Uvjeti korištenja tarife Sedmica za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja tarife Sedmica za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Sedmica (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Sedmica za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica (stara), Mobilni internet i
Međunarodna tarifa.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 07.12.2012. do 28.02.2013.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SEDMICA na broj 888. Slanje SMS poruke na broj
888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik)
za tarifu koju Korisnik koristi. Tarifa će biti aktivirana ukoliko je do isteka roka bona preostalo najmanje 7 dana
od trenutka slanja navedene SMS poruke.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja SMS-
a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife, odnosno iznos
naknade za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i paket pogodnosti (dalje u tekstu: Pogodnosti) koji se sastoji od 50 minuta poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj i 100 MB podatkovnog prometa.

7. Pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću nisu uključeni u Pogodnosti
nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

8. Po uspješnoj aktivaciji Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Po aktivaciji Pogodnosti Korisnik će
također biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Pogodnosti bit će provedena kroz najviše 48 sati od
aktivacije Tarife. Naknada za uspostavu poziva nije uključena u Pogodnosti nego se ista naplaćuje prema
redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

9. Tarifa je aktivna 7 dana od dana aktivacije Opcije. Nakon isteka 7 dana Tarifa će se automatski reaktivirati,
korisniku će biti naplaćena nova naknada te će mu biti dodijeljene nove pogodnosti.

10. Ukoliko korisnik u trenutku reaktivacije tarife nema dovoljno sredstava na računu za reaktivaciju Tarife ili
mu je trajanje bona kraće od 7 dana, korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu. Uvjete korištenja Osnovne
tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje
je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife. Kako bi ponovno aktivirao Tarifu, Korisnik treba
ponoviti postupak aktivacije opisan u točki 4.


11. Trajanje pogodnosti je 7 dana od dana aktivacije Tarife, te se neiskorištena količina po proteku 7 dana
automatski poništava, a korisniku se dodjeljuju nove pogodnosti. Drugim riječima, nove pogodnosti ne zbrajaju
se sa starima. Korisnik na Tarifi ne može kupovati dodatne podatkovne pakete.

12. Prelaskom na Tarifu, Korisnik gubi jednu od sljedećih promocija ukoliko su mu aktivirane: Zauvijek,
Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa ili Zauvijek 2013. Ukoliko
Korisnik na staroj tarifi ima aktiviran paket minuta i/ili SMS poruka, prelaskom na Tarifu isti se brišu. Prelaskom
na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Pogodnosti.

13. Za provjeru stanja minuta i podatkovnog paketa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje.
Potom treba odabrati 1 za Opcije.

14. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.