogućnost prijenosa
podataka po najvišoj dostupnoj brzini dok se ne potroši limit od 4GB podatkovnog prometa. Nakon
što korisnik iskoristi definiranu količinu podatkovnog prometa za paket Puna brzina, doći će do
smanjenja brzine prijenosa podataka te ona neće prelaziti brzinu veću od 64 kb/s do isteka
obračunskog razdoblja. Iznos naknade za paket Puna brzina naplaćuje se sukladno cjeniku. Tijekom
jednog obračunskog razdoblja moguće je imati samo jedan paket Puna brzina.

9. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

10. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije niti naknadu za
pristup mreži koje se naplaćuju zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije kao i
naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku. PDV se ne obračunava na iznos naknade
za uporabu radijske frekvencije.

11. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio
na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana
na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec
Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade Tarife.

12. Korisnici Tele2 bonova koji prelaze na pretplatu uz potpisivanje ugovorne obveze na 24 mjeseca
ostvaruju pravo na popust na iznos mjesečne naknade od 20 kn tijekom cijelog trajanja ugovorne
obveze. Popust u mjesecu aktivacije obračunava se sukladno danu aktivacije, što znači da će iznos
popusta biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu.

12. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.

14. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), te u slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet
prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem
dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama
i dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2
usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

15. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije
koje je imao na staroj tarifi.

16. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.

17. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje
može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

18. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.

19. Pretplatnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tarifom na fizičku osobu
ako takav pretplatnički odnos nema Obvezno trajanje, dok na pravnu osobu prijenos može biti
izvršen i tijekom Obveznog trajanja.

20. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

21. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

22. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.