Uvjeti korištenja usluge kupovine na daljinu


Uvjeti korištenja kupovine na daljinu
I. Osnovne informacije
1. Tele2 d.o.o., za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska; Upisano u registar
Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080492341, MB 1849018; OIB: 70133616033; Temeljni kapital:
3.235.200.000,00HRK; Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR1623400091110169306 ( dalje u
tekstu: Trgovac ) ovim uvjetima uređuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije Tele2 proizvoda i/ili
usluga ponuđenih putem online kanala (web stranica i aplikacija Kupi bon) te telefonske prodaje.
2. Posjetitelj stranica je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na Tele2.hr web
stranicu ili instalira aplikaciju Kupi bon te bez registracije slobodno razgledava ponudu Tele2 proizvoda i/ili
usluga.
3. Kupac/Korisnik proizvoda i/ili usluga je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira
svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije
Kupi bon ili putem telefonske prodaje u kojem slučaju nije potrebna registracija.

4. Na odnose između Trgovca i Posjetitelja, odnosno Trgovca i Kupca, primjenjuju se odredbe propisa koji
uređuju područja zaštite potrošača, zaštite osobnih podataka, obveznih odnosa, elektroničkih komunikacija,
prenosivosti broja, te Opći uvjeta poslovanja Tele2 d.o.o. te ostalih važećih propisa Republike Hrvatske.
5. Trgovac zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, uz javnu objavu na Tele2.hr web
stranicama.

II. Obavijesti o proizvodima
1. Trgovac se obvezuje na Tele2.hr web stranicama i putem aplikacije Kupi bon redovno održavati i davati
Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima i/ili uslugama u ponudi, na
način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude,
Posjetitelj pristajanjem na ove Uvjete potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora/zasnivanja
pretplatničkog odnosa obaviješten o sljedećem:

- imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Trgovca
- proizvodima i/ili uslugama koji se nude te njihovu nazivu
- glavnim svojstvima proizvoda i/ili usluge
- cijeni proizvoda i/ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja
- troškovima dostave proizvoda
- načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge
- uslugama koje se nude nakon prodaje
- jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, odgovornosti Trgovca za materijalne nedostatke
- potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od
četrnaest kalendarskih dana od sklapanja ugovora pri čemu je Kupac dužan vratiti kupljen uređaj trgovcu
o svom trošku u stanju u kakvom ju je primio te podmiriti dugovanja vezana za isporučene usluge nastala do
trenutka dostave pisane obavijesti o raskidu
- razdoblju trajanja ugovora
2. Trgovac je obvezan dostaviti potrošaču u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača potvrdu o sklopljenom
ugovoru u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, u razumnom roku nakon sklapanja
ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Valjanom
dostavom potvrde o sklopljenom ugovoru u smislu ove odredbe smatrat će se i njezino preuzimanje od strane korisnika
putem aplikacije, o čemu će trgovac sačuvati elektronički zapis.


3. Sve cijene proizvoda i/ili usluga ponuđenih na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije Kupi bon te putem
telefonske prodaje izražene su u kunama ( kn ) te obuhvaćaju PDV i trošak dostave ukoliko trošak dostave
postoji.
4. Zasnivanje pretplatničkog odnosa i kupoprodaju proizvoda u ponudi na Tele2.hr stranicama u ime i za račun
maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici
5. Trgovac tretira odabir Kupca putem Tele2.hr stranice, putem aplikacije Kupi bon te putem telefonske prodaje
kao narudžbu te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Trgovac će
o navedenom obavijestiti Kupca na ostavljeni e-mail odnosno kontakt broj.

6.Proizvod je rezerviran za isporuku tek nakon potvrde plaćanja od strane potencijalnog Kupca. Proizvodi koji su
stavljeni u košaricu, samim time nisu još rezervirani.

7. Kupoprodajni odnos nastaje u trenutku zaprimanja odabranog mobilnog uređaja od strane Kupca, a putem
dostave koju osigurava Trgovac. U slučaju da Kupac traži pretplatnički odnos, narudžba će biti prihvaćena samo
u slučaju da je Kupac dostavio presliku važeće i neoštećene osobne iskaznice.

8. Novi korisnik ima pravo na jednu pretplatu s telefonom te još dvije dodatne pretplate bez telefona. Novi
Korisnik ima pravo na kupovinu dodatna dva telefona uz pretplatu nakon ukupno tri plaćena računa.

