Uvjeti korištenja tarife Revolucija 350

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA 350
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje
u tekstu: Zahtjev) Tele2 poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja. Tarifa Revolucija 350 iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za
aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 04.09.2013. do
31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019. Od 15.03.2016. godine tarifa je dostupna za
aktivaciju samo na kanalima direktne prodaje poslovnim korisnicima.

2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
Pretplatnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa
popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje
u tekstu: Popis).

3. Pretplatnik na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife zasnivati pretplatnički odnos
za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku
dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje)
Pretplatnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

5. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- neograničen broj minuta prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
te
- neograničen podatkovni promet ostvaren u Republici Hrvatskoj uz ograničenje brzine nakon
15GB

Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne
naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.

Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.

7. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

8. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom
priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

9. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što
znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu
je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade.
Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade Tarife.

10. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će
na primjeren način upoznati korisnika.

12. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije), te u slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani
odlazni promet prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju primatelju prometa
dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog
prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu
ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

13. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne
opcije koje je imao na staroj tarifi.

14. Na Tele2 prodajnom mjestu poslovni korisnik može ugovoriti najviše trideset pretplatničkih
odnosa. Korisnik koji na nekoj od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih odnosa može
imati dva priključka sa tarifom Revolucija 350, Unlimited Business 300 i Unlimited Business 400
ili tarifom Revolucija Plus, a poslovni korisnik koji ugovara do deset pretplatničkih odnosa može
imati tri priključka sa tarifom Revolucija 350, Unlimited Business 300 i Unlimited Business 400
ili tarifom Revolucija Plus. Za ugovaranje većeg broja pretplatničkih odnosa ili većeg broja
priključaka sa Unlimited Business 300, Revolucija Plus i Revolucija 350 tarifom potrebno je
obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
15. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.
16. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje
može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

17. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.
18. Pretplatnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tarifom na fizičku osobu
ako takav pretplatnički odnos nema Obvezno trajanje, dok na pravnu osobu prijenos može biti
izvršen i tijekom Obveznog trajanja.
19. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.