Uvjeti korištenja tarife Revolucija za korisnike bonova

Uvjeti korištenja tarife Revolucija za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Revolucija (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Revolucija za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Pričalica (stara) i Mobilni Internet.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja REVOLUCIJA na broj 13888. Slanje SMS poruke na
broj 13888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifu koji Korisnik koristi. Prelaskom na tarifu od
01.03.2013. korisnik ne zadržava promocije Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda
za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013). Od 01.03.2013.
prelaskom na tarifu brišu se postojeći paketi minuta.

4. Tarifa i pogodnosti Tarife definirane su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

5. Tarifa i pogodnosti Tarife definirane su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

6. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane poruke
korisniku će se aktivirana Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

7. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga Tele2 koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem web stranice Tele2 ili na drugi primjeren način.