Uvjeti korištenja usluge Fiskalne blagajne

Uvjeti korištenja usluge Fiskalne blagajne
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Potpisivanjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa na tarifi Fiskalna blagajna (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
kupnju uređaja Nexgo N5 (dalje: Uređaj), poslovni korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Usluga fiskalne blagajne (dalje: Usluga) se sastoji od GoPoS aplikacije i GoPay aplikacije (dalje: aplikacija ili
software) koju razvijaju i održavaju Tele2 Partneri BIOS ICT d.o.o. i Monri Payments d.o.o. (dalje: Partneri) koja se
nalazi na Uređaju, a moguće ju je ugovoriti samo uz ugovaranje pristupa Internetu koji osigurava Tele2 na tarifi
Fiskalna blagajna (dalje: Tarifa) i koristiti samo za vrijeme korištenja Tarife (dalje u tekstu: Oprema). Popis
funkcionalnosti koje omogućava Usluga priložene su ovim Uvjetima korištenja.

3. U smislu ovih Uvjeta, Usluga, komercijalnog imena Fiskalka, obuhvaća: isporuku, instalaciju, aplikaciju instaliranu na
Uređaju, pružanje tehničke podrške i po potrebi otklon smetnji u radu aplikacije na lokaciji Partnera.

4. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, Tele2 daje Korisniku neisključivo i neprenosivo
pravo korištenja aplikacije na Uređaju koji je sastavni dio Opreme za vrijeme trajanja ugovora o korištenju usluge
pristupa internetu koju pruža Tele2 na Tarifi.

5. Korisnik može putem Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku Korisnik može putem Zahtjeva zatražiti
i dodatne usluge navedene u Cjeniku, sukladno kojim se one i naplaćuju.
6. U svrhu urednog korištenja Usluge Korisnik je dužan osigurati minimalno:
a. FINA certifikat;
b. internu Odluku o označavanju poslovnih prostora, naplatnih uređaja i djelatnika.
c. Zaključen ugovor o prihvatu kartica s PBZ Card d.o.o.

7. U slučaju da Korisnik nakon prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2 ne osigura bilo koji od preduvjeta iz točke 6. ovih
Uvjeta, sam snosi odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge. Dokaze o ispunjavanju
preduvjeta iz točke 6. ovih Uvjeta Korisnik treba elektronskim putem (e-mailom) dostaviti Tele2, odnosno Tele2
Partnerima (na email adresu: gopos@bios-ict.hr) za potrebe konfiguracije Opreme za nesmetan rad Usluge. U tom
slučaju Korisnik može naknadno samostalno konfigurirati dostavljenu Opremu putem web aplikacije ili uz pomoć
Službe za korisnike Partnera dostupne na broju 021 490 599 ili e-mail adresu gopos@bios-ict.hr. Korisnik može
zatražiti od Partnera da mu naknadno, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali, izvrši konfiguraciju Opreme.

8. Partneri će Korisniku u okviru svojih tehnoloških mogućnosti pružiti tehničku podršku i uložiti najveće napore kako bi
osigurali sljedeće rokove za pružanje tehničke podrške, odnosno otklanjanje smetnji na Uređajima, tj. isporuku
zamjenskih:
a. Za smetnje u radu aplikacije i/ili Opreme potrebno je kontaktirati Službu za korisnike Partnera na 021 490
599. Smetnje prijavljene od 8h do 16h radnog dana otklanjaju se sljedećega kalendarskog dana, za prijave
izvan vremena definiranog u prethodnoj točki rok se produljuje za jedan kalendarski dan.
b. Za smetnje u aktiviranoj usluzi prihvata kartičnog plaćanja potrebno je kontaktirati Službu za korisnike
Partnera na 01 3535 301 u periodu od 7h do 21h, 7 dana u tjednu te će se smetnje otkloniti u najkraćem
mogućem roku.9. Otklanjanje smetnje na Opremi u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Opreme vrši udaljenim pristupom. U
slučaju da otklanjanje smetnje na Opremi nije moguće provesti udaljenim pristupom, Partneri će u rokovima
definiranim u članku 8. ovih Uvjeta preuzeti takvu Opremu od Korisnika i Korisniku isporučiti zamjensku Opremu za
korištenje.

