Uvjeti korištenja Tele2 Start Business poslovnih tarifa od 06.11.2013. do 14.04.2014.


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 START BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik (dalje u tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih
tarifa Start Business 25, Start Business 50, Start Business 75 (dalje u tekstu: Tele2 Start Business tarife)
dostupnih za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa od 06.11.2013. do 14.04.2014.

2. Ugovor o korištenju Tele2 Start Business tarife za pojedinačni priključak sklopljen je u trenutku kada Tele2
prihvati potpisani Zahtjev iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja pojedinačnog
priključka na popis priključaka Poslovnog pretplatnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio
(dalje u tekstu: Popis).

3. Poslovni pretplatnik na kojega glasi Tele2 Start Business tarifa može tijekom korištenja Tele2 Start Business
tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tele2 Start Business tarifom, te je pretplatnički
odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) ugovara se za svaki
priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto
počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

5. Tele2 Start Business tarife moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 25, 50 ili 75 kuna. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Tele2 Start Business tarifu.

6. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Poslovni pretplatnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

7. U iznos mjesečne naknade Tele2 Start Business tarife uključen je neograničen broj minuta na sve pozive
između mobilnih priključaka korisnika koji se u trenutku ostvarivanja poziva nalaze u Republici Hrvatskoj
(međunarodni roaming nije uključen) pod uvjetom da su svi priključci istog poslovnog korisnika Tele2 i imaju
aktivnu VPN uslugu.

8. Korisnik Tele2 Start Business tarifa pripadajuće pogodnosti iz točke 7. Ovih Uvjeta korištenja ostvaruje
aktivacijom bilo koje Tele2 Start Business tarife navedene u ovim Uvjetima korištenja na minimalno jednom
mobilnom priključku unutar svog korisničkog računa. Uključivanje opcije iz točke 7. na korisničkom računu
bit će omogućeno 48h od trenutka uključivanja Tele2 Start Business tarife na korisnički račun, o čemu će
korisnik biti obaviješten SMS porukom ili na drugi prikladan način.

9. Ukoliko korisnik Tele2 Start Business tarifa napravi promjenu tarife ili deaktivaciju na mobilnom priključku
po kojem je ostvario Uvjete iz točke 7., Tele2 zadržava pravo uskraćivanja pogodnosti opisane u točki 7.

10. Broj minuta razgovora, odnosno količina podatkovnog prometa i SMS poruka unutar Tele2 mreže u
Republici Hrvatskoj uključenih u iznos mjesečne naknade tarife kao i sva ostala obilježja Tele2 Start
Business tarifa te pripadne cijene za pojedine usluge naznačene su u Tele2 Cjeniku usluga.

11. Nakon što Poslovni pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa uključenih u mjesečnu naknadu, sav dodatan promet naplaćuje se po
cijenama utvrđenim Tele2 Cjenikom.

12. Neiskorištena vrijednost minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa tijekom jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.

13. Mjesečna naknada Tele2 Start Business tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj
iznos PDV se ne obračunava.

14. Tele2 će Poslovnom pretplatniku iznos iz prethodne točke 10. ovih Uvjeta korištenja za prvi mjesec aktivacije
dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će iznos minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa
biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Poslovni pretplatnik bio na Tele2 Start Business
tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. U navedenom slučaju Poslovni pretplatnik ne plaća ukupan
iznos mjesečne naknade nego njezin razmjerni dio. Sljedeći puni mjesec Poslovni pretplatnik koristi
cjelokupan iznos minuta, te plaća ukupan iznos mjesečne naknade. Broj minuta unutar tvrtke neograničen
je i u prvom mjesecu korištenja Start Business tarifa.

15. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni mjesec, neovisno
o stvarno ostvarenoj potrošnji.

16. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

17. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.

18. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Start Business tarifa određene su Pravilima promjena glasovnih
tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr

19. Poslovni pretplatnik može potpisati ugovor za Tele2 Start Business tarifu sa ili bez obveznog trajanja.
Obvezno trajanje može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

20. Poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tele2 Start Business tarifom
na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno
trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na
drugu pravnu osobu.

21. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti i promocije koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

22. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i
neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva
dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog
prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga.
u skladu s Načelom pravednosti korištenja usluga i proizvoda koji dokument je objavljen na www.tele2.hr i
čini sastavni dio ovih Uvjeta korištenja.

23. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom Poslovnog korisnika, Poslovni korisnik obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za
ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Poslovni korisnik jednostrano raskine Ugovor
prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Poslovni korisnik je obvezan Tele2
jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini
popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Poslovnog korisnika.

24. U slučaju da Poslovni pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
ograničiti korištenje usluga sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.

25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Poslovni pretplatnik koristi.

26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.