Uvjeti korištenja tarife Revolucija važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 10.10.2012. do 19.11.2012.


1UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA
važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 10.10.2012. do 19.11.2012.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u
tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa
Revolucija iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u
promotivnom razdoblju od 10.10.2012. do 19.11.2012.
2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife Revolucija u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za
svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov
sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
3. Maksimalan broj priključaka s tarifom Revolucija koje ugovara privatni Pretplatnik ograničen je na
jedan (jedna aktivacija tarife Revolucija za jedan OIB privatnog Pretplatnika).
4. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može imati maksimalno:
- 2 priključka s tarifom Revolucija, ukoliko je ugovorio do 5 priključaka,
- 3 priključka s tarifom Revolucija, ukoliko je ugovorio do 10 priključaka.

Za ugovaranje većeg broja pretplatničkih odnosa za tarifu Revolucija (većeg broja priključaka s tarifom
Revolucija) potrebno je obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
5. Ograničenje o maksimalnom broju priključaka iz točaka 3. i 4. vrijedi neovisno o tome radi li se o tarifi
Revolucija aktiviranoj do 7.7.2012. ili tarifi Revolucija aktiviranoj nakon 10.10.2012.
6. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik, a na kojega glasi tarifa Revolucija može tijekom
korištenja ove tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s tarifom Revolucija, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis. U
navedenom slučaju također vrijede ograničenja definirana u točki 4. ovih Uvjeta korištenja.
7. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) Pretplatnik koji
je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje
za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
2

8. Mjesečna naknada za tarifu Revolucija definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade
plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tele2 Revolucija tarifu.
9. U iznos mjesečne naknade tarife Revolucija uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- 1.500 minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
- 500 MB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
tarife Revolucija, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

10. Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
11. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog
prometa, sve dodatne minute i sav dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po cijenama
utvrđenim Tele2 cjenikom za tarifu Revolucija istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u
iznos mjesečne naknade tarife Revolucija.
12. U tarifi Revolucija nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
13. Mjesečna naknada tarife Revolucija ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na
ovaj iznos PDV se ne obračunava.
14. Neiskorištena količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama kao i
neiskorištena količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.
15. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi
Revolucija s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je tarifa Revolucija
aktivirana na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
16. Ukupna količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i količina dodijeljenog
podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u
3

kojima je Pretplatnik bio na tarifi Revolucija sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatnik kojemu je tarifa Revolucija aktivirana na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu ukupne
količine minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama te polovicu ukupnog podatkovnog
prometa uključenog u tarifu Revolucija. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos
minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama te puni iznos podatkovnog prometa
uključenog u tarifu Revolucija.
17. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
18. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju korištenja
usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje
uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), te u
slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih
operatora koji omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa, Tele2
zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu.
19. Postojeći Pretplatnik koji ugovara tarifu Revolucija iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje
je imao na staroj tarifi.
20. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
21. Pretplatnik može potpisati ugovor za tarifu Revolucija sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obavezno trajanje pretplatničkog odnosa može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
22. Dozvoljene promjene tarife na i sa tarife Revolucija za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.
23. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s
tarifom Revolucija na fizičku osobu ako takav pretplatnički odnos nema obvezno trajanje, dok na pravnu
osobu prijenos može biti izvršen i tijekom obveznog trajanja. Prijenos pretplatničkog odnosa za pojedini
priključak s tarifom Revolucija moguć je ukoliko su ispunjeni uvjeti definirani točkom 3. i 4. ovih Uvjeta
korištenja.
4

24. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.