Uvjeti korištenja usluge Microsoft Office 365


Uvjeti korištenja usluge Microsoft Office 3651
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

Članak 1. Predmeti Uvjeta

1.1. Podnošenjem zahtjeva za uslugu Office 365™ Korisnik prihvaća ove Uvjete Tele2 d.o.o. (dalje u tekstu:
Tele2) za korištenje Usluge (dalje u tekstu: Uvjeti). Na zahtjevu Korisnik navodi koju konkretnu uslugu iz Office
365™ paketa Korisnik želi ugovoriti, a čiji su detalji navedeni u Prilogu 1 ovih Uvjeta. Određene usluge iz
Office 365™ paketa dostupne su samo određenoj kategoriji Korisnika, a sukladno definiranom u Prilogu 1 ovih
Uvjeta


1.2. Ugovor o korištenju Usluge smatra se sklopljenim u trenutku kad Tele2 prihvati Zahtjev Korisnika, a sklapa
se između Tele2-a i Korisnika. Ovi Uvjeti, njihov Prilog i dokumenti na koje se referiraju, zajedno sa
Zahtjevom, obavješćuju o prihvaćanju Zahtjeva i primjenjivim cjenikom Tele2 za Uslugu na internetskim
stranicama Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik), čine ugovor o korištenju Usluge (dalje u tekstu: Ugovor o korištenju
Usluge). Tele2 pridržava pravo izmjene Cjenika, a o čemu će obavijestiti Korisnika sukladno stavku 19.5.
članka 19. ovih Uvjeta. Korisnik je upoznat i prihvaća da se ovi Uvjeti temelje na uvjetima korištenja
proizvođača Microsoft® pobliže opisanim Prilogu 1 ovih Uvjeta, a koji su podložni promjenama na način
opisan u Prilogu 1. Korisnik je upoznat i prihvaća da temeljem Ugovora o korištenju Usluga određena prava
može steći i proizvođač Microsoft®, odnosno da su određene odredbe Ugovora o korištenju Usluga u korist
Microsofta®, povezanih društava Microsofta®, njegovih davatelja licencija i dobavljača koji mogu samostalno
tražiti izvršavanje takvih odredba, a sukladno uvjetima korištenja proizvođača Microsoft® iz Priloga 1 ovih
Uvjeta.

1.3. Ovom osnovnom dijelu Uvjeta priložen je slijedeći prilog koji čine njegov sastavni dio: Prilog 1 -
Specifikacija Usluge. Svaka referenca na ove Uvjete u daljnjem tekstu, podrazumijeva referencu i na njihov
Prilog i druge dokumente na koje se prilozi pozivaju, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

1.4. Prilog iz prethodnog stavka predstavljaju detaljniji opis Usluge koja je predmet ovih Uvjeta te se
primjenjuju dodatno na ove Uvjete. U slučaju izričite proturječnosti između odredbi ovog osnovnog dijela
Uvjeta i odredbi njihovih priloga, odredbe osnovnog dijela ovih Uvjeta imaju prednost pred odredbama priloga.

1.5. Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku navedenih u Zahtjevu (primjerice tvrtka/ime,
adresa, mail adresa) obavijestiti Tele2 bez odlaganja pisanim putem, te snosi odgovornost za svu štetu
nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 02.12.2016.godine.

Članak 2. Pojmovi i definicije

2.1. U smislu ovih Uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija ima sljedeće značenje:
? Licenca je pravo korištenja Usluge sukladno članku 7. ovih Uvjeta, Specifikaciji Usluge iz Priloga 1
ovih Uvjeta te ostalim odredbama koje uređuju pravo korištenja Usluge.
? Usluga je korištenje pojedinih usluga i/ili aplikacija iz Microsoft ® Office 365™ paketa, sukladno
naznaci na Zahtjevu te sukladno ovim Uvjetima.
? Korisnik je poslovni korisnik koji s Tele2 sklapa Ugovor o korištenju Usluge za svoje vlastite poslovne
potrebe, a čije je registrirano sjedište na području Republike Hrvatske.
? Korisnički podaci su svi podaci obrađeni u svezi s Uslugom, a koji se izravno ili neizravno odnose na
Korisnike.
? Dan označava kalendarski dan, osim ukoliko drugačije nije izričito navedeno u ovim Uvjetima.


Članak 3. Način pružanja Usluge

3.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima, prilozima ovih Uvjeta i Zahtjevom definirane sve
pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge. Sadržaj Usluge ili pojedini proizvodi su podložni
promjenama sukladno promjenama koje odredi proizvođač Microsoft®.

3.2. U skladu s ovim Uvjetima, Tele2 Korisniku omogućava korištenje Usluge, za svoje vlastite poslovne
potrebe, a kako je definirano u nastavku ovih Uvjeta korištenja.

3.3. Za korištenje Usluge potrebno je funkcionalno računalo, pametni telefon ili tablet i pristup Internetu, koje
Korisnik sam osigurava. Prijenos podataka koji se koristi za pristup Internetu nije predmet ovih Uvjeta i ne
naplaćuje se temeljem ovih Uvjeta, već je reguliran odgovarajućim uvjetima davatelja usluge pristupa Internetu
te se naplaćuje po važećim cijenama za Internet prijenos podataka utvrđenih cjenikom usluga Internet
davatelja usluge Korisniku.

3.4. Tele2 ima pravo angažirati podizvođače za pružanje Usluge.

3.5. Usluga je dostupna od 24.02.2017. poslovnim korisnicima samo na kanalu direktne prodaje.

Članak 4. Korisnička podrška

4.1. Tele2 pruža korisničku podršku u pogledu Usluge, a način i pod uvjetima definiranima u nastavku ovih
Uvjeta i njihovim prilozima.

4.2. Tele2 će poduzeti sve razumne mjere kako bi: (1) pružio telefonsku pomoć pri rješavanju problema pri
korištenju Usluge, (2) kontaktirao proizvođača Microsoft radi otklanjanja nedostataka pri pružanju Usluga,

4.3. U prijavi kvara, odnosno problema pri pružanju Usluga potrebno je navesti (1) adresu i telefon Korisnika,
te ime ovlaštene osobe koja prijavljuje kvar/problem, (2) što precizniji opis kvara/problema

Članak 5. Obveze i odgovornosti Korisnika

5.1. Radi izbjegavanja nejasnoća, Korisnik je isključivo odgovoran za svako postupanje i svaku radnju i/ili
propust u vezi s Uslugom, u skladu s Uvjetima, uputama Tele2 za korištenje Usluge i bilo kojim drugim
njihovim uputama u vezi s Uslugom, kao i s važećim propisima Republike Hrvatske. Korisnik se obvezuje da
Uslugu neće koristiti na način koji povređuje prava trećih osoba ili s ciljem da podvrgne proizvođača
Microsoft® ili Tele2 bilo kakvim obvezama prema bilo kojoj strani.

5.2. Korisnik se obvezuje dati Tele2 točne i potpune informacije potrebne za korištenje Usluge, te pružanje
korisničke podrške. Korisnik jamči da ima sva prava nad svim Korisničkim podacima, drugim podacima,
programima ili uslugama koje će koristiti u pristupanju ili u kombinaciji s Uslugom te da isti ne povređuju prava
intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih osoba.

5.3. Korisnik je isključivo odgovoran za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i
sigurnosti korisničkog imena i zaporke koju mu je Tele2 dodijelio u svrhu korištenja Usluge, u skladu s važećim
propisima Republike Hrvatske i ovim Uvjetima. Ako Korisnik posumnja ili sazna da je njegovo korisničko ime
i/ili zaporka, kompromitirani, to jest da je istima ostvaren neovlašteni pristup i/ili korištenje, obvezan je o tome
odmah obavijestiti Tele2 i to putem svog prodajnog predstavnika.

