Uvjeti korištenja tarife Topshop

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE TOPSHOP
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za ugovaranjem ili produljenjem
ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja tarife Topshop. Topshop tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje te
produljenje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa pretplatničkog odnosa od 01.06.2015 putem kanala telefonske
prodaje.
2) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Topshop tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
3) Topshop tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene postojeću tarifu
na Topshop tarifu.
4) Mjesečna naknada za Topshop tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2.
5) U iznos mjesečne naknade Topshop tarife uključen je određeni broj minuta razgovora prema svim
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici
Hrvatskoj.
6) Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama kao i količina
SMS poruka i podatkovnog prometa uključenog u Topshop tarifu te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene
su u Cjeniku Tele2 usluga.
7) Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Topshop tarife te se naplaćuju
posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
8) Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu SMS poruka i
podatkovnog prometa, sve dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet naplaćuju se Pretplatniku po
cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Topshop tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene
u iznos mjesečne naknade za Topshop tarifu.
9) Mjesečna naknada za Topshop tarifu ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos
PDV se ne obračunava. Uvjeti korištenja objavljeni 01.06.2015.
10) Mjesečna naknada za Topshop tarifu ne uključuje naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno.
Iznos naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku i iznosi 10kn (8kn + PDV).
11) Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
količina SMS poruka i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.
12) U Topshop tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
13) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Topshop tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Topshop tarifu na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni
iznos mjesečne naknade.
Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka u mjesecu
aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Topshop
tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Topshop tarifu na
polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim
mrežama i polovicu pripadajućih SMS poruka uključenih u Topshop tarifu. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima
na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i punu količinu SMS
poruka uključenih u Topshop tarifu.
Ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom iznosu tj. nije razmjeran
broju dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Topshop tarifu na polovici mjeseca biti
će dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa Topshop tarife.
14) Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
15) U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2
posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim
mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga
za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje
Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu. Uvjeti korištenja objavljeni 01.06.2015.
16) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Topshop tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao
na staroj tarifi.
17) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
18) Pretplatnik može potpisati ugovor za Topshop tarifu sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
19) Dozvoljene promjene tarife na i s Topshop tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
20) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
21) Topshop tarifa dostupna je za aktivaciju privatnim pretplatnicima.
22) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
23) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik
biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.