Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Knock-out Business za pretplatnike aktivirane od 10.10.2012.


1

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 KNOCK-OUT BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik (dalje u tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih
tarifa Knock-out Business 25, Knock-out Business 50, Knock-out Business 75 i Knock-out Business 100 (dalje
u tekstu: Tele2 Knock-out Business tarife) dostupnih za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa od
10.10.2012.
2. Ugovor o korištenju Tele2 Knock-out Business tarife za pojedinačni priključak sklopljen je u trenutku kada
Tele2 prihvati potpisani Zahtjev iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja pojedinačnog
priključka na popis priključaka Poslovnog pretplatnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u
tekstu: Popis).
3. Poslovni pretplatnik na kojega glasi Tele2 Knock-out Business tarifa može tijekom korištenja Tele2 Knock-
out Business tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tele2 Knock-out Business tarifom, te
je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) ugovara se za svaki
priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto
počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
5. Tele2 Knock-out Business tarife moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 25, 50, 75 ili 100
kuna. Iznos minimalne mjesečne potrošnje plaća se po svakom priključku koji koristi Tele2 Knock-out
Business tarifu.
6. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Poslovni pretplatnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.
7. U iznos minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Knock-out Business tarife uključena je Opcija Zero Plus koja
omogućava određen broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj u obračunskom
razdoblju za 0 kn/min prema svim Tele2 korisnicima bez naplate naknade za uspostavu poziva.Sve ostale
usluge naplaćuju se posebno.
8. Broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj uključen u iznos minimalne mjesečne
potrošnje tarife (Opcija Zero Plus) kao i sva ostala obilježja tarife te pripadne cijene za pojedine usluge
naznačene su u Tele2 Cjeniku usluga.
9. Nakon što Poslovni pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora iz Opcije Zero Plus, svi dodatni pozivi naplaćuje se po cijenama utvrđenim Tele2 Cjenikom.
10. Neiskorištena vrijednost minuta razgovora iz Opcije Zero Plus tijekom jednog mjeseca neće biti prenesena
u sljedeći mjesec.
2

11. Mjesečna naknada Tele2 Knock-out Bsusiness tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije
koja se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na
ovaj iznos PDV se ne obračunava.
12. Tele2 će Poslovnom pretplatniku iznos Opcije Zero Plus iz prethodne točke 7 ovih Uvjeta korištenja za prvi
mjesec aktivacije dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će iznos minuta biti razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Poslovni pretplatnik bio na Tele2 Knock-out Business tarifi sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. U navedenom slučaju Poslovni pretplatnik ne plaća ukupan iznos minimalne
mjesečne potrošnje nego njezin razmjerni dio. Sljedeći puni mjesec Poslovni pretplatnik koristi cjelokupan
iznos minuta, te plaća ukupan iznos minimalne mjesečne potrošnje.
13. Iznos minimalne mjesečne potrošnje može se u cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama
unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke, prijenos podataka i na međunarodne pozive, osim roaminga.
Naknada za uspostavu poziva ulazi u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz,
preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti, te SMS
poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Nepotrošeni iznos
minimalne mjesečne potrošnje ne prenosi se u sljedeći mjesec.
14. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
16. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Knock-out Business tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr
17. Poslovni pretplatnik može potpisati ugovor za Knock-out Business tarifu sa ili bez obveznog trajanja.
Obvezno trajanje može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
18. Poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tele2 Knock-out Business
tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno
trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na
drugu pravnu osobu.
19. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
20. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije, odnosno u svrhu izravne
promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda krajnjeg korisnika usluga ili trećih osoba, Tele2 zadržava pravo po
svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti SIM karticu
dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM
3

karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga, u skladu s Načelom pravednosti korištenja usluga i proizvoda koji
dokument je objavljen na www.tele2.hr i čini sastavni dio ovih Uvjeta korištenja.
21. U slučaju da Poslovni pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
ograničiti korištenje usluga sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.
23.. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Poslovni pretplatnik
koristi.
24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.