Uvjeti korištenja Tolko-kolko tarife

Uvjeti korištenja Tolko - kolko tarife

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom
trenutne tarife Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove uvjete
korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) Tolko - kolko tarife (dalje u tekstu: Tarifa).

2. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 15.03.2016 do 24.04.2017 na svim kanalima osim u kanalu sim u kanalu
direktne prodaje poslovnim korisnicima gdje ostaje dostupna do daljnjeg. Zaključno
sa datumom do kojeg je bila dostupna za aktivaciju Uz ugovaranje Tarife novi
Pretplatnici i Pretplatnici koji prenose broj iz druge mreže u Tele2 mrežu mogli su
odabrati korištenje Probne tarife kako je definirano uvjetima korištenja Probne tarife.

3. Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog
prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja
odabranog paketa podatkovnog prometa.

4. Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
trenutnu tarifu na kojoj se nalaze na Tarifu.

5. Mjesečna naknada Tarife definirana je kao minimalna mjesečna potrošnja tj. najmanji
iznos računa kojeg Pretplatnik plaća svaki mjesec i to neovisno o ostvarenoj
potrošnji. Iznos mjesečne naknade određen je Cjenikom usluga Tele2. Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. Iznos mjesečne naknade Tarife Pretplatnik može iskoristiti za pozive odnosno slanje
SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
slanje MMS poruka i međunarodne pozive. Podatkovni promet nije uključen u iznos
mjesečne naknade te se plaća dodatno kroz mjesečnu naknadu obveznog
podatkovnog paketa. Iznos mjesečne naknade Tarife Pretplatnik ne može iskoristiti
za korištenje usluga u roamingu, slanje SMS poruka s portala Moj Tele2 kao niti
plaćanje Naknade za pristup mreži te se sve te usluge naplaćuju zasebno. Zasebno
se naplaćuju i usluge poziva i slanja SMS poruka, Uvjeti korištenja su objavljeni
15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017 slanja MMS poruka i
međunarodnih poziva nakon što je Pretplatnik za te usluge iskoristio iznos mjesečne
naknade.

7. Iznos mjesečne naknade Tarife te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u
Cjeniku Tele2 usluga. Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne
naknade pojedine Tarife te se naplaćuju zasebno sukladno cijenama definiranim
Cjenikom usluga Tele2.

8. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.
9. Neiskorišteni dio mjesečne naknade neće biti prenesen u sljedeći mjesec niti se
može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

10. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

11. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Sukladno tome, Pretplatnik će u
mjesecu aktivacije za usluge koje su pokrivene mjesečnom naknadom moći iskoristiti
taj razmjerni iznos mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća
puni iznos mjesečne naknade te će za usluge koje su pokrivene mjesečnom
naknadom moći iskoristiti puni iznos mjesečne naknade.

12. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

13. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i
10% dolaznog prometa, Telemach Hrvatska zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti Uvjeti korištenja
su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i
trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

14. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva
za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi dodatnog
podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se
prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.

15. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog
čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

16. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE
na broj 13880.

17. Pretplatnik može potpisati ugovor za pojedinu Tarifu sa ili bez obveznog trajanja
pretplatničkog ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 mjeseci ili 24
mjeseca.
18. Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

19. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za
pojedini priključak s Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku
osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu
pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu
pravnu osobu. Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu osobu se prenosi i
odabrani obvezni paket podatkovnog prometa.

20. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti
koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

21. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Telemach Hrvatska. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1.
ovih Uvjeta korištenja Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni
03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017 potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa
priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio
(dalje u tekstu: Popis).

22. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na
Popis.

23. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno,
na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto
počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Telemach Hrvatska d.o.o. posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

25. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način

Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i
24.04.2017