Uvjeti korištenja tarife Totalna za korisnike bonova
Uvjeti korištenja tarife Totalna za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom Totalne tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Totalne tarife za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica (stara) i
Mobilni internet.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za nove aktivacije od 20.3.2014. do
16.5.2016.

Postojeći korisnici tarife iz ovih Uvjeta korištenja zadržavaju mogućnost obnove
tarife trideseti (30.) dan od dana (re)aktivacije Tarife uz poštivanje uvjeta
navedenih u točki 9 ovih Uvjeta.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja TOTALNA na broj 13888.
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku
telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za
tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana,
tarifa će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem
Tarife.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko
Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na
računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i tarifni paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili
Paketi) koji se sastoji od 1000 minuta prema svim hrvatskim mrežama, 1000
SMS poruka prema svim hrvatskim mrežama i 1,5 GB podatkovnog prometa.

7. Konferencijski pozivi i prosljeđivanje poziva nisu uključeni u paket minuta. Pozivi
i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću i pozivi
prema međunarodnim destinacijama nisu uključeni u paket minuta / SMS-ova
nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2
cjenikom.


8. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija
Paketa će biti provedena kroz najviše 48 sati od slanja zahtjeva za aktivaciju.
Naknada za uspostavu poziva nije uključena u paket minuta nego se ista
naplaćuje prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom.

9. Tridesetog 30. (trideseti) dana trajanja Paketa isti će se automatski deaktivirati te
automatski aktivirati novi Paketi, o čemu će Korisnik biti obavješten SMS porukom i
naplatit će se nova naknada za korištenje Tarife. Neiskorištena količina usluga
uključenih u Pakete automatski se poništava trideseti (30.) dan od (re)aktivacije te se
automatski se aktiviraju novi Paketi od 1000 minuta, 1000 SMS-ova i 1,5 GB i naplaćuje
se nova naknada za korištenje Tarife. Ukoliko je valjanost bona u trenutku aktivacije
novih Paketa, odnosno produljenja Tarife manja od 30 dana, valjanost bona se
produljuje u skladu s trajanjem Paketa. Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa,
odnosno produljenja Tarife korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za
iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu.

10. Korisnici tarife Totalna imaju mogućnost aktivirati tarifu i prije isteka tridesetog
(30.) dana trajanja stare i to ponovnim slanjem ključne riječi TOTALNA na
13888. U tom slučaju Korisniku će biti dodijeljeni Paketi od 1000 minuta, 1000
SMS poruka prema svim hrvatskim mrežama i 1,5 GB podatkovnog prometa.
Novi dodijeljeni paketi brišu od prije dodijeljene pakete navedene u točki 6. ovih
Uvjeta.

11. Korisnik na Tarifi može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa,
dodatnih minuta i dodatnih SMS paketa. Dodatni paketi minuta, SMS paketi i
podatkovni paketi se ne zbrajaju s minutama, SMS-ovima i podatkovnim
prometom iz Tarife.
Korisniku se prvo troše minute, SMS-ovi i podatkovni promet dodijeljen u Tarifi,
u odnosu na minute, SMS i podatkovni promet koje je korisnik dodatno aktivirao.

12. Prelaskom na Tarifu, Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek,
Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike,
Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na
svom Tele2 računu na bonove.

13. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan dodatni paket 50
minuta, 100 minuta i/ili 200 minuta, količina prometa iz dodatnog paketa minuta
neće se zbrojiti s novoaktiviranim paketom minuta iz Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan dodatni paket
SMSova 100 SMS, 500 SMS i/ili 1000 SMS, količina prometa iz dodatnog
paketa SMS-ova neće se zbrojiti s novo-aktiviranim paketom SMS-ova iz Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na tarifu ima aktivan podatkovni paket 100
MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB i/ili 3 GB, količina prometa iz dodatnog podatkovnog
paketa neće se zbrojiti s novoaktiviranim podatkovnim paketom iz Tarife.


Korisniku se prvo troše minute, SMS-ovi i podatkovni promet dodijeljen u Tarifi,
u odnosu na minute, SMS-ove i podatkovni promet koje je korisnik prenio na
Tarifu.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus paket minuta,
SMS-ova i/ili podatkovnog prometa, taj paket/ pakete gubi aktivacijom Tarife.
Prelaskom s Tarife na tarifu Revolucija ili Pričalica Korisnik gubi paket minuta iz
Tarife.
Prelaskom na tarifu Smart Korisnik gubi paket minuta i podatkovni paket.
Prelaskom na tarifu Smiley Korisnik gubi SMS paket i podatkovni paket.
Prelaskom na tarifu Klasik Korisnik gubi paket minuta i SMS paket.

Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen
u Pakete.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje
postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima
se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog
prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati
Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama
definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti
SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi
nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u
skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik
prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem
podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji
Osnovne tarife.

15. Za provjeru stanja minuta, SMS poruka i podatkovnog paketa u Paketu Korisnik
treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje. Potom treba odabrati 2 za
Bonuse/Pakete. Stanje paketa minuta može provjeriti i biranjem kombinacije
150*6#, stanje SMS paketa biranjem *150*7#, a stanje podatkovnog paketa
biranjem kombinacije *150*8#.

16. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava
pravo isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim
učinkom.

17. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti
uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj
pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe

objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.

18. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na
web stranicama Tele2.

19. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888,
nakon poslane poruke korisniku će se aktivirati Osnovna tarifa cijene koje su
definirane važećim Tele2 cjenikom.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.7.2017.