Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Internet DESET GB PEDESET GB STO GB i BEZBROJ GB

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 18.08.2017.

Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Internet DESET GB, PEDESET GB, STO GB
i BEZBROJ GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 pretplatničkih Internet tarifa: DESET
GB, PEDESET GB, STO GB ili BEZBROJ GB (u daljnjem tekstu: Tarifa) krajnji korisnik
(u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 pretplatničkih Tarifa
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik BEZBROJ GB tarife ima na raspolaganju neograničeni mjesečni promet u
preuzimanju i slanju podataka.

3. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog
prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 zadržava pravo smanjivanja brzine pristupa
internetu u periodu od 18:00 do 23:00 sati (dalje u tekstu: Vrijeme najvećeg prometa)
na 1 Mbps kod preuzimanja i slanja podataka do kraja kalendarskog mjeseca
Korisnicima Tarifa koji dosegnu 1TB mjesečnog prometa. O smanjenju brzine Korisnici
će biti obavješteni preusmjeravanjem na posebnu internetsku stranicu, SMS-om ili
korisničkom portalu MOJ TELE2.

4. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog
prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Tarifama smanjiti brzinu pristupa
internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere
osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama
kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja
prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom
periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa
svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos
zagušenju najveći.

5. Tele2 zadržava pravo promijene Vremena najvećeg prometa u slučaju promjene
ponašanja korisnika u svrhu očuvanja integriteta mreže

6. Tele2 pretplatničke tarife iz ovih Uvjeta korištenja podržavaju uslugu prijenosa
podataka te SMS. Tele2 Internet nije moguće koristiti u inozemnom roamingu, ne
podržava glasovnu uslugu te MMS niti SMS usluge s dodatnom vrijednošću. Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 18.08.2017.

7. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 tarifa iz ovih
Uvjeta korištenja koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja
ugovornog odnosa. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

8. Kao iznimka od pravila definiranih Općim uvjetima poslovanja, korisnici Tele2
pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja kojima je aktivno obvezno trajanje
ugovornog odnosa imaju pravo privremeno isključiti svoju MBB liniju najviše 6 mjeseci
godišnje, dok oni koji nemaju aktivno obvezno trajanje ugovornog odnosa mogu
privremeno isključiti svoju MBB liniju najviše 9 mjeseci godišnje prema sljedećim
uvjetima:
a. Privremeno isključenje od 6/9 mjeseci može se zatražiti jednom tijekom
kalendarske godine
b. Privremeno isključenje može prelaziti u drugu godinu
c. Između dva isključenja mora proći minimalno 6 mjeseci za korisnike koji imaju
pravo isključenja na 6 mjeseci odnosno 3 mjeseca za korisnike koji imaju pravo
isključenja na 9 mjeseci.
d. Ako je korisnik kupio uređaj koji otplaćuje na rate, iznosi rate za uređaj će i dalje
dolaziti na naplatu za vrijeme dok je korisnik privremeno isključen.
e. Ako korisnik ima ugovornu obvezu, ona će se produljiti za onoliko mjeseci koliko
je korisnik bio privremeno isključen.

9. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju svim novim korisnicima kao i
svim postojećim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za promjenu podatkovne tarife.
Tarife su dostupne za aktivaciju od 24.04.2017. godine. Tarife su dostupne za
aktivaciju privatnim i poslovnim pretplatnicima.

10. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na
primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena
polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni
iznos mjesečne naknade. Pripadajuća količina podatkovnog prometa u mjesecu
aktivacije bit će dodijeljena u punoj količini neovisno o datumu aktivacije što znači da
će Korisnik koji se pretplatio na tarifni model na polovici mjeseca imati pravo na cijelu
količinu podatkovnog prometa odabranog tarifnog modela.

11. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži, niti će se dodatno
naplatiti.

12. Neiskorištena količina podatkovnog prometa iz tarife tijekom jednog mjeseca ne
prenosi se u sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

13. Korisnici koji aktiviraju jednu od Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja imaju pravo na pet
dana probnog perioda, što je moguće iskoristiti samo jednom. Ukoliko korisnik
odustane od korištenja usluge unutar probnog razdoblja, uređaj (USB/WiFi podatkovni
modem) je moguće vratiti na prodajno mjesto unutar pet dana probnog perioda od
datuma kupnje odnosno aktivacije. U svim slučajevima odustajanja od kupovine roba
mora biti neoštećena, kompletna, u originalnom trgovačkom pakiranju, s pratećim
jamstvenim listom i računom. U slučaju da neki od uvjeta nisu ispunjeni Tele2 nije
dužan primiti robu i refundirati korisnika. U slučaju raskida unutar probnog perioda, Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 18.08.2017.
korisniku će biti naplaćen proporcionalno obračunat iznos mjesečne naknade i
ostvareni promet. Promet koji korisnik ostvari iznad proporcionalno obračunatog iznosa
MB uključenih u mjesečnu naknadu bit će mu naplaćen prema važećem cjeniku.

14. Korisniku Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja bit će poslana SMS obavijest
informativnog karaktera o iskorištenom podatkovnom prometu uključenom u tarifu te
će pri pokušaju korištenja podatkovnog prometa pristupom internetu kroz internet
preglednik biti upućen na internet stranicu sa uputom kako može odabrati korištenje
podatkovnog prometa izvan tarife. Korisnik može i samostalno provjeriti trenutnu
potrošnju slanjem STANJE na 13880 ili korištenjem korisničkog portala Moj Tele2.
Spomenute obavijesti su informativnog karaktera te stoga ne mogu biti osnova za
obračun korištenja usluge.

15. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima
promjena podatkovnih tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web stranicama.

16. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

17. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.

18. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju
trećim stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje
(machine to machine / device to device za upload i/ili download) i slično.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.