9. Ukoliko Korisnik već ima zasnovan pretplatnički odnos za korištenje Tele2 usluga bez obveznog
trajanja pretplatničkog ugovora, može za postojeću pretplatu putem web stranice ili telefonske prodaje
ugovoriti obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (kupovina uz produljenje trajanja ugovorne obveze).
Produljenje ugovorne obveze, ukoliko ju je Korisnik naručio putem weba te ukoliko ima pravo na istu, će
stupiti na snagu u trenutku sklapanja ugovora odnosno u trenutku kad Korisnik dostavi svoju potvrdu
suglasnosti na sklopljeni ugovor, na način kako je to definirano u zaprimljenoj potvrdi o sklopljenom ugovoru.
Trgovac zadržava pravo odbiti narudžbu te produljenje ugovorne obveze ukoliko Korisnik ima
neplaćene račune ili ako postoji neki drugi razlog za odbijanje narudžbe i produljenje ugovora iz članka
7.2.1. Općih uvjeta poslovanja Tele2. Ukoliko dođe do odbijanja narudžbe Kupac može razloge dobiti
od Službe za korisnike. Produljenje ugovorne obveze, ukoliko ju je Korisnik naručio putem telefonske
prodaje stupit će na snagu u trenutku sklapanja ugovora odnosno u trenutku kad Korisnik dostavi svoju
potvrdu suglasnosti na sklopljeni ugovor na način kako je to definirano u zaprimljenoj potvrdi o sklopljenom
ugovoru.

10. Putem web stranice i telefonske prodaje nije moguće zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje Tele2
usluga uz plaćanje mjesečnih računa putem trajnog naloga.
III. Podaci Kupca
1. Posjetitelj Tele2.hr web-stranica ili korisnik aplikacije Kupi bon dužan je registrirati se radi obavljanja kupnje
putem Tele2.hr web-stranica ili aplikacije Kupi bon i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke u predviđeni
online obrazac.
2. Obvezni podaci koje Kupac upisuje su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, kontakt broj telefona, e-
mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj.

3. U slučaju kupovine Tele2 bona Korisnik bira Tele2 mobilni broj koji želi nadoplatiti te daje sljedeće osobne
podatke: ime i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, od čega
su ime i prezime, ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj obvezni podaci, dok ostale Kupac upisuje opcionalno.
Osobni identifikacijski broj nije podatak koji se nalazi na formi za unos podataka prilikom kupovine Tele2 bona.
Podaci služe za omogućavanje i autorizaciju kupčeve online kupnje, ali i za pristupanje pojedinim
personaliziranim sadržajima Tele2.hr web-stranica poput: Moj Tele2, Tele2 newsletter itd.


4. Trgovac nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog,
odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima Kupca, a ukoliko navedeni nisu u domeni Trgovca.
Ako registrirani Posjetitelj odnosno Kupac posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka treba o tome
obavijestiti Trgovca preko web obrasca na linku http://www.tele2.hr/podrska-korisnicima/kontakt/ ili na besplatni
broj telefona (za pozive s Tele2 broja) 095 1000 444.
5. Posjetitelj popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost u online obrascu navedenih osobnih podataka
te potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Uvjete korištenja usluge online kupovine.

6. Trgovac se obvezuje zaštiti privatnost podataka uključujući osobnih podataka svih registriranih Posjetitelja i
Kupaca Tele2.hr stranica, te korisnika aplikacije Kupi bon te će s istima postupati u skladu sa relevantnim
propisima, drugim primjenjivim propisima te Izjavom o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.

7. Kod telefonske prodaje Kupac daje Trgovcu sljedeće obvezne osobne podatke: ime i prezime, osobni
identifikacijski broj, broj osobne iskaznice i datum isteka, kontakt broj telefona, e-mail adresa, ulica i kućni broj,
mjesto, poštanski broj.