5.4. Korisnik nije ovlašten iskorištavati ime Usluge i/ili trgovačke znakove koje koristi Tele2 ili Microsoft®.

5.5. Korisnik će biti odgovoran Tele2 te će biti dužan naknaditi svu štetu nastalu Tele2 i/ili trećoj strani
nepravilnim i/ili neovlaštenim korištenjem imena Usluge i/ili drugih trgovačkih znakova koje koristi Tele2 ili
Microsoft® .

5.6. Korisnik se obvezuje Uslugu koristiti isključivo za vlastite potrebe i na način koji ne ugrožava
funkcionalnost i rad Usluge. Korisnik jamči da će Uslugu koristiti u skladu s ovim Uvjetima i bilo kojim drugim
Tele2 uputama u vezi s Uslugom, kao i s primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštivati
pravila ponašanja na Internetu i preporuke ponašanja na mreži objavljena na Tele2internetskim stranicama.
Korisnik snosi svu odgovornost u slučaju postupanja suprotno navedenom u ovim Uvjetima te odgovara za
svu štetu nastalu Tele2 i/ili Microsoftu® uslijed Korisnikovog neovlaštenog korištenja Usluga ili korištenja
protivnog ovim Uvjetima.

5.7. U slučaju da Tele2 dobije informaciju, odnosno postane svjestan povrede ovih Uvjeta od strane Korisnika,
Tele2 će odmah o istome obavijestiti Korisnika i privremeno mu onemogućiti pristup, odnosno korištenje
Usluge. U slučaju kršenja ovih Uvjeta od strane Korisnika, Tele2 zadržava pravo u potpunosti onemogućiti
Korisniku daljnje korištenje Usluge.

Članak 6. Cijene i uvjeti plaćanja

6.1. Za korištenje Usluge, Korisnik je dužan plaćati mjesečnu naknadu prema važećem Cjeniku Usluge.
Naknada se počinje obračunavati od dana aktivacije Usluge. Korisniku se mjesečna naknada za Usluge
naplaćuje u punom iznosu neovisno o vremenu aktivacije ili deaktivacije Usluge, osim ukoliko nije drugačije
naznačeno u Cjeniku Usluge. Naknada za korištenje Usluge će se naplaćivati putem računa Tele2 koji će
Tele2 izdavati po proteku obračunskog razdoblja za to obračunsko razdoblje. Obračunski period za naplatu
Usluge je počinje 27. svakog mjeseca.

6.2. Korisnik je obvezan platiti Tele2 račun u cijelosti do dana dospijeća navedenog na Tele2 računu. U
slučaju kašnjenja s plaćanjem računa, Tele2 ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim
propisima Republike Hrvatske. Ako Korisnik ima primjedbu na zaprimljeni račun, obvezan je u roku dospijeća
platiti nesporni dio, te u opisu plaćanja izričito navesti koji dio i u odnosu na koju stavku iskazanu na računu
plaća i smatra nespornom. U odnosu na sporni dio računa, Korisnik je obvezan u roku od 15 dana od
zaprimanja računa, uputiti Tele2 pisani prigovor, te navesti razloge osporavanja predmetnog računa, u
protivnom Tele2 zadržava pravo onemogućiti korištenje svih Tele2 ICT i sličnih usluga navedenima na tom
računu. Tele2 će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora, te o istom pisanim putem izvijestiti Korisnika u roku
od 15 dana od primitka prigovora.

6.3. Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, Tele2 će
onemogućiti daljnje korištenje Usluge, uključujući i svih Tele2 ICT i sličnih usluga navedenih na računu, ako
korisnik ne podmiri svoje dugovanje. U tom slučaju Tele2 neće odgovarati Korisniku za bilo koju štetu koja
može nastati Korisniku zbog onemogućavanja korištenja Usluge i/ili aplikacije. Tele2 zadržava pravo
obračunati Korisniku troškove opomene sukladno važećem Cjeniku.


Članak 7. Pravo korištenja

7.1 Korisniku stječe neisključivo, sadržajno i vremenski ograničeno, te neprenosivo pravo korištenja Usluge za
svoje poslovne potrebe. Jedna Licenca daje Korisniku pravo na korištenje Usluge, odnosno pristup Usluzi
prema specifikaciji same Usluge u Prilogu 1 i dokumentima na koje se Prilog 1 poziva. Zahtjev za Uslugu
mogu podnijeti samo Korisnici čije je registrirano sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

7.2 U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo
pravo u pogledu Usluge iz prethodne točke ovog članka, osim onih prava korištenja koja su izričito navedena u
ovim Uvjetima. Office 365 se smatra isključivim i neotuđivim vlasništvom Tele2 davatelja licenci Microsoft®, na
koje isti polaže sva prava. Korisnik odgovara za svu štetu nastalu Tele2 i/ili Microsoftu® uslijed Korisnikovog
neovlaštenog korištenja Usluga, neovlaštenog korištenja bilo kojih zaštićenih znakova Tele2 ili proizvođača
Microsoft® ili korištenja Usluga protivnog ovim Uvjetima.

7.3 Korisnik jamči da ima sva prava nad svim Korisničkim podacima, drugim podacima, programima ili
uslugama koje će koristiti u kombinaciji s Uslugom te da isti ne povređuju prava intelektualnog vlasništva ili
druga prava trećih osoba.

7.4 Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu Tele2 i svim nositeljima prava intelektualnog
vlasništva u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva
temeljenog na Korisnikovom kršenju odredbi ovog članka, a posebice patentnih prava, autorskih prava,
licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.

7.5 U slučaju da je podignut zahtjev ili je pokrenut postupak zbog kršenja patentnih i/ili autorskih prava,
licencija, trgovačkih tajni, robnih marki i/ili drugih intelektualnih prava trećih osoba ili postoji opravdano
očekivanje Tele2 ili nositelja intelektualnog vlasništva nad Uslugom i/ili softverom iz točke 7.1 ovog članka da
će takav postupak biti pokrenut, Tele2 može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere da izbjegne
kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluge. To se posebno može učiniti (a) reguliranjem
odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše (b)
zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge, a što može uključivati i zamjenu Usluge i/ili softvera iz točke 7.1 ovog
članka sa funkcionalno ekvivalentnom ili (c) izmjenom Usluge i/ili softvera iz točke 7.1 ovog članka na način da
ista ne krši intelektualna prava trećih. Korisnik je suglasan i prihvaća da su ovo jedina prava koja Korisnik ima
u slučaju da Usluga krši intelektualna prava trećih, odnosno u slučaju pravnih nedostataka usluge.

Članak 8. Ograničenja jamstva

8.1 Usluga se korisniku pruža u konačnom obliku, po principu "kako je" ("as is") te se isključuje bilo kakvo
jamstvo glede bilo kakvih materijalnih, pravnih ili drugih nedostataka Usluge i/ili softvera. Iako se Usluga
konstantno ažurira, testira i održava, Tele2 ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do
pogrešaka u radu (ii) neprestani rad Usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova ili gubitka
Korisničkih podataka. U svakom slučaju Tele2 će poduzeti sve korake da kvar/pogrešku otkloni u najkraćem
mogućem roku, a kako je opisano u opisu korisničke podrške.

8.2 U slučaju pojave bilo kakvih nedostataka Usluge jedini pravni lijekovi Korisnika su vezani uz zahtjev za
pružanje korisničke podrške, te se izričito u najvećem opsegu dopuštenom zakonom isključuju ostali pravni
lijekovi. U najvećem opsegu predviđenom zakonom isključena su bilo kakva jamstva u pogledu Usluge,
pisana, usmena, izričita, implicirana, jamstva glede izvedbe, prikladnosti uporabe i slično.

