Uvjeti korištenja tarife Revolucija 150 sa 15 kn popusta


UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA 150 SA 15 KN POPUSTA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u tekstu:
Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa Revolucija iz
ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa
u promotivnom razdoblju od 15.04.2013. do 14.04.2014. i ponovno od 01.05.2014. do 31.05.2014. te od
01.08.2014. do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 30.09.2016. putem Tele2 prodajnog predstavnika
(isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere).

2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik koji
je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak
sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).

3. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik, a na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke
zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

5. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. Pretplatnici koji prenesu broj iz druge mreže i pretplate se na Tarifu ostvarit će dodatnu pogodnost u vidu
popusta na mjesečnu naknadu naznačenog u Cjeniku. Pravo na popust na mjesečnu naknadu Pretplatnik
ostvaruje zauvijek.

7. Tele2 korisnici bonova koji postanu Pretplatnici uz odabir Tarife ostvarit će dodatnu pogodnost u vidu
popusta na mjesečnu naknadu naznačenog u Cjeniku uz uvjet da su u trenutku potpisivanja Zahtjeva
koristili važeći broj na bonove s pozitivnim saldom na računu kojem nije istekla valjanost. Pravo na popust
na mjesečnu naknadu Pretplatnik ostvaruje zauvijek.

8. U razdoblju od 02.09.2013. do 14.04.2014. i ponovno od 01.05.2014. do 31.05.2014. te od 01.08.2014. do
31.05.2015. i od 05.06.2015. do 30.09.2016. dodatnu pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu
naznačenog u Cjeniku ostvarit će svi korisnici koji postanu Pretplatnici uz odabir Tarife s Obveznim
trajanjem od 24 mjeseca. Pravo na popust na mjesečnu naknadu Pretplatnik ostvaruje zauvijek.

9. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- 1.500 minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
- 1 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.

Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.

10. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta razgovora
prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog prometa, sve
dodatne minute i sav dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po cijenama utvrđenim Cjenikom za
Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.

11. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

12. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.
Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se ne
obračunava.

13. Neiskorištena količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u
sljedeći mjesec.

14. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća
puni iznos mjesečne naknade Tarife.

15. Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije za korisnike iz točke 6. i/ili 7. bit će
obračunati sukladno danu aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u
tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu
naknadu. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu
naknadu.

16. Ukupna količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije bit će
također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem
dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca imat će pravo
na polovicu ukupne količine minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni
mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim
mrežama. Ukupna količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije se dodjeljuje u punom iznosu.

17. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.

18. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

19. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali
se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), te u slučaju da
Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih operatora koji
omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po
svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM
karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

20. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife, u
trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije (osim podatkovnih opcija,
opcija SMS poruka i opcija minuta) koje je imao na staroj tarifi. Podatkovne opcije, opcije SMS poruka i
opcije minuta ostaju aktivne i nakon aktivacije Tarife iz ovih Uvjeta korištenja.

21. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

22. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje može iznositi
12 ili 24 mjeseca.

23. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa
za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.

24. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s
Tarifom na fizičku osobu ako takav pretplatnički odnos nema Obvezno trajanje, dok na pravnu osobu
prijenos može biti izvršen i tijekom Obveznog trajanja.

25. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik
imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

26. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.

27. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.