IV. Načini plaćanja i dostava
1. Dostava se vrši na kućnu adresu Kupca na području Republike Hrvatske i isključivo na osobu ( ime i prezime )
Kupca, a što može biti adresa prebivališta ili prijavljenog boravišta Kupca. Dostava potvrde o sklopljenom
ugovoru i uređaja putem Tele2.hr web-stranice moguća je i na ovlašteno prodajno mjesto Trgovca ukoliko Kupac
odabere taj način dostave. U tom slučaju Kupcu će se ponuditi popis prodajnih mjesta na kojem će moći preuzeti potvrdu
o sklopljenom ugovoru i uređaja. Kupac može navedeno preuzeti na odabranom prodajnom mjestu odmah
nakon što na e-mail adresu zaprimi potvrdu narudžbe. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju odabira
preuzimanja potvrde o sklopljenom ugovoru i uređaja na prodajnom mjestu eventualni trošak prijevoza na i s
prodajnog mjesta je na Kupcu. Kupac može preuzeti potvrdu o sklopljenom ugovoru i uređaj na prodajnom
mjestu u roku 5 kalendarskih dana, te se protekom navedenog roka narudžba i rezervacija automatski otkazuje
i vrši povrat sredstava Kupcu isti načinom na koji je i platio.

2. Dostava na kućnu adresu je besplatna bez obzira na iznos narudžbe, a preuzimanje se može izvršiti samo
od strane Kupca uz predočenje osobne iskaznice. U slučaju da Kupac ne predoči osobnu iskaznicu, Trgovac,
odnosno dostavna služba u ime i za račun Trgovca, nije obvezna predati naručeni proizvod.

3. Ukoliko Kupac želi kupiti proizvod uz pretplatu putem Tele2.hr web-stranice, obvezan je u sklopu narudžbe
učitati presliku važeće osobne iskaznice. U slučaju učitavanja nevažeće osobne iskaznice, sklopljeni ugovor će
se smatrati ništetnim.
4. Načini plaćanja za proizvode Trgovca (dalje u tekstu: Tele2 paketi):
4.1 Definicija proizvoda
Pod proizvodima se podrazumijevaju:
- Tele2 start paketi (sim kartica s mobilnim brojem)
- Tele2 start paketi s mobilnim telefonom
- Tele2 start paketi s modemom
- Mobilni uređaji
4.2. Online plaćanje karticom
Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice:
- American Express
- Master Card
- VISA
- Diners
- Maestro debitna kartica koja je u 3D Secure programu4.2.1. Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski online. Nakon uspješno obavljene
autorizacije Kupac zaprima putem e-maila potvrdu je li autorizacija prošla uspješno/neuspješno. Trgovac ne
pohranjuje kartične podatke niti ima uvid u njih. Podaci se putem Epay payment gatewaya prosljeđuju poslovnoj
banci na autorizaciju. Prijenos osjetljivih podataka je zaštićen enkripcijom.
4.2.2. Plaćanje Maestro debitnim karticama
Za kupnju Maestro debitnim karticama putem interneta potrebno je unijeti: broj kartice, osobne podatke i
sigurnosni kod (ako ga kartica ima). Kupac unosi svoj jedinstveni SecureCode koji je ili jedinstvena lozinka ili ga
generira čitač kartica. Kad Kupac na internetskoj blagajni unese broj kartice svojeg Maestro tekućeg računa,
otvorit će se sigurnosni prozor financijske institucije koji će zahtijevati SecureCode. SecureCode je ili jedinstvena
lozinka ili ga generira čitač kartica ("code"). Nakon unosa SecureCode-a u sigurnosni prozor, kroz par sekundi
će financijska institucija odobriti transakciju i potvrditi identitet Kupca. Kad je identitet Korisnika potvrđen, sigurna
transakcija putem interneta može biti provedena.
4.3. Plaćanje pouzećem
Prilikom plaćanja pouzećem Kupac dobiva na web stranici ponudu kao i sve podatke koji su potrebni kako bi
mu se naručeni proizvod dostavio na kućnu adresu (ime i prezime, adresu, telefonski broj itd. ), a naručeni artikl
plaća u gotovini dostavljaču ugovorene dostavne tvrtke. Ukoliko Kupac odabere dostavu na prodajno mjesto ne
može platiti pouzećem.

5. Trgovac se obvezuje dostaviti Kupcu naručeni proizvod u roku 3-5 radna dana od trenutka narudžbe, ovisno o
trenutnoj količini narudžbi i geografskoj udaljenosti.

