Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Dnevni mobilni internet Jedan, Tri i Deset


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 25.05.2016., a izmijenjeni 24.04.2017.
Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa DNEVNI MOBILNI INTERNET JEDAN, TRI
i DESET
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 pretplatničkih tarifa: Dnevni mobilni
internet Jedan, Dnevni mobilni internet Tri i Dnevni mobilni internet Deset krajnji
korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2
pretplatničkih tarifa Dnevni mobilni internet Jedan, Dnevni mobilni internet Tri i
Dnevni mobilni internet Deset (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 pretplatničke tarife iz ovih Uvjeta korištenja podržavaju uslugu prijenosa
podataka te SMS. Tele2 mobilni internet nije moguće koristiti u inozemnom
roamingu, ne podržava glasovnu uslugu te MMS niti SMS usluge s dodatnom
vrijednošću.

3. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 tarifa iz ovih
Uvjeta korištenja koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog
trajanja ugovornog odnosa. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24
mjeseca.

4. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju svim novim korisnicima
kao i svim postojećim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za promjenu podatkovne
tarife u kanalu direktne prodaje privatnim korisnicima i kanalu direktne prodaje
poslovnim korisnicima. Tarife su dostupne za aktivaciju od 24.05.2016. godine. Od
08.06.2016. godine tarifa Dnevni mobilni internet Jedan nije dostupan za aktivaciju.
Od 14.3.2017. Dnevni mobilni Internet Jedan tarifa je ponovno dostupna u prodaji
samo na kanalu direktne prodaje poslovnim korisnicima. Od 24.4.2017. tarife
Dnevni mobilni Internet Jedan i Dnevni mobilni Internet Deset su dostupne samo na
kanalu direktne prodaje poslovnim korisnicima, tarifa Dnevni mobilni Internet Tri
više nije dostupna za aktivaciju.

5. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na
primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena
polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni
iznos mjesečne naknade.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 25.05.2016., a izmijenjeni 24.04.2017.

6. Pripadajuća količina dnevnog podatkovnog prometa bit će dodijeljena u punoj
količini svaki dan u mjesecu. Nakon što korisnik iskoristi ukupnu dodijeljenu količinu
dnevnog podatkovnog prometa, brzina podatkovnog prometa se ograničava na
brzinu do 512 kbps do kraja dana. Od početka novog dana, korisniku je na
raspolaganju nova količina dnevnog podatkovnog prometa bez ograničenja brzine
sve do kraja dana odnosno iskorištenja ukupne dodijeljene količine podatkovnog
prometa, što god nastupi ranije.

7. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za uporabu radijske frekvencije niti
Naknadu za pristup mreži koje se naplaćuju zasebno. Iznos Naknade za uporabu
radijske frekvencije i Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku. Na
iznos Naknade za uporabu radijske frekvencije se ne obračunava PDV.

8. Neiskorištena dnevna količina podatkovnog prometa iz paketa tijekom jednog dana
ne prenosi se u sljedeći dan niti se može iskoristiti za umanjenje računa. Korisnici
koji aktiviraju jednu od Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja imaju pravo na pet dana
probnog perioda, što je moguće iskoristiti samo jednom. Ukoliko korisnik odustane
od korištenja Uvjeti korištenja izmijenjeni 14.3.2017. usluge unutar probnog
razdoblja, uređaj (USB/WiFi podatkovni modem) je moguće vratiti na prodajno
mjesto unutar pet dana probnog perioda od datuma kupnje odnosno aktivacije. U
svim slučajevima odustajanja od kupovine roba mora biti neoštećena, kompletna, u
originalnom trgovačkom pakiranju, s pratećim jamstvenim listom i računom. U
slučaju da neki od uvjeta nisu ispunjeni Tele2 nije dužan primiti robu i refundirati
korisnika. U slučaju raskida unutar probnog perioda, korisniku će biti naplaćen
proporcionalno obračunat iznos mjesečne naknade i ostvareni promet. Promet koji
korisnik ostvari iznad proporcionalno obračunatog iznosa MB uključenih u mjesečnu
naknadu bit će mu naplaćen prema važećem cjeniku.

9. Korisniku Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja bit će poslana SMS obavijest
informativnog karaktera o iskorištenom podatkovnom prometu uključenom u tarifu.
Korisnik može i samostalno provjeriti trenutnu potrošnju slanjem korištenjem
korisničkog portala Moj Tele2. Spomenute obavijesti su informativnog karaktera te
stoga ne mogu biti osnova za obračun korištenja usluge. Korisnici Tele2 tarifa iz
ovih Uvjeta korištenja mogu zatražiti privremeno isključenje u trajanju ne duljem od
9 mjeseci unutar jedne godine.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 25.05.2016., a izmijenjeni 24.04.2017.

10. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima
promjena podatkovnih tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web
stranicama. Tele2 tarife iz ovih Uvjeta korištenja nisu dostupne za promjenu tarife.

11. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

12. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.