Članak 9. Odgovornost za štetu

9.1. Za štete koje bi mogle nastati pri izvršenju obveza Tele2 navedenih u ovim Uvjeta, a koje su uzrokovane s
namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost će biti neograničena.

9.2. U svim drugim slučajevima, ukupna odgovornost Tele2 za štetu nastalu Korisniku povredom obveza Tele2
koje za njega proizlaze iz ovih Uvjeta (radnjom ili propuštanjem), ograničena je na odgovornost za običnu
(izravnu) štetu do maksimalnog iznosa posljednje 2 (dvije) mjesečne naknade koje je Korisnik platio za
korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima. Svaka odgovornost Tele2 za neizravnu štetu kao što je, ali ne
ograničeno na, negativna šteta ili izmakla korist i/ili dobit, nematerijalna šteta ili povredu prava osobnosti bilo
koje vrste, odnosno bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu, gubitak proizvodnje, gubitak podataka ili slično,
bespotrebni troškovi ili potraživanja trećih osoba je isključena.

9.3. Tele2 ne odgovara za učinak ili rezultate koje bi Korisnik mogao ostvariti ili koje Korisnik očekuje od
korištenja Usluge.

9.4. Korisnik je suglasan da su sva jamstva proizvođača Microsoft® i njegovih povezanih društava, kao i
njihova odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisniku uslijed korištenja Usluga, isključena u najvećoj
mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.

Članak 10. Ažuriranje

10.1. U sklopu Usluge moguće je samostalno, automatsko i besplatno ažuriranje Usluge na nove verzije. Ta
ažuriranja su dizajnirana s namjerom da poboljšaju, poprave ili unaprijede Uslugu, a mogu imati oblik ispravke
grešaka u sustavu, unaprjeđenja funkcija, novih modula Usluge ili kompletno novih verzija. Korisnik je
suglasan da takva ažuriranja vrše bez promjena ovih Uvjeta.

10.2. Ažuriranje će se provoditi u redovnim i izvanrednim intervalima koje odredi proizvođač Microsoft® .

Članak 11. Trajanje ugovornog odnosa

11.1. Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme.

Članak 12. Prestanak ugovornog odnosa

12.1. Svaka strana može otkazati Ugovor o korištenju Usluge obaviješću upućenom drugoj strani bez
navođenja razloga te bez dodatnog otkaznog roka.

12.2. Svaka strana može raskinuti Ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u
slučaju, ako druga strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ovom
Ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 30 (trideset) dana nakon
dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi. U slučaju nepodmirenja dospjele novčane obveze
iz računa Tele2, u slučaju da Korisnik ne podmiri predmetnu novčanu obvezu niti u roku od 60 kalendarska
dana , Tele2 ima pravo raskinuti Ugovor o korištenju Usluge

12.3. Tele2 ima pravo raskinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom u slučaju da Korisnik ne postupa u skladu s
člankom 5. i 7. ovih Uvjeta.

12.4. U slučaju raskida Ugovora o korištenju Usluge sukladno prethodnom stavku i stavku 13.2. ovog članka,
Tele2 neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida Ugovora o
korištenju Usluge.

12.5. Pravo na raskid s trenutnim učinkom postoji i u slučaju ako je pokrenut ili bude pokrenut stečajni ili sličan
postupak protiv druge strane.

12.6. Korisnik Ugovor o korištenju Usluge otkazuje/raskida putem pisane obavijesti Tele2 poslane na svog
prodajnog predstavnika.

12.7. Strane se neće smatrati odgovornim za neispunjenje svojih obveza, te za štete koje su povezane s tim
neispunjenjem, ako je neispunjenje nastalo kao posljedica događaja više sile.

12.8. Korisnik je obvezan platiti sve naknade za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora.

12.9. Ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

Članak 13. Promotivni period

13.1. U prvih dva kalendarska mjeseca korištenja Usluge Korisnik ostvaruje pravo na promotivnu cijenu
mjesečne naknade za slijedeće tri usluge:
1. Microsoft Office 365 Business Essentials paketa uz promotivnu naknadu od 1 kn
2. Microsoft Office 365 Business uz promotivnu naknadu od 1 kn i
3. Microsoft Office 365 Premium licenca uz promotivnu naknadu od 1 kn.
Korisnik može ostvariti promotivnu cijenu na maksimalno tri licence.

Članak 14. Povjerljivost i zaštita podataka

14.1. Strane ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje se odnose ili su vezane uz ovaj Ugovor o korištenju
Usluge neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strane bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, što
uključuje, ali bez ograničenja na komercijalne, financijske, tehničke ili strateške informacije koje je jedna strana
povjerila drugoj za vrijeme trajanja ovog Ugovora o korištenju Usluge, a osobito ne smiju otkrivati gore
navedene informacije izravnim ili neizravnim konkurentima druge strane.

14.2. Strana koja prekrši obvezu o povjerljivosti informacija iz ovog članka odgovorna je za svu štetu, bez bilo
kakvih ograničenja, uzrokovanu drugoj strani kao posljedica povrede obveze o povjerljivosti informacija.

14.3. Nijedna strana nije odgovorna za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija koje: (1) su već poznate
ili postanu poznate javnosti, osim ako je riječ o povredi ovog Ugovora o korištenju Usluge ili (2) moraju biti
otkrivene na temelju zakona, u skladu sa zahtjevom nadležnih vlasti.

14.4. Odredbe ovog članka ostaju na snazi trajno.

14.5. Ugovorne strane su suglasne da se proizvođač Microsoft® ne smatra trećom stranom za potrebe ovog
članka te da Tele2 može dostavljati proizvođaču Microsoft® Korisničke podatke koji su nužni za pružanje
Usluge sukladno Prilogu 1 ovih Uvjeta i koje Microsoft® može koristiti u navedene svrhe.

14.6. Tele2 od Korisnika prilikom ugovaranja usluge prikuplja sljedeće podatke (Korisnički podaci): naziv
pravne osobe, OIB pravne osobe, adresa pravne osobe, imena i prezimena zaposlenika.

14.7. Za potrebe realizacije ugovorene usluge, ovdje navedeni Korisnički podaci prosljeđuju se proizvođaču
Microsoft®. Ovo podrazumijeva mogućnost iznošenja Korisničkih podataka u Sjedinjene Američke Države, ili
druge zemlje u kojima proizvođač Microsoft® ili njegovi davatelji usluga imaju registriranu djelatnost. Korisnik
prihvaćanjem ovih Uvjeta Tele2. izražava suglasnost s izvozom Korisničkih podataka u navedene zemlje.
Korisnik se obvezuje ishoditi i dostatno ovlaštenje od osoba koje njemu povjeravaju osobne podatke za
prijenos tih podataka proizvođaču Microsoft®.

14.8. Ovisno o Usluzi iz Office 365™ paketa koja se ugovara, vrijede pojedinačni uvjeti proizvođača
Microsoft® koji su navedeni u Prilogu 1 ovih Uvjeta. U pripadajućim Izjavama o zaštiti privatnosti nalaze se
dodatne informacije o načinu korištenja Korisničkih podataka od strane proizvođača Microsoft®.

Članak 15. Ustupanje

15.1. Ovaj Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Niti
jedna strana nije ovlaštena, bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj Ugovor o korištenju
Usluge, na bilo koju treću osobu. Tele2 i Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje,
naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.

Članak 16. Djelomična ništavost

16.1. Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu
sukladno važećim propisima, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih
odredbi ovih Uvjeta.

16.2. Tele2 i Korisnik su suglasni da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovom
međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom odnosno izvršivom odredbom, a koja će po
svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri Tele2 i njegovog davatelja licence i Korisnika odgovarati odredbi koja je
postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.

