Uvjeti korištenja Tele2 Unlimited Business i Revolucija Plus poslovnih tarifa


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 UNLIMITED BUSINESS I REVOLUCIJA PLUS POSLOVNIH
TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) pretplatnik koji
je ujedno i poslovni korisnik (dalje: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih
tarifa Unlimited Business 50, Unlimited Business 100, Unlimited Business 150, Unlimited Business
200, Unlimited Business 300 i Revolucija Plus (dalje u tekstu: Tarife).
Ove tarife dostupne su za aktivaciju i ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa (dalje u
tekstu: obvezno trajanje) do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019. i to samo za poslovne
korisnike.
Od 15.03.2016. tarife su dostupne za aktivaciju samo na kanalu direktne prodaje poslovnim
korisnicima.
2. Ugovor o korištenju ovih tarifa sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2.
3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke uključene u odabranu Tarifu zasniva se prihvatom
Zahtjeva iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja pojedinačnog priključka
na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u
tekstu: Popis).
4. Poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa (dalje u tekstu: poslovni korisnik) može tijekom korištenja
Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s nekom tarifom iz točke 1. ovih Uvjeta
korištenja te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na
Popis.
5. Poslovni korisnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obaveznog trajanja ugovora. Obavezno
trajanje može iznositi 12 ili 24 mjeseca. Eventualno obvezno trajanje ugovara se za svaki priključak
pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje
teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Unlimited Business tarife moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 50, 100, 150, 200 ili 300
kuna. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Unlimited Business tarifu.
Unlimited Business 50 tarifu moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 50 kuna. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Unlimited Business 50 tarifu. Revolucija Plus tarifu
moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 400 kuna. Iznos mjesečne naknade plaća se po
svakom priključku koji koristi Revolucija Plus tarifu.
7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.
8. U iznos mjesečne naknade Unlimited Business 50, Unlimited Business 100, Unlimited Business
150 i Unlimited Business 200 tarifa uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- određeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj
te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
U iznos mjesečne naknade Unlimited Business 300 tarife uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- neograničeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
U iznos mjesečne naknade Revolucija Plus tarife uključen je (dalje u tekstu: tarifni paket):
- neograničeni broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- neograničeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- neograničeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj te
- neograničena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
9. Ukupni broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj. veličina
tarifnog paketa ovisi o odabranom iznosu mjesečne naknade Tarife na koju se poslovni korisnik
pretplati, a naznačen je u Cjeniku usluga Tele2.
10. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj
minuta, SMS poruka ili podatkovnog prometa u svom tarifnom paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili
podatkovni promet naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za
Tarifu (kao i ostale usluge koje nisu uključene u tarifni paket).
11. Mjesečna naknada Tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj
iznos PDV se ne obračunava.
12. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prometa iz tarifnog paketa tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
13. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta,
nakon čega se isti automatski prekida.
14. U Tarifama nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i preusmjeravanja poziva.
15. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Unlimited Business, Unlimited
Business 50 ili Revolucija Plus tarife za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se
nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog
prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog
prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), Tele2 ima pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti korištenje Tele2
usluga ili privremeno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku
usluga.
16. Pored zabrana zlouporabe ili neovlaštenog korištenja koje su propisane Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o., osobito će se smatrati da postoji neovlašteno korištenje ili zlouporaba Tele2
usluga ako korisnik tijekom obračunskog razdoblja ostvari više od 5000 minuta odlaznih poziva
prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj. Tele2 usluge su sve javne komunikacijske usluge koje
Tele2 pruža fizičkim ili pravnim osobama na tržišnoj osnovi, a to su usluga pokretne telefonije kojom
se omogućuje međusobno glasovno komuniciranje krajnjih korisnika usluga u stvarnom vremenu,
slanje tekstualnih i slikovnih poruka (SMS, MMS) te usluge prijenosa podataka.
17. U tarifi Revolucija Plus poslovni korisnik ima na raspolaganju neograničenu količinu podatkovnog
prometa u Republici Hrvatskoj (besplatnih MB) uključenu u iznos mjesečne naknade tarife. Nakon
što korisnik prijeđe 15 GB podatkovnog prometa doći će do smanjenja brzine prijenosa podataka te
ona neće prelaziti brzinu veću od 64 kb/s. Navedena brzina primjenjivat će se do isteka obračunskog
razdoblja.
18 Poslovni korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na
www.tele2.hr.
19. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik
bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisniku koji se pretplatio na
Tarifu na polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec poslovni korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
20. Ukupni broj minuta odnosno broj SMS poruka u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna
odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana
u tom mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imati pravo
na polovicu ukupnog tarifnog paketa uključenog u Tarifu. Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik ima
na raspolaganju puni iznos tarifnog paketa za odgovarajuću Tarifu. Podatkovni promet se dodjeljuje
u punom iznosu bez obzira na datum aktivacije.
21. Aktivacijom Unlimited Business 300 i Revolucija Plus tarife postojeći poslovni korisnik koji
promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na
Unlimited Business 300 odnosno Revolucija Plus tarifu, uključujući opciju Zero, opciju Superfrend ili
Mukte broj. Aktivacijom Unlimited Business 50, Unlimited Business 100, Unlimited Business 150 i
Unlimited Business 200 tarife, postojeći poslovni korisnik koji promijeni tarifu gubi pogodnosti
promocije Zauvijek, opciju Zero, Superfrend ili Mukte broj.
22. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
23. Dozvoljene promjene tarife na i sa Unlimited Business i Revolucija Plus tarifa određene su
Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
24. Poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak sa Tarife na drugu
fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje
dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na
drugu pravnu osobu.
25. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
pretplatnik imao neće se prenijeti na novog pretplatnika.
26. Na Tele2 prodajnom mjestu (popis Tele2 prodajnih mjesta i Tele2 Centara dostupan je na
internet stranicama Tele2) poslovni korisnik može ugovoriti najviše trideset pretplatničkih odnosa
ovisno o kreditnoj provjeri. Korisnik koji na nekoj od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih
odnosa može imati dva priključka s Unlimited Business 300 tarifom i dva priključka s Revolucija Plus
tarifom, a poslovni korisnik koji ugovara do deset pretplatničkih odnosa može imati tri priključka s
Unlimited Business 300 tarifom i tri priključka s Revolucija Plus tarifom. Za ugovaranje većeg broja
pretplatničkih odnosa ili većeg broja priključaka sa Unlimited Business 300 i Revolucija Plus tarifom
potrebno je obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
27. U slučaju da poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2
će privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke poslovnog korisnika
uključene u Tarife, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.
28. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od
strane Tele2 krivnjom poslovnog korisnika, poslovni korisnik obvezan je Tele2 jednokratno isplatiti
mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da poslovni korisnik
jednostrano raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa,
poslovni korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja
obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je
plaćanje te naknade povoljnije za poslovnog korisnika.
29. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje poslovni korisnik koristi.
30. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
31. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 08.04.2013. za nove korisnike i one koji su od toga datuma
promijenili tarifu na jednu od tarifa navedenih u točki 1) ovih Uvjeta korištenja.