Uvjeti korištenja usluge Kombo i SMS sponzor u sklopu promotivne ponude Božić 2014

Uvjeti korištenja usluge Kombo i SMS sponzor u sklopu promotivne ponude Božić 2014.


1. Tele2 pretplatnici koji aktiviraju novu pretplatu u sklopu božićne promocije sukladno ovim Uvjetima korištenja
usluge Kombo i SMS sponzor u sklopu promotivne ponude Božić 2014 (dalje: Uvjeti) ostvaruju pravo na gratis
Tele2 prepaid SIM karticu, a pretplatnici koji su Privatni korisnici ostvaruju i pravo na aktivaciju usluge „Kombo”
ili „SMS sponzor“ na Tele2 prodajnom mjestu. Tele2 pretplatnik koji je Privatni korisnik prihvaća Uvjete
aktivacijom usluge Kombo ili SMS sponzor na Tele2 prodajnom mjestu, a Tele2 pretplatnik koji je Poslovni
korisnik prihvaća Uvjete aktivacijom gratis Tele2 prepaid SIM kartice.

2. Tele2 privatni i poslovni pretplatnici koji u sklopu božićne promocije uz pretplatu kupe jedan od sljedećih
mobilnih uređaja: Samsung Galaxy Grand Neo, LG L90, Huawei Ascend G630, Zoppo ZP1000s, Acer Liquid
Jade i Samsung Galaxy S4, uz koji dobivaju mobilni uređaj Noa C25, sukladno ovim Uvjetima ostvaruju pravo
na gratis Tele2 prepaid SIM karticu. Gratis prepaid Tele2 SIM kartica koju dobiva Tele2 privatni pretplatnik sadrži
10 kuna na računu, a gratis prepaid Tele2 SIM kartica koju dobiva Tele2 poslovni pretplatnik sadrži 3 kune na
računu. Korisnik ostvaruje pravo na gratis Tele2 SIM karticu po jednom korisničkom računu.

3. Na svim gratis karticama početna je Osnovna tarifa, čije su cijene definirane važećim Tele2 cjenikom.

4. Tele2 pretplatnici koji su Privatni korisnici, i koji su ostvarili pravo na gratis Tele2 prepaid SI karticu sukladno
Članku 2, na Tele2 prodajnom mjestu mogu aktivirati uslugu „Kombo” putem koje nadoplaćuju korisnički račun
prepaid gratis SIM kartice s 15 kuna i aktiviraju uslugu sponzorirane tarife putem koje plaćaju naknadu za prepaid
tarifu Smart 2 GB u iznosu od 35 kuna za korisnički račun prepaid gratis SIM kartice. Obje usluge se prikazuju
na pretplatničkom računu. Obje usluge se automatski reaktiviraju svakih 30 dana.
Tele2 pretplatnici koji su Privatni korisnici na Tele2 prodajnom mjestu mogu odabrati aktivaciju usluge SMS
sponzor putem koje nadoplaćuju račun prepaid gratis SIM kartice s 50 kuna. Usluga se prikazuje na
pretplatničkom računu. Usluga se automatski reaktivira svakih 30 dana.
Tele2 privatni pretplatnici ne mogu imati aktiviranu uslugu „Kombo“ i uslugu „SMS sponzor“ istovremeno.

5. Za deaktivaciju usluge „Kombo“ Tele2 privatni pretplatnik treba poslati SMS poruku za deaktivaciju usluge
sponzorirane tarife i SMS poruku za deaktivaciju usluge SMS sponzor.

Ključna riječ za deaktivaciju usluge sponzorirane tarife je TARIFASTOP i prepaid broj za koji je usluga aktivirana
(TARIFASTOP 09xxxxxxxx). Ključna riječ se šalje na broj 13808.

Ključna riječ za deaktivaciju usluge SMS sponzor je STOP i prepaid broj za koji je usluga aktivirana (STOP
09xxxxxxxx). Ključna riječ se šalje na broj 13808.
Ukoliko je Tele2 privatni pretplatnik aktivirao samo uslugu SMS sponzor, šalje deaktivacijsku ključnu riječ samo
za tu uslugu (STOP 09XXXXXXX).

Poruka prema broju 13808 naplaćuje se prema cijeni SMS poruke u tarifi koju Tele2 pretplatnik koristi.

6. Ukoliko korisnik prepaid SIM kartice za koju je aktivirana usluga sponzorirane tarife aktivira neku drugu tarifu
na bonove, usluga sponzorirane tarife će biti isključena.

7. Ukoliko Tele2 pretplatnik koji je Privatni korisnik koji ima aktiviranu uslugu sponzorirane tarife za prepaid broj
više ne zadovoljava uvjete za reaktivaciju usluge (npr. SIM kartica je privremeno isključena temeljem Pravila
Tele2 za osiguranje naplate jer je pretplatnik dosegnuo Osobni limit mjesečne potrošnje kojeg određuje
pretplatnik; ili bi aktivacijom usluge sponzorirane tarife došlo do isključenja SIM kartice temeljem Pravila Tele2
za osiguranje naplate ili do dosezanja Osobnog limita; prelaskom na prepaid; privremenim isključenjem broja i
sl.), usluga sponzorirane tarife i/ili SMS sponzora će biti isključena. Pored navedenog, a s obzirom na prirodu
Usluge, postoji mogućnost da pretplatnik neće pravodobno zaprimiti obavijest o približavanju određenom iznosu
Osobnog limita mjesečne potrošnje.

8. Za korištenje usluge SMS sponzor primjenjuju se sve ostale važeće odredbe Uvjeta korištenja usluge SMS
sponzor za Tele2 pretplatnike.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.