Uvjeti korištenja tarife Smart 35 sa promocijom dodatna 3GB


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 21.07.2017

Uvjeti korištenja tarife Smart 35 sa promocijom dodatna 3GB

(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa uz prijenos broja sa Tele23 bonova na pretplatu
(dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u
tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa Smart 35 iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu:
Tarifa) dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 21.07.2017.
do 30.09.2017. godine putem Tele2. kanala telefonske prodaje privatnim pretplatnicima.

2. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se po
svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

3. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- 1000 minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj
- 1GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
SMS i MMS poruke, usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom kao i naknada za
uspostavu poziva nisu uključeni u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno
cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

Korisnici Tele2 bonova koji u promotivnom razdoblju od 21.07.2017 do 30.09.2017. predaju zahtjev za
prelaskom s Tele2 bonova na pretplatu putem telefonske prodaje, ostvaruju
pravo na dodatnih 3GB podatkovnog prometa unutar Republike Hrvatske uz obvezatno trajanje ugovora od
12 ili 24 mjeseca ili bez obveznog trajanja ugovora.

Uz ostvarenje navedenih pogodnosti nije moguća kupovina mobilnog uređaja.

4. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog prometa,
sve dodatne minute i podatkovni promet naplaćuje se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za
Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade.
*
5. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

6 .Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno. Iznos
Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.

7. Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 21.07.2017

količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u
sljedeći mjesec.

8. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca
bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos
mjesečne naknade.

9. Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije bit će
također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem
dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na
polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni
mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim
mrežama. Ukupna količina podatkovnog prometa se dodjeljuje u punom iznosu bez obzira na datum
aktivacije.

10. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.

11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

12. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se
ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), te u slučaju da Pretplatnik
prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju
primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

14. Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva u trenutku aktivacije nove tarife
gubi sve pogodnosti, promocije i/ili dodatne kupljene ili besplatne opcije koje je imao na staroj tarifi.

15. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.


16. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.