Uvjeti korištenja usluge E-račun


Uvjeti korištenja usluge E-račun

1. Aktivacijom usluge E-račun (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućava se dostava računa za usluge pružene od
strane Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, (dalje: Tele2) korisniku tih usluga (dalje: Korisnik)
isključivo u elektroničkom obliku. Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu
za primanje računa.

2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj Tele2 portala ili putem Internet bankarstva banke čiji je Korisnik klijent.

3. Aktivacija i/ili deaktivacija usluge moguća je na zahtjev Korisnika. Usluga je besplatna. Uslugu mogu koristiti svi
pretplatnici. Korisnik je dužan voditi računa o točnosti elektroničke adrese i broja telefona za primanje računa u
elektroničkom formatu.

4. Korištenje Usluge putem Moj Tele2 portala Korisnik ugovora na Tele2 prodajnom mjestu ili putem Moj Tele2
portala, prihvaćanjem ovih Uvjeta, a istu može otkazati putem Moj Tele2 portala.

Korištenje Usluge putem Internet bankarstva Korisnik ugovara putem distribucijskog kanala banke čiji je klijent i
to prihvaćanjem ovih Uvjeta, a istu može otkazati putem distribucijskog kanala banke ili upućivanjem zahtjeva za
otkazivanje te usluge neposredno Tele2.

5. Uslugu putem Moj Tele2 portala Korisnik koristi tako što se prijavljuje u Moj Tele2 portal http://moj.tele2.hr sa
svojim Moj Tele2 korisničkim imenom i zaporkom te u kartici Računi vidi svoj račun u PDF formatu.

Uslugu putem Internet bankarstva Korisnik koristi tako što se prijavljuje u svoje Internet bankarstvo, te tamo vidi
pristigli Tele2 račun. Korisnik koji koristi Uslugu putem Internet bankarstva također može vidjeti svoj Tele2 račun
i u Moj Tele2 portalu, u PDF formatu, u kartici Računi.

6. Aktivacijom Usluge prestaje isporuka računa u papirnatom obliku na adresu za primanje računa, a prihvaćanjem
ovih Uvjeta Korisnik daje suglasnost da račune za usluge pružene od strane Tele2 zaprima samo u elektroničkom
obliku kako je naznačeno u točki 5. ovih Uvjeta.

7. Korisnici koji su ranije zatražili podroban ispis računa te slijedom navedenoga imaju aktiviranu dostavu detaljnog
ispisa poziva, po aktivaciji Usluge prestat će zaprimati i detaljan ispis poziva u papirnatom obliku, te će isti
zaprimati u elektroničkom obliku putem Moj Tele2 portala, u PDF formatu. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik
odustaje od zahtjeva da mu podroban ispis računa (detaljan ispis poziva) bude dostavljan u papirnatom obliku.


8. Stavke koje sadržava E-račun u PDF formatu, istovjetne su računu u papirnatom obliku. Svi podaci koje sadrži
elektronički račun pravovaljani su i mogu služiti za plaćanje pojedinog računa.

9. Preduvjet za korištenje E-računa preko Moj Tele2 portala i za pristupanje detaljnom ispisu poziva uz račun preko
Moj Tele2 portala jest aktiviranje usluge Moj Tele2 na https://moj.tele2.hr.

10. Naknadno uskraćivanje suglasnosti navedenih u točki 6. ovih Uvjeta ili podnošenje zahtjeva za dostavom
podrobnog ispisa računa (detaljnog ispisa poziva) predstavlja ujedno i zahtjev za otkazivanje usluge E-račun.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi, te zakonski
propisi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 28.09.2016.