Članak 17. Viša sila

17.1. Tele2 i njegov davatelj licence i Korisnik nisu odgovorni za neispunjavanje bilo koje obveze navedene u
ovom Ugovoru, ako je neispunjavanje uzrokovano događajem više sile (koji je definiran kao događaj izvan
kontrole ugovornih strana i neovisan o njihovoj volji) koji izravno utječe na ispunjavanje obveza ugovornih
strana temeljem ovog Ugovora i koji ne može biti uzrokovan nepažnjom ugovorne strane, budući da ugovorna
strana nije mogla predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti takve uvjete, pod uvjetom da je pogođena strana
obavijestila drugu stranu sukladno ovoj točci Uvjeta korištenja.

17.2. Događaji više sile uključuju, ali nisu ograničeni na: a) elementarne nepogode, b) rat, pobunu, nemire ili
ratno stanje, c) štrajk, usporavanje rada, bojkot ili druge industrijske akcije, embargo, ograničenja itd.

17.3. U slučaju događaja više sile, pogođena strana učinit će sve kako bi ispunila svoje obveze iz ovog
Ugovora o korištenju Usluga. Ako događaj više sile onemogućuje ispunjavanje dijela Ugovora o korištenju
Usluga i ako taj dio nije ključan za izvršenje Ugovora o korištenju Usluga u cjelini, pogođena strana nastavit će
ispunjavati svoje obveze u dijelu koji nije pogođen višom silom.

17.4. Strana pogođena događajem više sile dužna je odmah i u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu,
navodeći koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog događaja više sile uz procjenu razdoblja u kojemu neće
moći ispunjavati svoje obveze.

17.5. Ako bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni ovim Ugovorom o korištenju Usluga će
se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom strana, ali u slučaju da događaj više sile traje duže od 30
(trideset) dana, strane mogu raskinuti ovaj Ugovor, s trenutnim učinkom, nakon što pisanim putem jedna
strana obavijesti drugu o tome.

Članak 18. Mjerodavno pravo i Rješavanje sporova

18.1. Ovi Uvjeti su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

18.2. Tele2 i Korisnik će suglasno, sporazumnim putem rješavati sve sporove proizašle ili u vezi s ovim
Uvjetima. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

Članak 19. Završne odredbe

19.1. Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane, te druge direktne ili indirektne dogovore između
Tele2 i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.

19.5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će Tele2 pravovremeno i na odgovarajući
način obavijestiti Korisnika (primjerice objavom na službenim internetskim stranicama Tele2). Korisnik
prihvaća da proizvođač Microsoft® ima pravo izmjene svojih uvjeta korištenja usluge Office 365™ , a sukladno
navedenom u Prilogu 1 ovih Uvjeta. U slučaju da su izmjene Uvjeta korištenja i nepovoljnije za Korisnika,
Korisnik ima pravo otkazati Ugovor o korištenju Usluge sukladno stavku 12.1. članka 12. ovih Uvjeta, a u
kojem slučaju je obvezan podmiriti svoje obveze za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora.
Podrazumijeva se da je Korisnik primio obavijest u roku od 3 dana od slanja e-mail poruke na e-mail adresu
Korisnika naznačenu na Zahtjevu, odnosno posljednju e-mail adresu koju je Korisnik dostavio Tele2 sukladno
članku 1.5 ovih Uvjeta.


Prilog 1 - specifikacija Usluge

1. Uvjeti korištenja Softvera

1) Dodjela Licencije za korištenje Softvera.

a. Općenite odredbe. Ovi licenčni uvjeti su ugovor između Tele2 (''Davatelj licencije'') Licenciranog Softvera i
Vas. Dodjela licencija ovisi o Vašem pridržavanju obveze plaćanja, pridržavanju odredaba ovog ugovora, kao i
pridržavanju bilo kojih drugih dodatnih uvjeta korištenja proizvoda povezanim s ovim ugovorom. Licencija je
neisključiva, vremenski ograničena (osim ako nije izričito drugačije navedeno) i neprenosiva (osim ako nije
izričito drugačije navedeno). Na mogućnost korištenja Licenciranog Softvera mogu utjecati minimalni sistemski
zahtjevi ili drugi faktori. Davatelj Licencije pridržava sva prava koja nisu izričito dodijeljena Korisniku (i Korisnik
ne stječe nikakva druga prava, bilo prešutno, uslijed zabrane poricanja prethodne izjave (eng. estoppel),
iscrpljivanja (eng. exhaustion), ili na bilo koji drugi način).

b. Licencirani Softver. Davatelj Licencije daje Vam pravo korištenja broja primjeraka svakog Licenciranog
Softvera koje ste naručili od Davatelja Licencije, kao i pravo korištenja ranije (starije) verzije umjesto
Licenciranog Softvera ukoliko je to navedeno u uvjetima korištenja proizvoda.

i. Kada licencije postaju vremenski neograničena. Osim u slučaju da od Davatelja Licencije steknete
vremenski neograničenu licenciju pod dostupnom opcijom otkupa (eng. buy-out option), Licencirani Softver
stečen temeljem ovog ugovora traje isključivo za vrijeme trajanja ovog ugovora. Bilo koje pozivanje u uvjetima
korištenja proizvoda na korištenje Licenciranog Softvera na trajnoj osnovi, primjenjuje se isključivo ukoliko
steknete vremenski neograničene licencije pod dostupnom opcijom otkupa (eng. buy-out option).

ii. Potvrda Licencije. Sve niže navedeno, kada se uzme zajedno, je dokaz Vaše licencije (ili ukoliko je
dostupna opcija otkupa i Vi ste je iskoristili, Vaše vremenski neograničene licencije): (a) ovaj ugovor, (b)
potvrda narudžbe, ako postoji, (c) za bilo koji prijenos dopušten temeljem ovog ugovora, dokumentacija koja
potvrđuje prijenos licencije, i (d) dokaz o izvršenom plaćanju.

iii. Licenčna prava nisu vezana na softverski medij. Prava koja se odnose na Licencirani Softver stečen
temeljem ovog ugovora nisu vezana za bilo kakvu isporuku softverskog medija.

iv. Prijenos licencija na Povezana društva ili treće strane.

1. Pravo prijenosa. Možete prenijeti licencije na Licenciranom Softveru koji je predmet ovog ugovora samo
nakon što ste iskoristili dostupnu opcijom otkupa (eng. buy-out option). Možete prenijeti potpuno plaćenu
vremenski neograničenu licenciju samo na (1) Povezano društvo; ili (2) na nepovezanu treću stranu u slučaju
pripajanja ili prijenosa vlasničkih prava nad Vašom tvrtkom. Prijenos licence neće biti valjan ukoliko ovaj
ugovor ne učinite dostupnim strani koja preuzima licencije i ta strana ga prihvati u pisanom obliku. Svaki
pokušaj prijenosa koji nije poduzet sukladno odredbama ovog članka je ništetan. Prijenos licencija neće
osloboditi prenositelja njegovih obveza koje proizlaze iz ovog ugovora. Preprodaja licencija ili bilo koji drugi
prijenos koji nije izrijekom dopušten ovim člankom je izričito zabranjen.

