Uvjeti korištenja Tele2 VPN Business poslovnih tarifa

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 VPN BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) pretplatnik
koji je ujedno i poslovni korisnik (dalje: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2
poslovne tarife VPN Business 50 (dalje u tekstu VPN Business tarifa) te pripadajućih VPN
paketa (dalje u tekstu: VPN paket).
Tele2 VPN Business tarifa dostupna je za aktivaciju i ugovaranje obveznog trajanja
pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do
31.12.2019. i to samo za poslovne korisnike. Nakon navedenog datuma korisnici VPN
Business tarife koji nemaju ugovoreno obavezno trajanje ne mogu se obvezati na isto.

2. Ugovor o korištenju VPN Business tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane
Tele2.

3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke uključene u VPN Business tarifu zasniva se
prihvatom Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja
pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini
njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).

4. Poslovni korisnik na kojega glasi VPN Business tarifa (dalje u tekstu: poslovni korisnik)
može tijekom korištenja VPN Business tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne
priključke s VPN Business tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u
trenutku dodavanja priključaka na Popis.

5. Eventualno obvezno trajanje ugovara se za svaki priključak pojedinačno, na način da će
obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana
uključenja priključka na Popis.

6. VPN Business tarifu moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 50 kuna. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji koristi VPN Business tarifu.

7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

8. U iznos mjesečne naknade VPN Business 50 tarife uključen je (dalje u tesktu: VPN
Business paket):
- neograničen broj minuta na sve pozive između mobilnih priključaka korisnika koji se u
trenutku ostvarivanja poziva nalaze u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
pod uvjetom da su svi priključci istog poslovnog korisnika Tele2 priključci i imaju aktivnu VPN
uslugu
- neograničen broj minuta na sve pozive sa Tele2 mobilnih priključaka korisnika koji se u
trenutku ostvarivanja poziva nalaze u Republici Hrvatskoj i imaju aktivnu VPN uslugu prema
fiksnim brojevima toga korisnika koji se nalaze nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Metronet d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, koji se u trenutku ostvarivanja poziva
nalaze u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
- određeni broj minuta razgovora na sve nacionalne pozive prema Tele2 mreži, ostalim
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
te
- uključena je određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.

9. Ukupan broj minuta, odnosno količina podatkovnog prometa tj. veličina VPN Business
paketa naznačena je u Cjeniku usluga Tele2.

10. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj
minuta ili podatkovnog prometa u svom VPN Business paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili
podatkovni promet naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom
za VPN Business tarifu (kao i ostale usluge koje nisu uključene u VPN Business paket).

11. VPN paket moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 15, 30, 60, 120 i 240 kuna i to
jedino uz VPN Business tarifu. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji
koristi VPN paket.

12. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

13. U iznos mjesečne naknade VPN paketa uključen je:
- neograničen broj minuta na sve pozive između mobilnih priključaka korisnika koji se u
trenutku ostvarivanja poziva nalaze u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
pod uvjetom da su svi priključci istog poslovnog korisnika Tele2 priključci i imaju aktivnu VPN
uslugu
- neograničen broj minuta na sve pozive sa Tele2 mobilnih priključaka korisnika koji se u
trenutku ostvarivanja poziva nalaze u Republici Hrvatskoj i imaju aktivnu VPN uslugu prema
fiksnim brojevima toga korisnika koji se nalaze nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Metronet d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, koji se u trenutku ostvarivanja poziva
nalaze u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
- određeni broj minuta razgovora na sve nacionalne pozive prema Tele2 mreži, ostalim
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj (međunarodni roaming nije uključen)
te
- uključena je određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.

14. Ukupan broj minuta, odnosno količina podatkovnog prometa tj. veličina VPN paketa
naznačena je u Cjeniku usluga Tele2.

15. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj
minuta ili podatkovnog prometa u svom VPN paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni
promet naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za VPN
Business tarifu (kao i ostale usluge koje nisu uključene u VPN paket).

16. VPN pakete mogu aktivirati samo korisnici pretplatničke tarife VPN Business 50. U slučaju
promjene na tariffu u kojem VPN paketi nisu dostupni, VPN paketi bit će automatski
deaktivirani.

17. Jedan pretplatnički priključak ne može isti VPN paket istovremeno aktivirati više puta. U
jednom obračunskom razdoblju moguće je napraviti samo jednu promjenu VPN paketa
(promjena se ne naplaćuje).

18. Mjesečna naknada VPN Business tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije koja se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća
se po svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

19. Neiskorištena vrijednost minuta ili podatkovnog prijenosa iz VPN Business paketa i VPN
paketa tijekom jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

20. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60
minuta nakon čega se isti automatski prekida.

21. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, koje
uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije, odnosno u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda krajnjeg
korisnika usluga ili trećih osoba, Tele2 zadržava pravo po svom izboru krajnjem korisniku
usluga ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti SIM karticu dodijeljenu
krajnjem korisniku usluga ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga, u skladu s Načelom pravednosti korištenja
usluga i proizvoda koji dokument je objavljen na www.tele2.hr i čini sastavni dio ovih Uvjeta
korištenja.

22. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije,
što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
poslovni korisnik bio na VPN Business tarifi ili VPN paketu sa ukupnim brojem dana u tom
mjesecu, što znači da će korisniku koji se pretplatio na VPN Business tarifu i VPN paket na
polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec
poslovni korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

23. Ukupan broj minuta u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u
tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na VPN Business tarifi ili VPN paketu sa
ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na VPN
Business tarifu ili VPN paket na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog VPN
business paketa uključenog u VPN Business tarifi odnosno polovicu ukpunog VPN paketa.
Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik ima na raspolaganju puni iznos VPN Business paketa
za odgovarajuću VPN Business tarifu odnosno puni iznos VPN paketa. Ukupna količina
podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije se dodjeljuje u punom iznosu.

24. Aktivacijom VPN Business tarife, postojeći poslovni korisnik koji promjeni tarifu gubi sve
pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na VPN Business 50 tarifu
uključujući opciju Zero, opciju Superfrend ili Mukte broj.

25. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na
vrijeme korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.

26. Dozvoljene promjene tarife na i sa VPN Business tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr

27. Poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak sa VPN
Business tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako
priključak nema obvezno trajanje dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom
obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.

28. Tarifu VPN Business 50 poslovni korisnik ne može ugovoriti na Tele2 prodajnom mjestu
niti u Tele2 Centru već isključivo putem Tele2 prodajnog predstavnika.

29. U slučaju da poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge,
Tele2 će privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke poslovnog
korisnika uključene u VPN Business tarifu, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.

30. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut
od strane Tele2 krivnjom Poslovnog korisnika, Poslovni korisnik obvezan Tele2 jednokratno
isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da
Poslovni korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog
pretplatničkog odnosa Poslovni korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na
proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Poslovnog
korisnika.

31. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
poslovni korisnik koristi.

32. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.

33. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.2.2013. za nove korisnike i one koji su od toga
datuma promijenili tarifu na VPN Business tarife definirane ovim uvjetima.