6. Proizvod će biti dostavljen na dostavnu adresu Kupca koju je naveo prilikom narudžbe, a ukoliko nije kod kuće,
bit će mu ostavljena poruka o pokušaju dostave. Ista će se pokušati dostaviti sljedeći dan ili po dogovoru Kupca
i osoblja dostavne službe, a ukoliko ni tada dostava neće biti izvršena, naručeni proizvod vraća se Trgovcu. U
tom slučaju smatra se da je Kupac otkazao narudžbu.
7. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Trgovac nije
odgovoran za rok isporuke.
8. Kupac u svakom trenutku glede isporuke proizvoda može kontaktirati Trgovca preko web obrasca na linku
http://www.tele2.hr/podrska-korisnicima/kontakt/, ili na broj 095 1000 444

V . Kupnja bonova putem tele2.hr
1. Usluga Kupi bon putem web stranice www.tele2.hr ili aplikacije Kupi bon je usluga koja posjetiteljima web
stranice www.tele2.hr i Korisnicima aplikacije Kupi bon omogućava nadoplatu svog Tele2 računa na bonove (u
daljnjem tekstu: Korisnički račun) ili Tele2 računa drugog korisnika na bonove (u daljnjem tekstu: Tuđi račun)
putem automatske nadoplate plaćanjem kreditnom karticom. Usluga je dostupna svim Korisnicima koji
nadoplaćuju Korisnički ili Tuđi račun kreditnom karticom.
2. Korisnik putem obrasca upisuje mobilni broj koji želi nadoplatiti te ukoliko je mobilni broj aktivni Tele2 broj na
bonove odabire jedan od ponuđenih iznosa kojim želi nadoplatiti Korisnički ili Tuđi račun. Korisnik odabire
plaćanje putem kreditne kartice upisom serijskog broja kreditne kartice, kontrolnog broja te datuma valjanosti
kreditne kartice. Ukoliko se plaćanje vrši kreditnom karticom ono može biti izvršeno sljedećim kreditnim
karticama: American Express, Visa, Diners ili Mastercard.


3. Korisnik također pri nadoplati Korisničkog ili Tuđeg računa treba upisati jednokratnu lozinku prikazanu na
obrascu nadoplate računa. Korisnik može upisati tekst SMS poruke koja će biti poslana na Tele2 mobilni broj koji
se nadoplaćuje. Po uspješnoj nadoplati, Korisnik koji nadoplaćuje svoj ili Tuđi račun putem kreditne kartice će
dobiti povratnu SMS poruku s obavijesti o uspješnoj nadoplati svog ili Tuđeg računa. Kreditna kartica će biti
terećena za nadoplaćeni iznos. U slučaju odbijenog zahtjeva od strane kartične kuće, nadoplata Korisnikovog ili
Tuđeg računa će biti odbijena. Od trenutka slanja zahtjeva za transakciju do trenutka nadoplate može proći do
15 minuta. Usluga ima sljedeća ograničenja na mogućnost nadoplate putem kreditne kartice:
- maksimalni iznos po jednoj nadoplati je 440 kuna
- jedan Tele2 broj na bonove (Korisnički ili Tuđi račun) je moguće nadoplatiti do maksimalno 2.000 kn unutar 30
dana putem web shopa ili putem Kupi bon aplikacije
- nadoplata je moguća samo terećenjem kreditne kartice koja je izdana od strane financijske institucije u
Republici Hrvatskoj
4. Za nadoplatu terećenjem kreditne kartice ne naplaćuje se naknada za transakciju.
5. Rok uporabe Tele2 računa na bonove koji je nadoplaćen se produljuje kako je definirano u Uvjetima
korištenja bonova za Tele2 prepaid korisnike.

VI. Telefonska prodaja
1. Postupak narudžbe proizvoda putem telefonske prodaje istovjetan je gore opisanom postupku kupnje putem
webshopa osim što Kupac nije dužan registrirati se na web stranicu niti unositi svoje osobne i druge podatke u
online obrazac. Kupac iste daje agentu telefonske prodaje prilikom poziva koji ih unosi u sustav naručivanja.
2. Plaćanje kod telefonske prodaje moguće je jedino pouzećem.

Dostava se vrši na kućnu adresu Kupca na području Republike Hrvatske i isključivo na osobu ( ime i prezime )
Kupca, a što može biti adresa prebivališta ili prijavljenog boravišta Kupca. Ugovor će se smatrati sklopljenim kad
Kupac dostavi potvrdu svoje suglasnosti na ugovor. O načinu na koji Kupac može dostaviti svoju potvrdu Trgovac
će obavijestiti Kupca putem Potvrde o sklopljenom ugovoru.

