Uvjeti korištenja usluge MegaMeniUvjeti korištenja usluge Mega Menu

1. Narudžbom prepaid start paketa od 22.02.2016 na web stranici www.tele2.hr Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja
usluge SIM2GO Bonus kune

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Kartica na sebi sadrži početni
iznos od 1kn. Korisnik koji naruči i aktivira govornu SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja na ostvaruje pravo da za
svaku prvu mjesečnu nadoplatu od 25 ili više kuna, dobije 500 MB podatkovnog prometa mjesečno u sljedećih 6
mjeseci.

3. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je promocija aktivirana od 25. do
zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira promociju od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplatu računa
bonom.

4. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi pravo na promociju. Promocija iz točke 2 ovih Uvjeta se gubi ukoliko
korisnik jedan mjesec ne izvrši nadoplatu računa.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, Uvjeti korištenja usluge SIM2GO kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.09.2016.