Uvjeti korištenja Tolko-kolko surf tarife


Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
Uvjeti korištenja Tolko - kolko surf tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom trenutne
tarife Tele2 pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja Tolko - kolko surf tarife (dalje u tekstu:
Tarifa).

2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 15.03.2016. isključivo Tele2 poslovnim korisnicima (dalje u tekstu: Pretplatnik) u
kanalu direktne prodaje poslovnim Pretplatnicima.

3) Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog
prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja odabranog
paketa podatkovnog prometa.

4) Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na Tarifu.

5) Mjesečna naknada Tarife definirana je kao minimalna mjesečna potrošnja tj. najmanji
iznos računa kojeg Pretplatnik plaća svaki mjesec i to neovisno o ostvarenoj potrošnji. Iznos
mjesečne naknade određen je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se
po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6) Iznos mjesečne naknade Tarife Pretplatnik može iskoristiti za pozive odnosno slanje
SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, slanje
MMS poruka i međunarodne pozive. Iznos mjesečne naknade Tarife Pretplatnik ne može
iskoristiti za korištenje usluga u roamingu, usluga s posebnom tarifom, slanje SMS poruka
s portala Moj Tele2 kao niti plaćanje Naknade za pristup mreži te se sve te usluge naplaćuju
zasebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2. Zasebno se naplaćuju i
usluge poziva i slanja SMS poruka, slanja MMS poruka i međunarodnih poziva nakon što je
Pretplatnik za te usluge iskoristi iznos mjesečne naknade.
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
7) Iznos mjesečne naknade Tarife te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u
Cjeniku Tele2 usluga.

8) Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.

9) Neiskorišteni dio mjesečne naknade neće biti prenesena u sljedeći mjesec niti se
može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

10) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

11) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa
mjesečne naknade. Sukladno tome, Pretplatnik će u mjesecu aktivacije za usluge koje su
pokrivene mjesečnom naknadom moći iskoristiti taj razmjerni iznos mjesečne naknade.
Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade te će za usluge
koje su pokrivene mjesečnom naknadom moći iskoristiti puni iznos mjesečne naknade.

12) Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

13) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera 90%
odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo
po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno
isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.


Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
14) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva
za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi dodatnog
podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se
prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.

15) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog čega
takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

16) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.

17) Pretplatnik može potpisati ugovor za pojedinu Tarifu sa ili bez obveznog trajanja
pretplatničkog ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 mjeseci ili 24 mjeseca.

18) Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

19) Pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tarifom na
drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema
obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog
trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu. Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu
osobu se prenosi i odabrani obvezni paket podatkovnog prometa.

20) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti
koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

21) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2. Pretplatnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini
priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov
sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
22) Pretplatnik na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja Tarife zasnivati pretplatnički
odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan
u trenutku dodavanja priključaka na Popis.

23) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje)
Pretplatnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

24) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.

25) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.