Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Internet DESET GB PEDESET GB STO GB i BEZBROJ GB


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni su 18.08.2017. i 15.10.2020.

Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Internet DESET GB, PEDESET GB, STO GB i
BEZBROJ GB1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 pretplatničkih Internet tarifa: DESET GB,
PEDESET GB, STO GB ili BEZBROJ GB (u daljnjem tekstu: Tarifa) krajnji korisnik (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 pretplatničkih Tarifa (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Korisnik BEZBROJ GB tarife ima na raspolaganju neograničeni mjesečni promet u preuzimanju
i slanju podataka.

3. Radi osiguravanja integriteta mreže i optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja
podatkovnog prometa, Tele2 zadržava pravo smanjivanja brzine pristupa internetu na 2 Mbps
kod preuzimanja i slanja podataka do kraja kalendarskog mjeseca Korisnicima Tarife Bezbroj GB
koji dosegnu 200 GB mjesečnog prometa. O smanjenju brzine Korisnici će biti obavješteni
preusmjeravanjem na posebnu internetsku stranicu, SMS-om ili korisničkom portalu MOJ TELE2.

4. Radi osiguravanja integriteta mreže i optimalnog korisničkog iskustva svih korisnika tijekom
korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Tarifama smanjiti brzinu
pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere
osiguravanja integriteta mreže i optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u
situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja
prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na
određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na
spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

5. Tele2 pretplatničke tarife iz ovih Uvjeta korištenja podržavaju uslugu prijenosa podataka te SMS.
Tele2 Internet nije moguće koristiti u inozemnom roamingu, ne podržava glasovnu uslugu te MMS
niti SMS usluge s dodatnom vrijednošću.

6. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta
korištenja koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja ugovornog
odnosa. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

7. Kao iznimka od pravila definiranih Općim uvjetima poslovanja, korisnici Tele2 pretplatničkih tarifa
iz ovih Uvjeta korištenja kojima je aktivno obvezno trajanje ugovornog odnosa imaju pravo
privremeno isključiti svoju MBB liniju najviše 6 mjeseci godišnje, dok oni koji nemaju aktivno
obvezno trajanje ugovornog odnosa mogu privremeno isključiti svoju MBB liniju najviše 9 mjeseci
godišnje prema sljedećim uvjetima:
a. Privremeno isključenje od 6/9 mjeseci može se zatražiti jednom tijekom kalendarske
godine
b. Privremeno isključenje može prelaziti u drugu godinu

1 Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 18.08.2017. i 15.10.2020.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni su 18.08.2017. i 15.10.2020.

c. Između dva isključenja mora proći minimalno 6 mjeseci za korisnike koji imaju pravo
isključenja na 6 mjeseci odnosno 3 mjeseca za korisnike koji imaju pravo isključenja na
9 mjeseci.
d. Ako je korisnik kupio uređaj koji otplaćuje na rate, iznosi rate za uređaj će i dalje dolaziti
na naplatu za vrijeme dok je korisnik privremeno isključen.
e. Ako korisnik ima ugovornu obvezu, ona će se produljiti za onoliko mjeseci koliko je
korisnik bio privremeno isključen.

8. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju svim novim korisnicima kao i svim
postojećim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za promjenu podatkovne tarife. Tarife su
dostupne za aktivaciju od 24.04.2017. godine. Tarife su dostupne za aktivaciju privatnim i
poslovnim pretplatnicima.

9. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio
na tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu
na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec Korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade. Pripadajuća količina podatkovnog prometa
u mjesecu aktivacije bit će dodijeljena u punoj količini neovisno o datumu aktivacije što znači da
će Korisnik koji se pretplatio na tarifni model na polovici mjeseca imati pravo na cijelu količinu
podatkovnog prometa odabranog tarifnog modela.

10. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži, niti će se dodatno naplatiti.

11. Neiskorištena količina podatkovnog prometa iz tarife tijekom jednog mjeseca ne prenosi se u
sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa

12. Korisnici koji aktiviraju jednu od Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja imaju pravo na pet dana
probnog perioda, što je moguće iskoristiti samo jednom. Ukoliko korisnik odustane od korištenja
usluge unutar probnog razdoblja, uređaj (USB/WiFi podatkovni modem) je moguće vratiti na
prodajno mjesto unutar pet dana probnog perioda od datuma kupnje odnosno aktivacije. U svim
slučajevima odustajanja od kupovine roba mora biti neoštećena, kompletna, u originalnom
trgovačkom pakiranju, s pratećim jamstvenim listom i računom. U slučaju da neki od uvjeta nisu
ispunjeni Tele2 nije dužan primiti robu i refundirati korisnika. U slučaju raskida unutar probnog
perioda, korisniku će biti naplaćen proporcionalno obračunat iznos mjesečne naknade i ostvareni
promet. Promet koji korisnik ostvari iznad proporcionalno obračunatog iznosa MB uključenih u
mjesečnu naknadu bit će mu naplaćen prema važećem cjeniku.

13. Korisniku Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja bit će poslana SMS obavijest informativnog
karaktera o iskorištenom podatkovnom prometu uključenom u tarifu te će pri pokušaju korištenja
podatkovnog prometa pristupom internetu kroz internet preglednik biti upućen na internet stranicu
sa uputom kako može odabrati korištenje podatkovnog prometa izvan tarife. Korisnik može i
samostalno provjeriti trenutnu potrošnju slanjem STANJE na 13880 ili korištenjem korisničkog
portala Moj Tele2. Spomenute obavijesti su informativnog karaktera te stoga ne mogu biti osnova
za obračun korištenja usluge.

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni su 18.08.2017. i 15.10.2020.

14. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima promjena
podatkovnih tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web stranicama.

15. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

16. Primjena točke 3. ovih Uvjeta korištenja odgađa se na 1.11.2020.godine. Radi izbjegavanja bilo
kakve dvojbe, Korisniku koji ima aktiviranu neku od Tarifa na dan promjene ovih Uvjeta korištenja
15.10.2020., u mjesecu listopadu 2020. godine brzina pristupa internetu može se smanjiti na 1
Mbps kod preuzimanja i slanja podataka do kraja mjeseca u periodu od 18:00 do 23:00 sati
nakon dosezanja 1TB mjesečnog prometa.17. Prilikom korištenja podatkovnog prometa
Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je
obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati
korisnika.

17. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim
stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to
machine / device to device za upload i/ili download) i slično.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.