Uvjeti korištenja Tele2 CARNet tarifa


Uvjeti korištenja Tele2 CARNet tarifa
1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 CARNet (M, L) tarifa mobilnog interneta, krajnji korisnik
(u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 mobilnog interneta za Tele2 i CARNet
Korisnike (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Tele2 CARNet tarife mobilnog interneta podržavaju uslugu prijenosa podataka te SMS. Tele2 mobilni
internet nije moguće koristiti u inozemnom roamingu, ne podržavaju glasovnu uslugu te MMS niti SMS
usluge s dodatnom vrijednošću.
3. CARNet Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 CARNet podatkovnih
tarifa koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja ugovornog odnosa. Obvezno
trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
4. Tele2 CARNet tarife za mobilni internet dostupne su za aktivaciju svim korisnicima koji zadovoljavaju
uvjete.
5. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća
puni iznos mjesečne naknade.
Ukupna količina podatkovnog prometa, tj. veličina tarifnog modela u mjesecu aktivacije bit će također
razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojem je Korisnik bio na odabranom tarifnom modelu, s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će Korisnik koji se pretplatio na tarifni model na
polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog paketa uključenog u tarifnom modelu. Sljedeći puni
mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos paketa za odgovarajući tarifni model.
6. Mjesečna naknada Tele2 CARNet tarifa za mobilni internet ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije niti naknadu za pristup mreži koje se naplaćuju zasebno. Iznos naknada plaća se po svakom
priključku. Na iznos naknade za radijsku frekvenciju PDV se ne obračunava.
7. Neiskorištena vrijednost podatkovnog prometa iz paketa tijekom jednog mjeseca ne prenosi se u
sljedeći mjesec.
8. U slučaju da Korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog
pretplatničkog odnosa, Korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak
razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario
ako je plaćanje te naknade povoljnije za Korisnika. Naknade će biti obračunate na Tele2 računu.
9. Korisnici koji aktiviraju jednu od Tele2 CARNet (M, L) tarifa imaju pravo na pet dana probnog perioda,
što je moguće iskoristiti samo jednom na svakoj od navedenih usluga. Ukoliko korisnik odustane od
korištenja usluge unutar probnog razdoblja, uređaj (USB/WiFi podatkovni modem) je moguće vratiti na
prodajno mjesto unutar pet dana probnog perioda od datuma kupnje odnosno aktivacije. U svim
slučajevima odustajanja od kupovine roba mora biti neoštećena, kompletna, u originalnom trgovačkom
pakiranju, s pratećim jamstvenim listom i računom. U slučaju da neki od uvjeta nisu ispunjeni Tele2 nije
dužan primiti robu i refundirati korisnika. U slučaju raskida unutar probnog perioda, korisniku će biti
naplaćen proporcionalno obračunat iznos mjesečne naknade i ostvareni promet. Promet koji korisnik
ostvari iznad proporcionalno obračunatog iznosa MB uključenih u mjesečnu naknadu bit će mu
naplaćen prema važećem cjeniku.
10. Korisniku Tele2 CARNet tarifa bit će poslana SMS obavijest informativnog karaktera o iskorištenom
podatkovnom prometu uključenom u tarifu. Korisnik može i samostalno provjeriti trenutnu potrošnju na
korisničkom portalu Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke MB? na broj 13880. Slanje poruke na broj 13880
je besplatno za Tele2 korisnike mobilnog interneta. Spomenute obavijesti ne mogu biti osnova za
obračun korištenja usluge.
11. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima promjena podatkovnih
tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web stranicama.
12. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjereni način.
13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.