Uvjeti korištenja tarife Revolucija važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 30.03.2012. do 31.05.2012.


1

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u
tekstu: Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 tarife
Revolucija. Tarifa Revolucija dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u
promotivnom razdoblju od 30.03.2012. do 31.05.2012.
2. Ugovor o korištenju tarife Revolucija sklopljen je u trenutku prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2.
3. Pretplatnik može aktivirati tarifu Revolucija na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta,
potpisivanjem Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja. Poslovni Pretplatnik pojedinačni pretplatnički
odnos za priključke na tarifi Revolucija zasniva potpisom Zahtjeva iz točke 1, odnosno u trenutku
uključenja pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i
čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
4. Pretplatnik može aktivirati tarifu Revolucija sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske
komunikacije prihvaćanjem ponude koja će mu biti upućena prodajnim pozivom Službe za korisnike
Tele2. Na pretplatnički ugovor odnosno izmjene ugovora sklopljene na ovaj način primjenjuju se
odredbe posebnog propisa o zaštiti potrošača.
5. Tarifu Revolucija mogu aktivirati novi Pretplatnici, te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene postojeću
tarifu na tarifu Revolucija.
6. Maksimalan broj priključaka s tarifom Revolucija koje ugovara privatni Pretplatnik ograničen je na
jedan (jedna aktivacija tarife Revolucija za jedan OIB privatnog Pretplatnika).
7. Na Tele2 prodajnom mjestu poslovni Pretplatnik može ugovoriti najviše pet pretplatničkih odnosa, a u
Tele2 Centru poslovni Pretplatnik može ugovoriti najviše deset pretplatničkih odnosa. Poslovni
Pretplatnik koji na nekoj od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih odnosa može imati dva
priključka s tarifom Revolucija, a poslovni Pretplatnik koji ugovara do deset pretplatničkih odnosa može
imati tri priključka s tarifom Revolucija. Za ugovaranje većeg broja pretplatničkih odnosa ili većeg broja
priključaka s tarifom Revolucija potrebno je obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
8. Poslovni Pretplatnik na kojega glasi tarifa Revolucija može tijekom korištenja ove tarife zasnivati
pretplatnički odnos za dodatne priključke s tarifom Revolucija, te je pretplatnički odnos za takve
priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
9. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) poslovni
Pretplatnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti
definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
10. Mjesečna naknada za tarifu Revolucija definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tele2 Revolucija tarifu.
11. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Pretplatnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.
2

12. U iznos mjesečne naknade tarife Revolucija (dalje u tekstu: paket Revolucija) uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
13. Količina podatkovnog prometa uključenog u tarifu Revolucija kao i sva ostala obilježja tarife i cijene
naznačene su u Cjeniku usluga Tele2.
14. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu
podatkovnog prometa u svojoj tarifi Revolucija, sav dodatni podatkovni promet naplaćuje se Pretplatniku
po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Revolucija tarife istovjetno kao i sve ostale usluge koje nisu
uključene u paket Revolucija.
15. Mjesečna naknada tarife Revolucija ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se svaki mjesec po svakom
priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.
16. Neiskorištena vrijednost podatkovnog prijenosa iz paketa Revolucija tijekom jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.
17. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi
Revolucija s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na tarifu
Revolucija na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
18. Ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u tarifi Revolucija u mjesecu aktivacije bit će
također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tele2 Revolucija
tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na tarifu
Revolucija na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu ukupnog podatkovnog prometa uključenog u
tarifu Revolucija. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos podatkovnog prometa
uključenog u tarifu Revolucija.
19. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
20. Tele2 može ograničiti pružanje usluga ili raskinuti pretplatnički odnos s trenutnim učinkom i prestati
s pružanjem usluga u slučaju korištenja usluga protivno Načelu pravednosti korištenja usluga i
proizvoda koji dokument je objavljen na www.tele2.hr i čini sastavni dio ovih Uvjeta.
21. Aktivacijom tarife Revolucija, postojeći Pretplatnik koji promijeni tarifu na Tele2 tarifu Revolucija gubi
sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi prije prelaska na tarifu
Revolucija.
3

22. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
23. Pretplatnik može potpisati ugovor za tarifu Revolucija sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
24. Dozvoljene promjene tarife na i sa tarife Revolucija za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr
25. Poslovni Pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s tarifom Revolucija
na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno
trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi
na drugu pravnu osobu.
26. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
27. U slučaju da Pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključke Pretplatnika odnosno sve
priključke poslovnog Pretplatnika uključene u Tele2 Revolucija tarifu, a sukladno Općim uvjetima
poslovanja Tele2.
28. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane
Tele2 krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik će biti obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za
ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije
isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Pretplatnik je obvezan Tele2 jednokratno
isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta
na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.
29. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
30. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik odnosno Poslovni korisnik
biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.