Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Unlimited Business primjenjivi od 08.04.2013. do 03.09.2013.


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 START BUSINESS, UNLIMITED BUSINESS I REVOLUCIJA PLUS
POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) pretplatnik koji je ujedno i
poslovni korisnik (dalje: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih tarifa Start Business
50, Unlimited Business 100, Unlimited Business 150, Unlimited Business 200, Unlimited Business 300 i
Revolucija Plus.
Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarife dostupne su za aktivaciju i ugovaranje obveznog
trajanja pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) do 03.09.2013. i to samo za poslovne
korisnike. Nakon navedenog datuma korisnici Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifa
koji nemaju ugovoreno obvezno trajanje ne mogu se obvezati na isto.
2. Ugovor o korištenju Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifa sklopljen je u trenutku
prihvata Zahtjeva od strane Tele2.
3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke uključene u odabranu Unlimited Business, Start Business 50 i
Revolucija Plus tarifu zasniva se prihvatom Zahtjeva iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku
uključenja pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini
njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
4. Poslovni korisnik na kojega glasi Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifa (dalje u
tekstu: poslovni korisnik) može tijekom korištenja Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus
tarifom te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Poslovni korisnik može potpisati ugovor za Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifu sa
ili bez obaveznog trajanja ugovora. Obavezno trajanje može iznositi 12 ili 24 mjeseca. Eventualno obvezno
trajanje ugovara se za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti
definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Unlimited Business tarife moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 100, 150, 200 ili 300 kuna. Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Unlimited Business tarifu. Start Business 50 tarifu
moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 50 kuna. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku
koji koristi Start Business 50 tarifu. Revolucija Plus tarifu moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 400
kuna. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Revolucija Plus tarifu.
7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni mjesec, neovisno
o stvarno ostvarenoj potrošnji.
8. U iznos mjesečne naknade Start Business 50, Unlimited Business 100, Unlimited Business 150 i Unlimited
Business 200 tarifa uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- određeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
U iznos mjesečne naknade Unlimited Business 300 tarife uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
U iznos mjesečne naknade Revolucija Plus tarife uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- neograničena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
9. Ukupni broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj. veličina tarifnog paketa
ovisi o odabranom iznosu mjesečne naknade Unlimited Business, Start Business i Revolucija Plus tarife na
koju se poslovni korisnik pretplati, a naznačen je u Cjeniku usluga Tele2.
10. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta, SMS
poruka ili podatkovnog prometa u svom tarifnom paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni promet
naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Unlimited Business, Start
Business 50 i Revolucija Plus (kao i ostale usluge koje nisu uključene u tarifni paket).
11. Mjesečna naknada Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifa ne uključuje naknadu za
uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća
se po svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.
12. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prometa iz tarifnog paketa tijekom jednog mjeseca
neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
13. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega
se isti automatski prekida.
14. U tarifama Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus nije dozvoljeno koristiti usluge
konferencijskog poziva i preusmjeravanja poziva.
15. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Unlimited Business, Start Business 50 ili
Revolucija Plus tarife za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga,
a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između
odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga.
16. Pored zabrana zlouporabe ili neovlaštenog korištenja koje su propisane Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o., osobito će se smatrati da postoji neovlašteno korištenje ili zlouporaba Tele2 usluga ako korisnik tijekom
obračunskog razdoblja ostvari više od 5000 minuta odlaznih poziva prema svim mrežama u Republici
Hrvatskoj. Tele2 usluge su sve javne komunikacijske usluge koje Tele2 pruža fizičkim ili pravnim osobama na
tržišnoj osnovi, a to su usluga pokretne telefonije kojom se omogućuje međusobno glasovno komuniciranje
krajnjih korisnika usluga u stvarnom vremenu, slanje tekstualnih i slikovnih poruka (SMS, MMS) te usluge
prijenosa podataka.
17. U tarifi Revolucija Plus poslovni korisnik ima na raspolaganju neograničenu količinu podatkovnog prometa
u Republici Hrvatskoj (besplatnih MB) uključenu u iznos mjesečne naknade tarife. Nakon što korisnik prijeđe
15 GB podatkovnog prometa doći će do smanjenja brzine prijenosa podataka te ona neće prelaziti brzinu veću
od 64 kb/s. Navedena brzina primjenjivat će se do isteka obračunskog razdoblja.
18 Poslovni korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na www.tele2.hr.
19. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na Unlimited
Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će
korisniku koji se pretplatio na Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifu na polovici
mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec poslovni korisnik plaća
puni iznos mjesečne naknade.
20. Ukupni broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj. veličina tarifnog paketa
u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik
bio na Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu,
što znači da će korisnik koji se pretplatio na Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifu na
polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog tarifnog paketa uključenog u Unlimited Business, Start
Business 50 i Revolucija Plus tarifu. Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik ima na raspolaganju puni iznos
tarifnog paketa za odgovarajuću Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifu.
21. Aktivacijom Unlimited Business 300 i Revolucija Plus tarife postojeći poslovni korisnik koji promijeni tarifu
gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na Unlimited Business 300
odnosno Revolucija Plus tarifu, uključujući opciju Zero, opciju Superfrend ili Mukte broj. Aktivacijom Start
Business 50, Unlimited Business 100, Unlimited Business 150 i Unlimited Business 200 tarife, postojeći
poslovni korisnik koji promijeni tarifu gubi pogodnosti promocije Zauvijek, opciju Zero, Superfrend ili Mukte
broj.
22. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
23. Dozvoljene promjene tarife na i sa Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifa određene
su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
24. Poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak sa Unlimited Business, Start
Business 50 i Revolucija Plus tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti
ako priključak nema obvezno trajanje dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog
trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
25. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
pretplatnik imao neće se prenijeti na novog pretplatnika.
26. Na Tele2 prodajnom mjestu (popis Tele2 prodajnih mjesta i Tele2 Centara dostupan je na internet
stranicama Tele2) poslovni korisnik može ugovoriti najviše trideset pretplatničkih odnosa ovisno o kreditnoj
provjeri. Korisnik koji na nekoj od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih odnosa može imati dva
priključka s Unlimited Business 300 tarifom i dva priključka s Revolucija Plus tarifom, a poslovni korisnik koji
ugovara do deset pretplatničkih odnosa može imati tri priključka s Unlimited Business 300 tarifom i tri
priključka s Revolucija Plus tarifom. Za ugovaranje većeg broja pretplatničkih odnosa ili većeg broja priključaka
sa Unlimited Business 300 i Revolucija Plus tarifom potrebno je obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
27. U slučaju da poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke poslovnog korisnika uključene u
Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarifu, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.
28. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom poslovnog korisnika, poslovni korisnik obvezan je Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za
ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da poslovni korisnik jednostrano raskine Ugovor prije
isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa, poslovni korisnik je obvezan Tele2 jednokratno
isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na
proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za poslovnog korisnika.
29. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni
korisnik koristi.
30. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
31. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 08.04.2013. za nove korisnike i one koji su od toga datuma
promijenili tarifu na Unlimited Business, Start Business 50 i Revolucija Plus tarife definirane ovim uvjetima.