10. Otklanjanje smetnji na Opremi obavlja isključivo ovlašteno osoblje Partnera
11. Korisnik nije ovlašten uklanjati originalni operacijski sustav i aplikaciju koja je instalirana na Opremi. U slučaju da se
Korisnik ne pridržava ovdje navedenog, Tele2 i Partneri ne mogu jamčiti punu funkcionalnost Usluge te, sukladno tome,ne
snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastale štete Korisnika.

12. Pri pružanju tehničke podrške Opreme udaljenim pristupom na Opremu, Korisnik je obvezan osigurati pretpostavke
za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku. To uključuje: (i) aktivnu internetsku vezu; (ii) fizički pristup Korisnika
Opremi i komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, korisnička služba Partnera navodit će Korisnika kroz sve korake
potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Korisnika se očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti
udaljenim pristupom. U slučaju da se tijekom otklanjanja greške na Opremi zaključi da je neophodno potrebno ponovno
pokretanje/formatiranje Opreme, Korisniku nakon takvog ponovnog pokretanja/formatiranja Opreme neće biti dostupna
ažuriranja njegovog cjenika koja je napravio od eventualnog prestanka internetske veze i takvog ponovnog
pokretanja/formatiranja. Tele2 ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane Korisniku radi
ponovnog pokretanja/formatiranja.

13. Korisnik je ovlašten aplikaciju, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe i to za aktivnosti koje su zakonom dopuštene.
Korisnik je osobno odgovoran za uporabu Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili
ovim Uvjetima.

14. Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz softvera instaliranog
na Uređaju koji je sastavni dio Opreme, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati, instalirati, spajati s drugim softverom,
vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tog softvera, razvijati ili raditi nove
inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno
točkom 4 ovih Uvjeta korištenja.

15. Korisniku se isporučuje softver koji je instaliran u konačnom obliku, po principu "kako je" ("as is") te se isključuje bilo
kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka softvera. Nadalje, Tele2 i/Ili Partneri ne mogu jamčiti:
(i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu softvera i (ii) neprestani rad softvera te da tom prilikom
neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka Korisnika. U takvom slučaju Partneri će
poduzeti sve razumne mjere kako bi Korisniku u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne pohrane.
16. Tele2 ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog: nemogućnosti korištenja Usluge uslijed
- neodgovarajućeg postupanja Korisnika,
- nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge
- nedostupnost mogućnosti kartičnog plaćanja
- neadekvatnosti Usluge za poslovne potrebe Korisnika.

17. Korisniku je u Tarifi dostupno mjesečno 1 GB podatkovnog prometa, a nakon potrošenog paketa brzina se spušta na
maksimalno 128 kbps. Tarifa uključuje pozive i sms poruke, gdje cijena poziva iznosi 0,95 kn / min uz obračunsku jedinicu
od 60 sec i SMS po cijeni od 0,95 kn / SMS


18. Korisnik prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima Partnera u uvjetima sličnim onima koji prevladavaju
u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano
za posebne kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvaća da Tele2 ne odgovara za prekid Usluge, bilo kakve gubitke
ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru na koji
Tele2 nema utjecaja, odnosno da je odgovornost Tele2 isključena. Tele2 i Partneri ne preuzimaju nikakvu
odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem
Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (primjerice, vezanim
uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske primjene ili neke druge primjene).

19. Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Tele2 www.tele2.hr. Ovi Uvjeti stupaju na snagu dana
20.02.2020.godine

20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten na službenim
internetskim stranicama ili na drugi primjeren način.


Specifikacija usluge Fiskalna blagajna - funkcionalnosti:

• Prodaja/izdavanje računa u skladu s važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
• Izdavanje R1/R2 računa
• Odabir klijenata kojima se račun izdaje
• Unos dnevnog pologa
• Definiranje predložaka za ispis računa
• Rekapitulacija po vrstama plaćanja na kraju dana za odabrani datum
• Mogućnost rada u offline modu (naknadna fiskalizacija računa)
• Mogućnost gotovinskog i kartičnog plaćanja