Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Mobilni internet Tri, Deset, Trideset, Pedeset, Sto i Tristo


Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
Uvjeti korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Mobilni internet Tri,
Deset, Trideset, Pedeset, Sto i Tristo

1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 pretplatničkih tarifa: Mobilni internet
Tri, Mobilni internet Deset, Mobilni internet Trideset, Mobilni internet Pedeset, Mobilni
internet Sto ili Mobilni internet Tristo krajnji korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća
ove Uvjete korištenja Tele2 pretplatničkih tarifa Mobilni internet Tri, Deset, Trideset,
Pedeset, Sto i Tristo (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 pretplatničke tarife iz ovih Uvjeta korištenja podržavaju uslugu prijenosa
podataka te SMS. Tele2 mobilni internet nije moguće koristiti u inozemnom roamingu, ne
podržava glasovnu uslugu te MMS niti SMS usluge s dodatnom vrijednošću.

3. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 tarifa iz ovih
Uvjeta korištenja koje su u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja
ugovornog odnosa. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

4. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju svim novim korisnicima kao
i svim postojećim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za promjenu podatkovne tarife. Tarife
su dostupne za aktivaciju od 24.05.2016. godine do 24.04.2017 godine. Tarife Tri GB je od
24.04.2017 ostaje dostupna samo u kanalu direktne prodaje poslovnim korisnicima.

5. Tarife Mobilni internet Tri, Mobilni internet Deset, Mobilni internet Trideset, Mobilni
internet Pedeset i Mobilni internet Sto su dostupne za aktivaciju privatnim pretplatnicima.
Tarife Mobilni internet Tri, Mobilni internet Deset, Mobilni internet Trideset, Mobilni internet
Pedeset i Mobilni internet Tristo su dostupne za aktivaciju poslovnim pretplatnicima.

6. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Korisnik bio na tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Korisniku
koji se pretplatio na tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne
naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017

7. Pripadajuća količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit će dodijeljena u
punoj količini neovisno o datumu aktivacije što znači da će Korisnik koji se pretplatio na
tarifni model na polovici mjeseca imati pravo na cijelu količinu podatkovnog prometa
odabranog tarifnog modela.

8. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za uporabu radijske frekvencije niti
Naknadu za pristup mreži koje se naplaćuju zasebno. Iznos Naknade za uporabu radijske
frekvencije i Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku. Na iznos Naknade za
uporabu radijske frekvencije se ne obračunava PDV.

9. Neiskorištena količina podatkovnog prometa iz tarife tijekom jednog mjeseca ne
prenosi se u sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

10. Korisnici koji aktiviraju jednu od Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja imaju pravo na
pet dana probnog perioda, što je moguće iskoristiti samo jednom. Ukoliko korisnik odustane
od korištenja usluge unutar probnog razdoblja, uređaj (USB/WiFi podatkovni modem) je
moguće vratiti na prodajno mjesto unutar pet dana probnog perioda od datuma kupnje
odnosno aktivacije. U svim slučajevima odustajanja od kupovine roba mora biti neoštećena,
kompletna, u originalnom trgovačkom pakiranju, s pratećim jamstvenim listom i računom. U
slučaju da neki od uvjeta nisu ispunjeni Tele2 nije dužan primiti robu i refundirati korisnika.
U slučaju raskida unutar probnog perioda, korisniku će biti naplaćen proporcionalno
obračunat iznos mjesečne naknade i ostvareni promet. Promet koji korisnik ostvari iznad
proporcionalno obračunatog iznosa MB uključenih u mjesečnu naknadu bit će mu naplaćen
prema važećem cjeniku.

11. Korisniku Tele2 tarifa iz ovih Uvjeta korištenja bit će poslana SMS obavijest
informativnog karaktera o iskorištenom podatkovnom prometu uključenom u tarifu te će pri
pokušaju korištenja podatkovnog prometa pristupom internetu kroz internet preglednik biti
upućen na internet stranicu sa uputom kako može odabrati korištenje podatkovnog prometa
izvan tarife. Korisnik može i samostalno provjeriti trenutnu potrošnju slanjem korištenjem
korisničkog portala Moj Tele2. Spomenute obavijesti su informativnog karaktera te stoga ne
mogu biti osnova za obračun korištenja usluge.

Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
12. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima
promjena podatkovnih tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web stranicama.

13. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

14. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa
podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.