Uvjeti korištenja usluge Google Play


Uvjeti korištenja usluge Google Play


1. Općenito

Ovim Uvjetima korištenja usluge Google Play (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2 d.o.o., Zagreb,

Ulica grada Vukovara 269/D, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i pretplatnika i prepaid

korisnika koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Korisnici).
Uslugom Google Play (dalje: Usluga) Korisnicima se omogućava plaćanje sadržaja kupljenih putem
Google platforme "Google Play"


2. Korisnici - pretplatnici

Za Korisnike - pretplatnike naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova mjesečnog
pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge Korisniku -
pretplatniku, a koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.

3. Korisnici - prepaid

Za Korisnike - prepaid naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova korisničkog računa.
Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje usluge Korisniku - prepaid koji nema dovoljno
sredstava na računu..

4. Plaćanje Sadržaja

Korisnik prilikom kupovine sadržaja putem Google Play-a korisnik će moći odabrati plaćanje putem
Usluge. Po odabiru plaćanja putem Usluge korisnik će potvrditi plaćanje sadržaja koji je odabrao te će isti
biti naplaćen.

Korisnik odabire i potvrđuje plaćanje Google Play usluge putem Tele2 računa unosom osobne lozinke
prije plaćanja, ovaj čin se smatra autorizacijom plaćanja u Google Play usluga.

Jednom unesena lozinka se smatra potvrdom autorizacije. Korisnik sam odabire da li će je unijeti prije
svakog plaćanja ili će se autorizacija lozinkom prvog plaćanja odnosi i na svako sljedeće.

U roku od dvije minute Korisnik će zaprimiti SMS poruku na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja.
Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2 tereti račun Korisnika
za trošak kupnje sadržaja. Ako Korisnik ne dobije povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje
ovom uslugom nije uspjelo, a njegov račun neće se teretiti.

5. Preračunavanje valuta

U slučaju da cijene nisu izražene u kunama već u stranoj valuti plaćanje će se izvršiti u kunama s time
da će se preračunavanje valuta izvršiti bez naknade prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na
dan izvršenja transakcije. Korisnik korištenjem Usluge, odnosno plaćanjem sadržaja kako je naznačeno
u točci 4. ovih Uvjeta, daje svoju suglasnost na preračunavanje valuta kako je naznačeno u ovoj točci.

6. Ograničenja korištenja usluge Google Play

Za korištenje usluge Google Play utvrđeni su sljedeći limiti:

• Najveći mogući iznos transakcije je 150 kn, uključujući PDV
• Mjesečno ograničenje po Korisniku je 400,00 kn, uključujući PDV.

Tele2 zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati nova ograničenja
i/ili ukinuti postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno objaviti izmjene sukladno točki
7. ovih Uvjeta.


7. Ostali uvjeti

Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, kako slijedi: http://www.tele2.hr.

Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2: http://www.tele2hr, ispisani na papiru
u svim Tele2 prodajnim centrima čiji se popis nalazi na službenim Internetskim stranicama Tele2
(www.tele2.hr) (dalje: Centri), a na pisani zahtjev Korisnika na adresu: Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara
269/D, Zagreb, Tele2 će iste dostaviti na njegovu kućnu adresu. Tele2 zadržava pravo promjene i
pravovremenog ažuriranja predmetnog popisa Centara.

Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Tele2 korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.tele2hr ili na drugi primjeren način.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike do dana
objave izmjena i dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana njihove objave.

Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune ovih
Uvjeta, o čemu su dužni obavijestiti Tele2 pisanim putem na adresu Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara
269/D, Zagreb, u kojem slučaju više neće moći koristiti SMS e-postcard uslugu. U suprotnom, smatrat će
se da izmjene i dopune prihvaćaju.


Na uslugu usluge Google Play uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i
pružanja platnih usluga Hrvatskog Tele2 d.o.o. te na odgovarajući način odredbe Tele2 d.o.o. Općih
uvjeta poslovanja za Pretplatnike.

Prvom kupnjom sadržaja putem Google-a pri kojoj je kao način plaćanja korištena Usluga Korisnik
prihvaća ove Uvjete i Uvjete izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o.