Uvjeti korištenja usluge Google Play

Uvjeti korištenja usluge Google Play

1. Općenito
Ovim Uvjetima korištenja usluge Google Play (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Telemach
Hrvatska d.o.o., Zagreb, Josipa Marohnića 1, OIB: 70133616033, (dalje: Telemach) s jedne
strane i pretplatnika i prepaid korisnika koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži (dalje: Korisnici). Uslugom Google Play (dalje: Usluga) Korisnicima se
omogućava plaćanje sadržaja kupljenih putem Google platforme "Google Play"

2. Korisnici - pretplatnici
Za Korisnike - pretplatnike naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova
mjesečnog Tele2 pretplatničkog računa. Telemach zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti
korištenje Usluge Korisniku - pretplatniku, a koji ima nepodmirena dugovanja prema
Telemachu.

3. Korisnici - prepaid
Za Korisnike - prepaid naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova Tele2
korisničkog računa na bonove. Telemach zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje
usluge Korisniku - prepaid koji nema dovoljno sredstava na računu.

4. Plaćanje Sadržaja
Korisnik prilikom kupovine sadržaja putem Google Play-a korisnik će moći odabrati plaćanje
putem Usluge. Po odabiru plaćanja putem Usluge korisnik će potvrditi plaćanje sadržaja koji
je odabrao te će isti biti naplaćen.
Korisnik odabire i potvrđuje plaćanje Google Play usluge putem Tele2 računa unosom
osobne lozinke prije plaćanja, ovaj čin se smatra autorizacijom plaćanja u Google Play
usluga. Jednom unesena lozinka se smatra potvrdom autorizacije. Korisnik sam odabire
hoće li je unijeti prije svakog plaćanja ili će se autorizacija lozinkom prvog plaćanja odnositi i
na svako sljedeće. U roku od dvije minute Korisnik će zaprimiti SMS poruku na svoj mobilni
telefon kao potvrdu plaćanja. Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na
mobilni telefon, tereti se Tele2 račun Korisnika za trošak kupnje sadržaja. Ako Korisnik ne
dobije povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje ovom uslugom nije uspjelo, a
njegov Tele2 račun neće se teretiti.

5. Preračunavanje valuta
U slučaju da cijene nisu izražene u kunama već u stranoj valuti, plaćanje će se izvršiti u
kunama s time da će se preračunavanje valuta izvršiti bez naknade prema srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan izvršenja transakcije. Korisnik korištenjem Usluge, odnosno
plaćanjem sadržaja kako je naznačeno u točci 4. ovih Uvjeta, daje svoju suglasnost na
preračunavanje valuta kako je naznačeno u ovoj točci.

6. Ograničenja korištenja usluge Google Play
Za korištenje usluge Google Play utvrđeni su sljedeći limiti:
• Najveći mogući iznos transakcije je 150 kn, uključujući PDV
• Mjesečno ograničenje po Korisniku je 400,00 kn, uključujući PDV.
• Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate sve usluge mikroplaćanja je
2.250,00 kn (uklj. PDV).

Telemach zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati
nova ograničenja i/ili ukinuti postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno
objaviti izmjene sukladno točki 7. ovih Uvjeta.

7. Ostali uvjeti
Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, kako slijedi:
http://www.tele2.hr. Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2: http://www.tele2hr,
ispisani na papiru u svim Tele2 prodajnim centrima čiji se popis nalazi na službenim
Internetskim stranicama Tele2 (www.tele2.hr) (dalje: Centri), a na pisani zahtjev Korisnika na
adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, Telemach će iste dostaviti
na njegovu kućnu adresu. Telemach zadržava pravo promjene i pravovremenog ažuriranja
predmetnog popisa Centara.
Telemach pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će - Korisnik biti obaviješten putem
web stranice www.tele2hr ili na drugi primjeren način.
U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike
do dana objave izmjena i dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana
njihove objave.
Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i
dopune ovih Uvjeta, o čemu su dužni obavijestiti Telemach pisanim putem na adresu
Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, u kojem slučaju više neće moći
koristiti SMS e-postcard uslugu. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune prihvaćaju.
Na uslugu usluge Google Play uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog
novca i pružanja platnih usluga Telemach Hrvatska d.o.o. te na odgovarajući način odredbe
Telemach Hrvatska d.o.o. Općih uvjeta poslovanja za Pretplatnike.
Prvom kupnjom sadržaja putem Google-a pri kojoj je kao način plaćanja korištena Usluga
Korisnik prihvaća ove Uvjete i Uvjete izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga
Telemach Hrvatska d.o.o.