Uvjeti korištenja tarife Smiley 35 važeći za korisnike koji mijenjaju tarifu u promotivnom periodu od 01.03.2013. do 30.04.2013.


1UVJETI KORIŠTENJA TARIFE SMILEY 35
važeći za korisnike koji mijenjaju tarifu u promotivnom periodu od 01.03.2013. do 30.04.2013.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Potpisom Zahtjeva za promjenu tarife i zasnivanje pretplatničkog odnosa uz obvezno trajanje od 24
mjeseca (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja Tarife Smiley 35 (dalje u tekstu: Tarifa). Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je u Tele2
ponudi u promotivnom razdoblju od 01.03.2013. do 30.04.2013.
2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki
pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov
sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
3. Pretplatnik može aktivirati Tarifu sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske komunikacije
prihvaćanjem ponude koja će mu biti upućena prodajnim pozivom Službe za korisnike Tele2. Na
pretplatnički ugovor odnosno izmjene ugovora sklopljene na ovaj način primjenjuju se odredbe
posebnog propisa o zaštiti potrošača.4. Tarifu mogu ugovoriti postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na Tarifu Smiley 35.
5. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve
priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
6. Obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) Pretplatnik koji je ujedno i
poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
7. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se
po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.
8. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- određen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
2

Pozivi, naknada za uspostavu poziva, usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu
uključene u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim
Cjenikom usluga Tele2.

9. Pripadajuća količina SMS poruka i količina podatkovnog prometa uključenog u Tarifu te sva ostala
obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
10. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu SMS
poruka te iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog prometa, sve dodatne SMS poruke i podatkovni
promet naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Tarifu istovjetno kao i za
sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade.
11. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

12. Mjesečna naknada za Tarifu ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos
PDV se ne obračunava.
13. Neiskorištena količina SMS poruka kao i neiskorištena količina podatkovnog prijenosa uključenih u
mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
14. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi
s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade.
15. Ukupna količina SMS poruka i količina dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit
će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imat
će pravo na polovicu pripadajuće količine SMS poruka te polovicu pripadajućeg podatkovnog prometa
uključenog u Tarifu. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos SMS poruka te
puni iznos podatkovnog prometa uključenog u Tarifu.
16. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
17. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja
na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
3

prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa
na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim
mrežama i dolaznog prometa, kao i slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku
ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.18. Prilikom
korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka, te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj
pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a
Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

19. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

20. Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife, u
trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije i/ili dodatne kupljene ili besplatne opcije
koje je imao na staroj tarifi.
21. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
2223. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini
priključak s Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako
priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom
obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
24. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik odnosno Poslovni korisnik
biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.