Uvjeti korištenja tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova
Uvjeti korištenja tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom tarife Smiley (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica (stara) i Mobilni internet.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 01.03.2013. do 16.05.2016.

Postojeći korisnici tarife iz ovih Uvjeta korištenja zadržavaju mogućnost obnove tarife tridesetog (30.)
dana od (re)aktivacije uz poštivanje uvjeta navedenih u točki 9. ovih Uvjeta.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SMILEY na broj 13888. Slanje SMS poruke na
broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, tarifa
će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i tarifni paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi) koji se sastoji od 1000
SMS poruka i 2 GB podatkovnog prometa.

7. Poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću i poruke prema nisu uključene
u paket nego se iste naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

8. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa će biti provedena
kroz najviše 48 sati od slanja zahtjeva za aktivaciju.

9. Tridesetog (30.) dana trajanja Paketa isti će se automatski deaktivirati te automatski aktivirati novi
Paket, o čemu će korisnik biti obavješten SMS porukom i naplatit će se nova naknada za korištenje Tarife.
Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete trideseti (30.) dan od (re)aktivacije se automatski
poništava te se automatski aktiviraju novi Paketi od 1000 SMS poruka i 2 GB i naplaćuje se nova naknada

za korištenje Tarife. Ukoliko je valjanost bona u trenutku aktivacije novih paketa kraća od valjanosti
paketa, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa.

10. Korisnici tarife Smiley imaju mogućnost aktivirati tarifu i prije isteka tridesetog (30.) dana trajanje
prethodno aktivirane Tarife i to ponovnim slanjem ključne riječi SMILEY na 13888. U slučaju aktivacije
Tarife prije isteka tridesetog (30.) dana korisniku će biti dodijeljeni Paketi od 1000 SMS poruka prema
svim mrežama u Hrvatskoj i 2 GB podatkovnog prometa. Novi dodijeljeni paketi brišu od prije dodijeljene
pakete navedene u točki 6 ovih Uvjeta.

11. Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja tarife korisnik na računu nema
dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na
Osnovnu tarifu.

12. Korisnik na Tarifi može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa, dodatnih minuta i
dodatnih SMS paketa. Dodatni paketi minuta, SMS paketi i podatkovni paketi se ne zbrajaju s minutama,
SMS-ovima i podatkovnim prometom iz Tarife.
Korisniku se prvo troše minute, SMS-ovi i podatkovni promet dodijeljen u Tarifi, u odnosu na minute, SMS
i podatkovni promet koje je korisnik dodatno aktivirao.

13. Prelaskom na Tarifu, Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola
2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek
2013) aktivirane na svom Tele2 prepaid računu.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan dodatni SMS paket 100 SMS, 500 SMS i/ili
1000 SMS, količina prometa iz dodatnog paketa SMS poruka neće se zbrojiti s novoaktiviranim paketom
1000 SMS poruka iz Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na tarifu ima aktivan dodatni podatkovni paket količina prometa iz
dodatnog podatkovnog paketa neće se zbrojiti s novoaktiviranim podatkovnim paketom 2 GB iz Tarife.
Korisniku se prvo troše SMS poruke i podatkovni promet dodijeljeni u tarifi Smiley, u odnosu na SMS
poruke i podatkovni promet koje je korisnik prenio na Tarifu.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus paket SMS poruka, taj paket gubi
aktivacijom Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus podatkovni paket, taj paket gubi
aktivacijom Tarife.
Prelaskom na drugu tarifu gubi podatkovni paket.

Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Pakete.

14. Ukoliko Tele2 uoči neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 SMS usluga na način da se usluga
koristi u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje
uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), a za
što Pretplatnik nije ovlašten činiti, Pretplatnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o tome da mu je
aktivirana Osnovna tarifa koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. U slučaju da
Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s
Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem
SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji
Osnovne tarife.

15. Za provjeru stanja minuta i podatkovnog paketa u Paketu Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku
za pozivanje. Potom treba odabrati 2 za Bonuse/Pakete. Stanje paketa SMS poruka može provjeriti i
biranjem kombinacije 150*7#, a stanje podatkovnog paketa može provjeriti i biranjem kombinacije
*150*8#.

16. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja
korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

17. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u
javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici,
a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
18. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.
19. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane
poruke korisniku će se aktivirati Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.7.2017.