VII. Postupak prijenosa broja na daljinu
1. Postupak prijenosa broja iz druge mreže u Tele2 mrežu vrši se sukladno Pravilniku o prenosivosti broja.
2. Kupac može putem webshopa ili putem telefonske prodaje prenijeti broj iz druge mreže u Tele2 mrežu
podnošenjem Zahtjeva za prijenos broja (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Ukoliko se radi o webshopu Kupac
popunjava online obrazac Zahtjeva za prijenos broja te Zahtjev za zasnivanja pretplatničkog ugovora (u
daljnjem tekstu: ZZPO). U slučaju telefonske prodaje agent popunjava obrazac umjesto Kupca, a temeljem
podataka koje mu Kupac pruži tijekom razgovora.
3. Datum prijenosa broja Kupac ne popunjava budući će isti biti definiran tek po dostavi Zahtjeva i ZZPO-a od
strane dostavne službe na adresi Kupca, a koji ne može biti kraći od 3 radna dana od potpisa Zahtjeva.
Postupak prijenosa broja počinje danom potpisa Zahtjeva.
4. Zahtjevu se obvezno prilaže preslika identifikacijskog dokumenta. Kod webshopa Kupac ju uploada na web
stranicu prilikom narudžbe, dok kod telefonske prodaje Kupac je dužan presliku predati dostavljaču prilikom
dostave i potpisa Zahtjeva.
5. Za sva ostala pitanja i postupke vezano za prijenos broja, uključujući otkazivanje, odgodu, odbijanje Zahtjeva
te naknadu za nepravovremeni prijenos primjenjivat će se Pravilnik o prenosivosti broja, te ovi Uvjeti korištenja u
odnosu na prethodnu obavijest, plaćanje, dostavu te ostala pitanja regulirana ovih Uvjetima korištenja.
6. Ukoliko Kupac prilikom prijenosa broja na daljinu odabere i mobilni uređaj te podnese Zahtjev za zasnivanje
pretplatničkog odnosa s obveznim trajanjem ugovora(ugovornom obvezom), uređaj će biti dostavljen Kupcu tek
iza uspješno odrađenog procesa prijenosa broja.

VIII. Odgovornost Trgovca
Usluge koje Trgovac pruža u okviru usluge online kupovine na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije Kupi
bon odnosno telefonske prodaje ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu
i usluge za pristup stranicama, odnosno aplikaciji. Trgovac nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa
ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati
zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupovine. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške
prilikom procesa kupnje, Kupac se može obratiti prijavom putem web stranice Tele2 (http://www.tele2.hr/podrskakorisnicima/kontakt/)
ili telefonski na 095 1000 444, kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

IX. Sigurnost podataka
1. Tajnost korisničkih podataka koji se upisuju na stranicama Tele2.hr i putem aplikacije Kupi bon osigurana je
korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola s 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak
šifriranja podataka koji se izmjenjuju između korisnikovog računala i Tele2.hr web stranice, odnosno putem Kupi
bon aplikacije čime je onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom njihovog prijenosa putem Interneta.
2. Na stranici za plaćanje kreditnom karticom implementiran je postupak sigurnosne 3D secure autentikacije
korisnika putem "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode" usluga. Navedene usluge omogućuju
potvrđivanje identiteta vlasnika kreditne kartice prilikom obavljanja online kupovine čime se onemogućuje
zlouporaba korištenja podataka tuđe kreditne kartice.
3. Postupak autorizacije kreditne kartice od strane banke izdavatelja kartice prilikom online kupovine na
stranicama Tele2.hr web stranica uključuje i provjeru kontrolnog broja kreditne kartice ( 3-znamenkasti ili 4znamenkasti
broj upisan na poleđini kartice ).

4. Prijenos podataka između Trgovca i banke tijekom autorizacije kreditne kartice obavlja se uz kriptiranje
podataka čime je u potpunosti onemogućen neovlašten pristup pripadnim podacima prilikom njihovog
prijenosa.
5. U slučaju odbijanja autorizacije kartice, a radi se o odnosu Banka - korisnik kartice, Tele2 ne odgovara za
nemogućnost online kupovine.