2. Određeni prijenosi koji nisu dopušteni. Ne smijete prenijeti bilo koje od navedenog:

• licencije na kratkoročnoj osnovi (na 90 dana ili manje);
• privremeno pravo korištenja Licenciranog Softvera;
• Microsoft Software Assurance pokrivenost, ako postoji;
• vremenski neograničene licencije za bilo koju verziju bilo kojeg Licenciranog Softvera stečenog kroz
Microsoft Software Assurance odvojeno od licencije za punu verziju; ili
• vremenski neograničenu licenciju za nadogradnju operativnog sustava stolnog računala odvojeno od
osnovne licencije za operativni sustav stolnog računala ili od računalnog sustava na kojem je Licencirani
Softver instaliran i kojem je licencija dodijeljena.

c. Ograničenja korištenja. Licencirani softver Vam je licenciran, a ne prodan. Nemate pravo:

• reverznog inženjeringa, dekompiliranja ili rastavljanja bilo kojeg Licenciranog softvera, osim u slučajevima
gdje je to dopušteno prisilnim propisima unatoč ovome ograničenju.;
• iznajmljivati, dati u zakup, posuđivati, preprodavati, hostati trećoj strani ili za treće strane bilo koji Licencirani
softver, osim ukoliko je to izričito dopušteno za pojedini Licencirani softver u uvjetima korištenja proizvoda,;
• dijeliti i koristiti komponente Licenciranog softver na dva ili više računala, nadograđivati (eng. upgrade) ili
degradirati (eng. downgrade) komponente u različito vrijeme ili prenositi komponente odvojeno osim ukoliko je
to izričito dopušteno u uvjetima korištenja proizvoda; ili
• modificirati ili stvarati izvedene radove od Licenciranog softvera.

2. Izvadak iz prava na korištenje Microsoft Online usluga proizvođača Microsoft® koji se primjenjuju na
Uslugu.

Ukoliko se u dolje navedenim uvjetima koriste pojmovi ''Mi'', ''Nas'', ''Naš'' ili je rečenica pisana u prvom licu,
pod navedenim se podrazumijeva Tele2 i njegov davatelj licencije Microsoft. Ukoliko u njima postoji referenca
na Microsoft, ona se odnosi na proizvođača Microsoft, osim ukoliko u određenom dijelu teksta nije izričito
navedeno drugačije. Pojam ''Korisnik'' odnosi se na Korisnika Usluge.

Prije pristupanja Online usluzi i njezina korištenja morate steći i dodijeliti odgovarajuće SL-ove za korisnike,
uređaje, usluge ili dodatke za tu Online uslugu. Odgovarajući SL-ovi za svaku Online uslugu navedeni su u
odjeljku Posebne odredbe za određenu uslugu. Ako su SL-ovi i za korisnike i za uređaje popisani za Online
uslugu, možete steći bilo koji. Sve Online usluge ili kvalificirani SL-ovi nisu dostupni u sklopu svih programa za
količinsko licenciranje.

Definicije

Pojmovi koji se koriste u ovim Pravima na korištenje Online usluga, ali za koje ovdje nije navedena definicija,
definirani su u ugovoru pod kojim je Online usluga kupljena (vaš "ugovor o količinskom licenciranju"). Za
sljedeće termine primjenjuju se sljedeće definicije (ako nisu drugačije definirani u vašem ugovoru o
količinskom licenciranju):

Pojam CAL označava licencu za pristup klijenta.

Pojam Korisnički podaci označava sve podatke, uključujući sve tekstne, zvukovne, video ili slikovne datoteke i
softver koji dobijemo od vas ili u vaše ime kroz vaše korištenje Online usluge.

Korisnička podrška označava svu podršku ili savjete koji vam se pruže sukladno ugovoru o količinskom
licenciranju.

Vanjski korisnici označava korisnike koji nisu (i) zaposlenici vas ili vaših povezanih društava odnosno (ii)
kooperanti ili zastupnici vas ili vaših povezanih društava.

Popravci označavaju popravke, izmjene ili poboljšanja Proizvoda, odnosno njihove izvedenice koje Microsoft
izdaje općenito (primjerice kao servisne pakete) ili ih isporučuje prilikom pružanja Korisničke podrške da bi se
riješio određeni problem.

Pojam primjerak označava sliku softvera koja se stvara izvršavanjem postupka postavljanja ili instalacije
softvera ili udvostručavanjem postojećeg primjerka.

Pojam licencirani uređaj označava pojedinačni fizički hardverski sustav kojem je dodijeljena licenca. U svrhu
ove definicije, hardverska particija ili blade smatra se zasebnim uređajem.

Licenca za upravljanje označava licencu koja omogućuje upravljanje jednim ili više OSE-ova. Postoje dvije
kategorije licenci za upravljanje: poslužiteljska licenca za upravljanje i klijentska licenca za upravljanje. Postoje
tri vrste klijentskih licenci za upravljanje: po korisniku, OSE-u i po uređaju. Korisnička licenca za upravljanje
omogućuje upravljanje bilo kojim OSE-om kojem pristupa jedan korisnik, licenca za upravljanje OSE-om
omogućuje upravljanje jednim OSE-om kojem pristupa bilo koji korisnik, licenca za upravljanje uređajem (Core
CAL ili Enterprise CAL Suite) omogućuje upravljanje bilo kojim OSE-om na jednom uređaju.

Pojam proizvod drugog proizvođača označava bilo koji softver, podatke, servis, web-mjesto ili drugi proizvod
za koji ste stekli licencu, koji vam je prodan ili ste ga dobili na neki drugi način od neke druge pravne osobe, a
ne od nas, bez obzira na to jeste li ga dobili putem naših Online usluga ili negdje drugdje. Obuhvaća i
brendirani softver, podatke, usluge, web-mjesta ili druge proizvode trećih strana koje vam Microsoft učini
dostupnima putem Windows Azure trgovine, Galerije ili drugih značajki naših Online usluga. Za sve takve
proizvode koji su brendovi trećih strana, uvjeti koji se primjenjuju na vaše korištenje proizvoda drugog
proizvođača bit će navedeni u Windows Azure trgovini, Galeriji ili drugoj značajki Online usluga, ovisno o tome
što je primjenjivo.

Pojam okruženje operacijskog sustava (engl. Operating System Environment, OSE) označava cijeli primjerak
ili jedan dio operacijskog sustava, cijeli primjerak ili jedan dio virtualnog (ili na drugi način simuliranog)
operacijskog sustava koji omogućuje odvojene identitete strojeva (primarno ime računala ili sličan jedinstveni
identifikator) ili odvojena administrativna prava i primjerke programa, ako ih ima, konfigurirane za rad na
primjerku operacijskog sustava ili gore navedenim dijelovima. Postoje dvije vrste OSE-a: fizičko i virtualno.
Fizički hardverski sustav može imati jedan fizički OSE i/ili jedan ili više virtualnih OSE-ova.

Pojam fizički OSE označava OSE konfiguriran za izravno korištenje u fizičkom hardverskom sustavu.
Primjerak operacijskog sustava na kojem se izvršava softver za virtualizaciju hardvera (primjerice Microsoft
Hyper-V Server ili slična tehnologija) ili koji pruža usluge virtualizacije hardvera (primjerice Microsoftova
tehnologija virtualizacije ili slična tehnologija) smatra se dijelom fizičkog OSE-a.

Primarni korisnik je korisnik koji koristi uređaj više od 50% vremena u bilo kojem razdoblju od 90 dana.

Pojam kvalificirani uređaj treće osobe označava uređaj koji izravno niti neizravno ne kontrolirate vi niti vaša
povezana društva (npr. javni kiosk treće osobe).

Pojam korišteni primjerak označava primjerak softvera koji je učitan u memoriju i za koji je izvršena jedna ili
nekoliko naredbi. ("Korištenje primjerka" softvera izvodi se njegovim učitavanjem u memoriju te izvršavanjem
jedne ili nekoliko njegovih naredbi.) Nakon pokretanja primjerka smatra se da se on izvršava (bez obzira
nastavljaju se izvršavati njegove naredbe ili ne) sve dok se ne ukloni iz memorije.

SL označava pretplatničku licencu.

Društveni sadržaj znači javno dostupan sadržaj prikupljen iz društvenih mreža kao što su Twitter, Facebook,
YouTube, te usluga za indeksiranje ili prikupljanje podataka. Društveni sadržaj može sadržavati podatke koji
vas identificiraju u odgovorima na vaše upite za pretraživanje. Društveni sadržaj nisu Korisnički podaci.

