Uvjeti korištenja usluge Double MealUvjeti korištenja usluge Double Meal


1. Narudžbom prepaid start paketa od 01.06.2015. do 29.02.2016. na web stranici www.tele2.hr Korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja usluge SIM2GO Bonus kune.

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Kartica na sebi
sadrži početni iznos od 0kn. Korisnik koji naruči i aktivira govornu SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja
ostvaruju pravo na 100% bonus kuna jednom mjesečno tijekom 12 mjeseci uz uvjet nadoplate računa
bonom s 50 kuna i više.
Ponuda se aktivira slanjem ključne riječi BONUS12 na kratki broj 13884.

3. Promocija Bonus kuna se ostvaruje na sljedeći način: ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će
dobiti dodatnih 50 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun. Ako je
prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna, ako je nadoplata 400kn
korisnik će dobiti 400 bonus kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

5. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
i. prvo se troše tarifni paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje
se ubrajaju paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley i
Totalna .
ii. potom se obračunavaju bonus paketi minuta (500 MB i 200 SMS) i dodatne opcije -
ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati na svom
prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze
pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50
minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka,
1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket
500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).

iii. zatim se troše Bonus kune, * Od 01.01.2016 izmijenjeni Uvjeti korištenja, mogućnost aktivacije promotivne Double Meal ponude do
29.02.2016


iv. na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost
bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus
kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju. Promocija iz točke 2 ovih Uvjeta se ne gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši
nadoplatu računa.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, Uvjeti korištenja usluge SIM2GO kao i drugi Tele2 posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.01.2016.