Uvjeti korištenja tarife SMART s opcijom Smart za Tele2 korisnike bonova za korisnike koji tarifu aktiviraju od 01.09.2012. do 30.09.2012.


1

Uvjeti korištenja tarife SMART s opcijom Smart za Tele2 korisnike bonova za korisnike koji tarifu
aktiviraju od 01.09.2012. do 30.09.2012.


1. Aktivacijom tarife Smart s opcijom Smart (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Smart s opcijom Smart za Tele2 korisnike bonova za
korisnike koji tarifu aktiviraju od 01.09.2012. do 30.09.2012. (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica, Mobilni Internet, Međunarodna tarifa
(stara) i Međunarodna tarifa. Prijelaz na Tarifu nije moguće ostvariti ukoliko Korisnik ima aktiviranu neku
minutnu opciju (Knock-out opciju Zero, opciju s minutama u tarifi Zero In, opciju s minutama u tarifi Zero Out ili
opciju 50 minuta na tarifi Revolucija).

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SMART na broj 888. Slanje SMS poruke na broj 888
naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za
tarifni model koji Korisnik koristi. Tarifa će biti aktivirana ukoliko je do isteka roka bona preostalo najmanje 30
dana od trenutka slanja navedene SMS poruke.

4. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja SMS-
a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife, odnosno iznos
naknade za aktivaciju Tarife. Korisnici Tarife dobivaju i paket pogodnosti, odnosno opciju (dalje u tekstu:
Opcija) koja se sastoji od 300 minuta poziva prema svim mrežama u Hrvatskoj i 1 Gb podatkovnog prometa.
Opcija je aktivna 30 dana od dana aktivacije Opcije.

5. Korisnici koji aktiviraju Tarifu u razdoblju od 01. rujna 2012. do 30. rujna 2012. tarifu Smart s Opcijom Smart
mogu koristiti zauvijek, pod uvjetom da svakih 30 dana, na dan reaktivacije opcije Smart na računu imaju
dovoljan iznos sredstava za reaktivaciju opcije (30 kuna), te ukoliko je do isteka roka bona preostalo najmanje
30 dana na dan reaktivacije opcije. Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na računu za reaktivaciju opcije
i/ili mu je rok uporabe bona manji od 30 dana na dan reaktivacije opcije, Korisnik će biti prebačen na Osnovnu
tarifu. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili
korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

6. Pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću nisu uključeni u Opciju nego
se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

7. Po uspješnoj aktivaciji Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Po aktivaciji Opcije Korisnik će
također biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Opcije bit će provedena kroz najviše 48 sati od aktivacije
Tarife. Naknada za uspostavu poziva nije uključena u Opciju nego se ista naplaćuje prema redovnim cijenama
Tarife definiranima Tele2 cjenikom.
2


8. Trajanje Opcije je 30 dana od dana aktivacije Opcije, te se neiskorištena količina usluga uključenih u Opciju
po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava i ne prenosi se u novoaktiviranu Opciju. Korisnik
na Tarifi ne može kupovati dodatne podatkovne pakete.

9. Prelaskom na Tarifu Korisnik zadržava postojeće promocije aktivirane na svom Tele2 pre-paid računu.
Prelaskom s Tarife na neku drugu tarifu na bonove, Korisnik zadržava pravo iskoristiti preostali iznos prometa
iz Opcije. Ukoliko Korisnik prelazi s neke tarife na kojoj je imao aktivan podatkovni paket, isti se ne prenosi na
Tarifu. Ukoliko Korisnik prelazi na neku tarifu na bonove koja nema naknadu za uspostavu poziva prilikom
potrošnje minuta iz Opcije ista se neće primjenjivati. Ukoliko Korisnik prelazi na tarifu koja ima naknadu za
uspostavu poziva prilikom potrošnje minuta iz Opcije ista će se primjenjivati. Po prelasku na drugu tarifu
preostale minute mogu se iskoristiti na pozive unutar Tele2 mreže. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo
na preostali iznos prometa uključen u Opciju.

10. Za provjeru stanja minuta i podatkovnog paketa u Opciji Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za
pozivanje. Potom treba odabrati 1 za Opcije.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način