Pojam poslužitelj označava fizički hardverski sustav na kojem se može pokretati poslužiteljski softver.

Pojam virtualni OSE označava OSE konfiguriran za izravno korištenje u virtualnom hardverskom sustavu.

Ažuriranja odredbi

Odredbe možemo povremeno ažurirati. Promjene u odredbama koje uvedemo ažuriranjima ili dopunama za
Online uslugu ili povezani softver, one koje su zakonski obvezne ili one koje u bitnom ne utječu na vaše
korištenje Online usluga počinju se primjenjivati odmah. Za sve ostale promjene, vaše korištenje Online usluge
na temelju bilo koje postojeće licence regulirat će ove odredbe bez tih ažuriranja tijekom kraćega od sljedeća
dva razdoblja: 12 mjeseci od prvog korištenja ili trajanja razdoblja na koje ste se obvezali. Učinit ćemo sve da
vas o ažuriranjima obavijestimo najmanje 30 dana prije njihova stupanja na snagu. Smatra se da korištenjem
Online usluge prihvaćate ažuriranja odredbi nakon njihova objavljivanja u ažuriranoj verziji ovih Prava na
korištenje Online usluga ili nakon što vam o ažuriranjima pošaljemo obavijest e-poštom.

Ažuriranja Online usluge

U bilo kojem trenutku možemo izmijeniti značajke ili ažurirati Online uslugu i softver. Nakon izmjene ili
ažuriranja neke ranije dostupne funkcije ili značajke možda će se promijeniti ili više neće biti dostupne.

Istek ili prekid Online usluge

Nakon isteka ili prekida vaše pretplate na Online uslugu možete se obratiti se Microsoftu i reći nam želite li:

1. onemogućiti svoj račun i zatim izbrisati svoje korisničke podatke ili
2. zadržati svoje Korisničke podatke pohranjene u Online usluzi s ograničenim funkcijama do 90 dana nakon
isteka ili prekida pretplate ("razdoblje zadržavanja") da biste ih mogli izdvojiti.

Ako odaberete (1), nećete moći izdvojiti svoje korisničke podatke iz računa. Ako ne odaberete (1) ili (2), vaše
ćemo korisničke podatke zadržati u skladu s opcijom (2).

Po isteku razdoblja zadržavanja onemogućit ćemo vaš račun te izbrisati vaše Korisničke podatke. Kopije u
privremenoj ili sigurnosnoj memoriji bit će brisane u roku 30 dana od završetka razdoblja zadržavanja.

Online usluga možda neće podržavati zadržavanje ili izdvajanje softvera koji koristite u Online usluzi.

Nema odgovornosti za brisanje Korisničkih podataka ili Društvenog sadržaja

Osim onoga što je opisano u ovim odredbama, suglasni ste da nemamo obveze nastaviti čuvati, izvoziti ili
vratiti vam Korisničke podatke ili Društveni sadržaj. Suglasni ste da nismo odgovorni zbog brisanja Korisničkih
podataka ili Društvenog sadržaja prema gornjim odredbama.

Dostupnost Online usluge

Dostupnost Online usluge, dio njenih funkcija i jezične verzije ovise o zemlji. Krajnji korisnici smiju koristiti
samo Online usluge ili određene funkcije Online usluge, kako je određeno prema primarnoj lokaciji krajnjeg
korisnika. Informacije o dostupnosti možete pronaći na http://www.microsoft.com/online/internationalavailability.aspx
ili na zamjenskom web-mjestu koje odredi Microsoft.

Odgovornost za vaše račune

Odgovorni ste za sve aktivnosti vezane uz vaše račune za Online usluge, uključujući aktivnosti korisnika
kojima pružate usluge te trećih osoba koje se odvijaju putem vaših računa ili povezanih računa. Odmah nas
obavijestite o mogućoj zloporabi svojih računa ili vjerodajnica za provjeru autentičnosti ili bilo kakvoj povredi
sigurnosti u vezi s Online uslugom.

Korištenje softvera s Online uslugom

Da biste se prijavili za Online uslugu i koristili je, možda ćete morati instalirati određeni Microsoftov softver. U
tom se slučaju primjenjuju sljedeće odredbe:

Licenčne odredbe za Microsoftov softver

Na uređaje možete instalirati softver i koristiti ga isključivo uz Online uslugu. U nekim će slučajevima broj
primjeraka softvera koji će vam biti dopušteno koristiti ili broj uređaja na kojem ćete imati dopuštenje koristiti
softver biti ograničen na način opisan u posebnim odredbama za Online uslugu. Vaše pravo na korištenje
softvera počinje aktivacijom Online usluge, a prestaje ukidanjem ili istekom vašeg prava na korištenje Online
usluge ili kad ažuriramo Online uslugu te ona više ne podržava softver, ovisno o tome koja od tih okolnosti
prva nastupi. Softver morate deinstalirati nakon isteka prava na njegovo korištenje. Tada ga možemo i
onemogućiti.

Automatska ažuriranja za Microsoftov softver

Možemo povremeno provjeravati vašu verziju softvera i preporučiti ili na vaše uređaje preuzeti ažuriranja ili
dodatke softveru koji licencirate. Korištenje ažuriranja ili dodataka može podlijegati dodatnim odgovarajućim
odredbama. Moguće je da prilikom preuzimanja ažuriranja nećete o tome primiti obavijest.

Korištenje drugih web-mjesta, aplikacija i usluga

Da biste pristupili Online uslugama i koristili ih, možda ćete morati koristiti određena Microsoftova web-mjesta
ili servise. Možete koristiti i određene Microsoftove aplikacije koje nabavite u trgovini sustava Microsoft Office
ili u nekoj drugoj Microsoftovoj trgovini ili trgovini drugih proizvođača. U tom se slučaju odredbe korištenja
vezane uz ta web-mjesta, aplikacije ili servise, ako su važeće, primjenjuju na vaše korištenje tih web-mjesta ili
servisa.

Sadržaji i usluge trećih osoba

Ne snosimo odgovornost za sadržaje ili usluge trećih osoba kojima izravno ili neizravno pristupate pomoću
Online usluge. Sami ste odgovorni za svoje odnose s trećim osobama (uključujući oglašivače) povezane s
Online uslugom (uključujući isporuku i plaćanje roba i usluga). Pružanjem korisničkih podataka za korištenje s
bilo kojom Online uslugom koja omogućuje komunikaciju ili suradnju s trećim osobama prihvaćate da treće
osobe mogu koristiti, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati i mijenjati Korisničke podatke.

Skripte i kod drugih proizvođača

Online usluga može se referencirati na skripte ili kôd treće osobe. Te skripte ili kôd drugih proizvođača
licenciraju vam drugi proizvođači koji su vlasnici tog koda, a ne Microsoft.

Referenciranje na softver drugih proizvođača

Softver može sadržavati vlasničke programe drugih proizvođača koji su možda licencirani u skladu sa
zasebnim odredbama koje vam se prikažu. Softver može sadržavati i programe otvorenog koda drugih
proizvođača koje vam Microsoft, a ne drugi proizvođač, licencira na temelju Microsoftovih licenčnih odredbi.
Obavijesti, ako takve postoje, za programe otvorenog koda drugih proizvođača daju se samo u informativne
svrhe.

