Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih M2M tarifa: M2M 250MB i M2M 1GB

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 03.05.2017.
Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih M2M tarifa: M2M 250MB i M2M 1GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 pretplatničkih M2M tarifa: M2M
250MB ili M2M 1GB (u daljnjem tekstu: M2M tarifa) krajnji korisnik (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 pretplatničkih Tarifa (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 M2M tarife iz ovih Uvjeta korištenja podržavaju uslugu prijenosa podataka te
SMS. Tele2 M2M tarife nije moguće koristiti u inozemnom roamingu, ne podržava
glasovnu uslugu te MMS niti SMS usluge s dodatnom vrijednošću.

3. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 M2M tarifa iz
ovih Uvjeta korištenja koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog
trajanja ugovornog odnosa. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24
mjeseca.
4. M2M tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju svim novim
korisnicima za aktivaciju od 24.04.2017. godine.

5. M2M tarife su dostupne za aktivaciju samo poslovnim pretplatnicima.

6. M2M tarife su namijenjene za M2M rješenje (machine to machine / device to device
za upload i/ili download)

7. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na
primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena
polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni
iznos mjesečne naknade. Pripadajuća količina podatkovnog prometa u mjesecu
aktivacije bit će dodijeljena u punoj količini neovisno o datumu aktivacije što znači
da će Korisnik koji se pretplatio na tarifni model na polovici mjeseca imati pravo na
cijelu količinu podatkovnog prometa odabranog tarifnog modela.

8. Poslovni korisnik koji iskoristi sav podatkovni promet M2M tarife promet mu se
ograničava na brzinu 128 kbps do isteka obračunskog razdoblja u kojem se
ograničenje dogodilo.

9. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži, niti će se dodatno
naplatiti.

10. Neiskorištena količina podatkovnog prometa iz tarife tijekom jednog mjeseca ne
prenosi se u sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

11. Nisu dozvoljene promjene M2M tarifa na neku drugu tarifu, promjene unutar M2M
tarifa niti promjene s neke druge tarife na jednu od M2M tarifu.

12. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.

14. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu,
preprodaju trećim stranama i slično.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.