X. Raskid kupoprodajnog ugovora, povrat i reklamacija robe
1. Kupac ima pravo u roku od 14 ( četrnaest) kalendarskih dana raskinuti svaki ugovor sklopljen na daljinu
na način predviđen ovim Uvjetima, ne navodeći za to razlog. Kupac je dužan proizvod o svom trošku poslati kao
vrijednosnu pošiljku čija vrijednost mora biti u visini vrijednosti uređaja. U slučaju gubitka ili oštećenja paketa za
koje ne odgovara korisnik, povrat sredstava vršit će se do iznosa vrijednosti naznačenog na paketu.

2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, neovisno na koji način sredstvima daljinske
komunikacije je sklopljen, rok od 14 kalendarskih dana počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod. U
slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge putem interneta (Tele2.hr web stranicama) rok od 14 kalendarskih
dana počinje teći od dana zaprimanja potvrde o sklopljenom ugovoru. Kada je ugovor o pružanju usluga
sklopljen putem telefonske prodaje sklopljenim danom kada je korisnik potvrdio svoju suglasnost nakon primitka
obavijesti o sklapanju ugovora na način kako je navedeno u samoj obavijesti o sklopljenom ugovoru. Kada
Kupac/Korisnik ostvari potrošnju prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora, bit će terećen za iznos potrošnje
sukladno aktiviranoj tarifi.3. Kupac raskida ugovor pisanom obaviješću o raskidu poslanom Trgovcu koji može predati na ovlaštenom
prodajnom mjestu Tele2, faksom na broj 095 1000 445 za Privatne korisnike, te za Poslovne korisnike 095 1000
448, web formom na www.tele2.hr/podrska-korisnicima, elektroničkim putem na adresu
prigovori_web_hr@tele2.com, telefonskim putem na broj 095 1000 444 za Privatne korisnike te 095 1000 500
za Poslovne korisnike te poštom na adresu Tele2 d.o.o., Telesales, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb uz
dostavu podataka o korisniku, pretplatničkom broju, korisničkom računu uz slanje odgovarajuće identifikacijske
dokumentacije (preslika obje strane osobne iskaznice). U slučaju raskida korisnik je dužan vratiti kupljeni
uređaj trgovačkom društvu Tele2 d.o.o. o svom trošku i to u stanju u kakvom ga je primio , sa svim
dodacima koje je sadržavao paket (punjač, baterije i sl.) na istu adresu kao i obavijest najkasnije u roku od
14 dana od slanja obavijesti o raskidu. U slučaju povrata uređaja korisnik mora u roku 90 dana od povrata
uređaja dostaviti Tele2 d.o.o. podatke (broj računa IBAN) temeljem kojih mu se može izvršiti povrat plaćenog
iznosa, a protekom kojeg Tele2 d.o.o. neće biti odgovoran za neizvršavanje povrata.

4. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je
bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s
većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana
smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih
sredstava.

5. Po povratku proizvoda Tele2 će poslati uređaj u servisni centar na standardnu provjeru kvalitete. Povratna
informacija od servisnog centra uobičajeno traje do 3 radna dana. Ukoliko uređaj nije mehanički oštećen i
korišten te ukoliko su vraćeni svi dodaci koje je sadržavao paket koji je Kupcu dostavljen, iznos uplaćen za
uređaj se uplaćuje na tekući račun kupca najkasnije u roku 14 dana od obavijesti o raskidu. U slučaju
mehaničkog oštećenja uređaja, uređaj će biti vraćen korisniku te će kupcu biti isporučen račun na punu cijenu
uređaja umanjenu za iznos koji je korisnik platio prilikom narudžbe odnosno preuzimanja paketa.

6.Ukoliko je zahtjev za prijenos broja podnesen putem webshopa ili telefonske prodaje te je zasnovan
pretplatnički odnos Kupac će, u slučaju ostvarenja prava na raskid ugovora sukladno ovoj glavi, izgubiti broj te
ga neće moći vratiti u mrežu iz koje je broj prenesen.

XI. Ostalo
1. Proizvod je rezerviran za isporuku tek nakon potvrde plaćanja od strane potencijalnog Kupca. Proizvodi
koji su stavljeni u košaricu, samim time nisu još rezervirani.

2. Trgovac zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ove Uvjete te sadržaj na Tele2.hr web
stranicama, o čemu će Korisnici biti obaviješteni na odgovarajući način. Izmjene Uvjeta stupaju na snagu s
datumom njihove objave.