Zabranjeno korištenje visokog rizika

Online usluga nije bez pogrešaka i ne jamčimo da će raditi bez prekida. Ni vi ni vaši krajnji korisnici nemate
pravo koristiti Online uslugu u bilo kojoj aplikaciji ili situaciji gdje bi prekid rada ili neispravan rad Online usluge
mogao dovesti do smrti ili ozbiljne tjelesne ozljede neke osobe ili do velike fizičke ili ekološke štete ("Korištenje
visokog rizika"). Korištenje visokog rizika ne uključuje korištenje Online usluge u administrativne svrhe, za
pohranu konfiguracijskih podataka, alate za inženjering i/ili konfiguracijske alate ili druge aplikacije koje se ne
koriste za kontrolu, čiji kvar ne dovodi do smrti, tjelesne ozljede ili velike fizičke ili ekološke štete. Te aplikacije
koje se ne koriste za kontrolu mogu komunicirati s aplikacijama koje vrše kontrolu, ali ne smiju izravno ili
neizravno biti odgovorne za kontrolnu funkciju. Pristajete nadoknaditi štetu i nećete smatrati Microsoft
odgovornim za bilo koji zahtjev treće osobe koji nastaje zbog korištenja Online usluge povezanog s bilo
kakvim korištenjem visokog rizika.

Stečena prava

Zaštitit ćete nas od bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete proizašlih iz (1) bilo kojeg aspekta radnog odnosa
koji postoji ili je postojao između vas i bilo kojeg vašeg trenutnog ili bivšeg zaposlenika, kooperanata ili prema
bilo kojem kolektivnom ugovoru, uključujući bez ograničenja zahtjeve za naknadu štete zbog protupravnog
otpuštanja, kršenja izričitih ili podrazumijevanih ugovora o zaposlenju, plaćanja socijalnih povlastica ili plaća,
troškova neopravdanog otkaza ili troškova otpremnina ili (2) bilo kakvih obveza ili potraživanja u skladu s
Uredbom o stečenim pravima (Uredba Vijeća 2001/23/EC, pod starim nazivom Uredba vijeća 77/187/EC
nadopunjena Uredbom Vijeća 98/50/EC) ili bilo kakvim nacionalnim zakonima ili propisima kojima se provode
isti ili slični zakoni i propisi (uključujući Propise o prijenosu poslova (zaštita zaposlenja) iz 2006. u Ujedinjenom
Kraljevstvu), uključujući zahtjev za naknadu štete vaših trenutnih ili bivših zaposlenika ili kooperanata (što
obuhvaća i zahtjev za naknadu štete vezan uz raskid njihova zaposlenja s naše strane nakon prijenosa takvog
zaposlenja na nas sukladno takvim zakonima ili propisima).

Obvezujete se podmiriti naknadu određenu na temelju pravomoćne sudske odluke (ili nagodbe na koju
pristanete). U ovom su članku određena naša jedina pravna sredstva u slučaju takvih zahtjeva. Obvezujemo
se obavijestiti vas bez odlaganja i u pismenom obliku o svakom zahtjevu koji podliježe ovom članku. Isto se
tako obvezujemo (1) prepustiti vam potpunu kontrolu nad obranom ili sklapanjem nagodbe u slučaju takvog
zahtjeva te (2) pružiti razumnu pomoću u obrani od zahtjeva. Obvezujete se da ćete nam nadoknaditi razumne
gotovinske izdatke koji nastanu uslijed pružanja pomoći.

Proizvodi drugih proizvođača

Microsoft vam može omogućiti korištenje proizvoda drugih proizvođača putem Online usluga ili na druge
načine. Korištenje takvih proizvoda drugog proizvođača regulirano je zasebnim odredbama između vas i
drugog proizvođača koji pruža takav proizvod. Da bi vam izašao u susret, Microsoft može uključiti troškove za
proizvod drugog proizvođača u vaš račun za Microsoftove Online Services. No Microsoft ne preuzima nikakvu
odgovornost ni obvezu za proizvode drugog proizvođača.

Vi snosite isključivu odgovornost za bilo koji proizvod drugog proizvođača koji instalirate ili koristite uz Online
uslugu. Mi nismo ugovorna strana niti smo obvezani uvjetima koji određuju način na koji koristite proizvod
drugog uređaja.

Ako instalirate ili koristite proizvod drugog proizvođača uz Online uslugu, onda vi, a ne Microsoft, upravljate i
kontrolirate instalaciju I korištenje takvog proizvoda u Online uslugama putem svojih akcija (npr. korištenjem
sučelja za programiranje aplikacija i drugih tehničkih resursa koji su dio Online usluge). Takav proizvod drugog
proizvođača nećemo koristiti ni kopirati izvan okvira suradnje s vama.

Ako instalirate ili koristite proizvod drugog proizvođača uz Online uslugu, ne smijete to raditi na način kojim bi
naša intelektualna imovina ili tehnologija podlijegale obvezama koje nisu navedene u vašem ugovoru o
količinskom licenciranju.

Obrazovne ustanove

a. Ako ste obrazovna agencija ili ustanova na koju se primjenjuje zakon FERPA, Microsoft prihvaća da u svrhu
Prava na korištenje Online usluga imate ulogu "obrazovnih djelatnika" s "opravdanim obrazovnim interesima" u
pogledu Korisničkih podataka, onako kako te pojmove definiraju zakon FERPA i odgovarajući provedbeni
propisi. Microsoft prihvaća sva ograničenja i zahtjeve propisane člankom 34 CFR 99.33(a) za obrazovne
djelatnike. FERPA je Zakon o obiteljskim obrazovnim pravima i privatnosti (engl. Family Educational Rights
and Privacy Act), 20 U.S.C. § 1232g.

b. Ako ste obrazovna ustanova, razumijete da Microsoft posjeduje samo ograničene podatke za kontakt vaših
učenika i njihovih roditelja ili ih uopće ne posjeduje. Zato ste vi odgovorni za pribavljanje roditeljskog pristanka
pri korištenju Online usluge od strane krajnjeg korisnika ako to propisuje primjenjivo pravo te ste obvezni u
Microsoftovo ime obavijestiti učenike (ili, u slučaju učenika mlađih od 18 godina koji ne pohađaju ustanovu
postsekundarnog obrazovanja, njihove roditelje) o sudskom nalogu ili pravno obvezujućem nalogu kojim se
zahtijeva otkrivanje Korisničkih podataka koje Microsoft posjeduje ako to propisuje primjenjivo pravo.

Sigurnost korisničkih podataka

Implementirat ćemo razumne i odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, na način opisan u pregledu
sigurnosnih mjera koje su primjenjive na Online uslugu, da bi vaši korisnički podaci kojima pristupa i obrađuje
ih Online usluga bili sigurni od slučajnog ili nezakonitog gubitka, pristupa ili otkrivanja. Slažete se da su ove
mjere:

• naša jedina odgovornost u pogledu zaštite i rukovanja korisničkim podacima i
• zamjena za bilo kakve obveze čuvanja povjerljivosti sadržane u vašem ugovoru o količinskom
licenciranju ili bilo kakvom drugom ugovoru o tajnosti ili povjerljivosti.
• Dodatne informacije za pojedine proizvode naći ćete u nastavku:
• Exchange Hosted Services: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=137325
• Windows Intune: http://download.microsoft.com/download/C/C/8/CC8065C4-829F-4635-B7311D39287444C0/Windows_Intune_Privacy_and_Data_Protection_Overview.pdf

• Yammer: https://www.yammer.com/it/security

Ugovori o razini usluga

Ugovor o razini usluge (SLA) primjenjuje se na Online usluge (osim ako nije drugačije navedeno u Posebnim
odredbama za određenu uslugu). Dodatne informacije o SLA-u za Online usluge naći ćete na adresi
http://microsoft.com/licensing/contracts.

Pravila korištenja
Ni vi ni oni koji pristupaju Online usluzi preko vas ne mogu koristiti Online uslugu:
? na način zabranjen zakonom, propisom, državnom uredbom ili naputkom;
? da bi se kršila prava drugih;
? da bi se pokušao dobiti neovlašteni pristup nekoj usluzi, podacima, računu ili mreži ili ih se pokušalo
omesti;
? da bi se slala neželjena pošta ili distribuirao zlonamjerni softver;
? na način kojim se može oštetiti Online uslugu ili kojim se drugima otežava njeno korištenje; ili
? za korištenje visokog rizika.

