Uvjeti korištenja tarife Smart za Tele2 korisnike bonova
Uvjeti korištenja tarife Smart za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Smart (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Smart za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica (stara) i
Mobilni internet.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 01.03.2013. do
16.05.2016.

Postojeći korisnici tarife iz ovih Uvjeta korištenja zadržavaju mogućnost obnove
tarife prije isteka 30. dana od (re)aktivacije uz poštivanje uvjeta navedenih u točki
9. ovih Uvjeta.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SMART na broj 13888.
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku
telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu
koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, tarifa
će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko
Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na
računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i tarifni paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi)
koji se sastoji od 1000 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj i 2 GB
podatkovnog prometa.

7. Konferencijski pozivi i prosljeđivanje poziva nisu uključeni u paket minuta. Pozivi i
poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću, pozivi
prema međunarodnim destinacijama i pozivi u roamingu nisu uključeni u paket
minuta nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2
cjenikom.


8. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa
će biti provedena kroz najviše 48 sati od slanja zahtjeva za aktivaciju. Naknada za
uspostavu poziva nije uključena u paket minuta nego se ista naplaćuje prema
redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

9. Tridesetog (30.) dana trajanja Paketa isti će se automatski deaktivirati te
automatski aktivirati novi Paketi. Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete
30. (trideseti) dan od (re)aktivacije tada se automatski poništava. Ukoliko je
valjanost bona u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Tarife
manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa.
Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Slagalice korisnik
na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Tarifa će biti
deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu.

10. Korisnici tarife Smart imaju mogućnost aktivirati tarifu i prije isteka tridesetog (30.)
dana i to ponovnim slanjem ključne riječi SMART na 13888. U tom slučaju
aktivacije Tarife prije isteka tridesetog (30.) dana korisniku će biti dodijeljeni Paketi
kako su definirani u točki 6. Novi dodijeljeni paketi brišu od prije dodijeljene pakete
navedene u točki 6 ovih Uvjeta, nakon čega se tarifa reaktivira kako je opisano u
točki 9. ovih Uvjeta.

11. Korisnik na Tarifi može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa,
dodatnih minuta i dodatnih SMS paketa. Dodatni paketi minuta, SMS paketi i
podatkovni paketi se ne zbrajaju s minutama, SMS-ovima i podatkovnim prometom
iz Tarife.
Korisniku se prvo troše minute, SMS-ovi i podatkovni promet dodijeljen u Tarifi, u
odnosu na minute, SMS i podatkovni promet koje je korisnik dodatno aktivirao.

12. Prelaskom na Tarifu, Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek
Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz
posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na svom Tele2
računu na bonove.

13. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan dodatni paket minuta 50
minuta, 100 minuta i/ili 200 minuta, količina prometa iz dodatnog paketa minuta
neće se zbrojiti s novoaktiviranim paketom 1000 minuta iz Tarife.
Ako korisnik ima istovremeno aktivirane i neke druge pakete (minute ili Internet)
Korisniku se prvo troše minute i podatkovni promet dodijeljeni u tarifi Smart, u
odnosu na minute i podatkovni promet koje je korisnik prenio na Tarifu.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus paket minuta, taj
paket gubi aktivacijom Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus podatkovni paket,
taj paket gubi aktivacijom Tarife.
Prelaskom s Tarife na tarifu Klasik,Totalna Revolucija ili Pričalica Korisnik gubi
paket minuta iz Tarife.
Prelaskom na novu tarifu Smiley i Totalnu Korisnik gubi podatkovni paket.

Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u
Pakete.

14. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga, a što će Tele2 posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim
mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te
mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2
cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se
obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem
Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima
poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili
slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo
nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.
15. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava
pravo isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

16. Za provjeru stanja minuta i podatkovnog paketa u Paketu Korisnik treba utipkati
*150# i pritisnuti tipku za pozivanje. Potom treba odabrati 2 za Bonuse/Pakete.
Stanje paketa minuta može provjeriti i biranjem kombinacije 150*6#, a stanje
podatkovnog paketa može provjeriti i biranjem kombinacije *150*8#.

17. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti
uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj
pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.


18. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888,
nakon poslane poruke korisniku će se aktivirati Osnovna tarifa cijene koje su
definirane važećim Tele2 cjenikom.

19. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na
web stranicama Tele2.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.7.2017.