Kršenje Pravila korištenja može rezultirati obustavom Online usluge.

Regulatorne informacije

Možemo izmijeniti ili prekinuti Online uslugu u svakoj zemlji u kojoj postoji trenutačni ili budući zahtjev državne
ustanove ili obveza koja čini Microsoft podložnim bilo kojem zahtjevu ili propisu koji nije općenito primjenjiv na
tvrtke koje posluju u toj zemlji, koji Microsoftu predstavljaju materijalnu teškoću u nastavku pružanja Online
usluge bez izmjene i/ili zbog kojih Microsoft smatra da ove odredbe ili Online usluge mogu biti u sukobu s
takvim zahtjevom ili obvezom. Primjerice, možemo izmijeniti ili prekinuti Online uslugu u vezi sa zahtjevom
državne ustanove kojim se Microsoft mora smatrati davateljem telekomunikacijskih usluga.

Korištenje u svrhu procjene

Osim u mjeri dopuštenoj odjeljkom Iznimke i dodatne odredbe za pojedine Online usluge, za upotrebu usluga
u svrhu procjene morate imati licence. To se primjenjuje usprkos suprotnim odredbama u vašem ugovoru o
licenci.

Elektronske obavijesti

Informacije o Online usluzi možemo vam pružiti u elektroničkom obliku. To možemo učiniti putem poruke epošte
poslane na adresu koju ste unijeli pri prijavi za Online uslugu ili putem web-mjesta koje odredimo.
Obavijesti putem e-pošte važe od datuma prijenosa.

Tehnička ograničenja

Dužni ste se pridržavati svih tehničkih ograničenja sadržanih u proizvodima kojima vam se omogućuje njihovo
korištenje isključivo na određeni način. Ta ograničenja ne smiju se pokušavati zaobići.

Preraspodjela licenci

Većina, ali ne i sve licence, mogu se preraspodijeliti s jednog uređaja na drugi, odnosno s jednog korisnika na
drugog. U nastavku su navedena opća pravila kojima se uređuje preraspodjela licenci, kao i neka posebna
pravila za određene proizvode i vrste licenci.

Ograničenja preraspodjele licenci

Osim sukladno niže navedenim dopuštenjima, licence se ne mogu preraspodijeliti na kratkoročnoj osnovi (tj.
ne unutar 90 dana od posljednje dodjele).

Uvjet za preraspodjelu licenci

Prilikom svake preraspodjele licence s jednog uređaja na drugi, odnosno s jednog korisnika na drugog,
potrebno je blokirati daljnji pristup za prijašnji uređaj ili prema njemu, odnosno za uređaj prijašnjeg korisnika ili
prema njemu.

Posebni uvjeti za određene proizvode i vrste licenci

Pretplatničke licence za korisnika/uređaj (SL-ovi). Imate pravo privremeno i na kratkoročnoj osnovi
preraspodijeliti SL za korisnika ili uređaj u slučaju odsutnosti korisnika ili nedostupnosti uređaja koji je izvan
upotrebe. Preraspodjela tih licenci u bilo koju drugu svrhu ili za bilo koje drugo vremensko razdoblje mora biti
trajna. To pravo ne odnosi se na SL-ove za Windows Intune s operacijskim sustavom Windows.

Aktivacija proizvoda

Neki Proizvodi zaštićeni su tehnološkim mjerama te je za instaliranje tih proizvoda ili pristup njima potrebna
aktivacija i ključ za količinsko licenciranje. Aktivacija povezuje korištenje softvera s određenim uređajem.
Informacije o tome kada je potrebna aktivacija ili ključ proizvoda potražite u odjeljku Aktivacija proizvoda na
adresi http://www.microsoft.com/licensing. Odgovorni ste za korištenje ključeva proizvoda koji su vam
dodijeljeni i aktivaciju proizvoda pomoću uslužnih sadržaja za upravljanje ključevima. Ključevi proizvoda za
količinsko licenciranje povjerljivi su i podliježu odredbi o povjerljivosti u vašem ugovoru o količinskom
licenciranju. Ni u kojem trenutku ne smijete otkrivati ključeve proizvoda trećim stranama, čak ni nakon isteka
ugovora o količinskom licenciranju i bez obzira na bilo kakvu eventualnu suprotnu odredbu o vremenskom
ograničenju.

Aktivacija putem ključeva KMS i Multiple Activation Key (MAK)

Tijekom aktivacije ključa Multiple Activation Key (MAK), softver će poslati informacije o softveru i uređaju tvrtki
Microsoft. Softver će tijekom ili za potrebe aktivacije sadržaja upravljanja ključevima (KMS) poslati informacije
o programu i uređaju tvrtki Microsoft. KMS klijentski uređaji aktivirani putem KMS-a ne šalju podatke tvrtki
Microsoft. No potrebna je povremena reaktivacija putem glavnog KMS računala (hosta). Informacije poslane
tvrtki Microsoft tijekom MAK ili KMS aktivacije obuhvaćaju:

• inačicu, jezik i proizvodnu šifru softvera,
• IP adresu uređaja
• informacije izvedene iz hardverske konfiguracije uređaja.

Dodatne informacije potražite na adresi http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/productactivation.aspx
. Korištenjem softvera dajete pristanak za prijenos tih podataka. Prije aktivacije imate pravo na
korištenje inačice softvera instalirane tijekom procesa instalacije. Vaše je pravo na korištenje softvera nakon
vremena navedenog u procesu instalacije ograničeno, osim ako ga aktivirate. Svrha tog ograničenja jest
spriječiti neovlaštenu upotrebu. Ako ga ne aktivirate, niste licencirani za nastavak korištenja softvera nakon tog
vremena. Ako je uređaj povezan s internetom, softver se automatski može povezati s tvrtkom Microsoft radi
aktivacije. Softver možete aktivirati i ručno putem interneta ili telefona. Ako to učinite, možda ćete morati
podmiriti troškove korištenja interneta, odnosno telefona. Možda ćete zbog nekih promjena računalnih
komponenti ili softvera morati ponovo aktivirati softver. Softver će vas podsjećati na aktivaciju sve dok je ne
izvršite.

Ispravno korištenje KMS ključa.

Ne smijete dopustiti neosiguran pristup svojim uslužnim sadržajima za upravljanje ključevima putem
nenadzirane mreže kao što je internet.

Neovlašteno korištenje ključa MAK ili KMS.

Povezano s neovlaštenim korištenjem ili otkrivanjem MAK ili KMS ključeva, Microsoft može poduzeti bilo koju
od sljedećih aktivnosti: spriječiti dodatne aktivacije, deaktivirati ili na drugi način blokirati aktivaciju ili provjeru
valjanosti ključa proizvoda.

Nakon deaktiviranja ključa korisnik će možda morati zatražiti novi ključ proizvoda od tvrtke Microsoft.

Komponente fontova

Tijekom korištenja Online usluge tvrtke Microsoft možete koristiti fontove koje instalira ta online usluga za
prikaz i ispis sadržaja. Fontove možete ugrađivati samo u sadržaj kako je dopušteno u ograničenjima
ugrađivanja u fontovima i privremeno ih preuzimati na pisač ili drugi izlazni uređaj za ispis sadržaja.

Testiranje mjernih performansi (engl. benchmark)

Softver

Dužni ste prethodno pribaviti Microsoftovo pisano odobrenje za otkrivanje rezultata testiranja mjernih
performansi softvera. To se ne primjenjuje na Windows Server ili .NET Framework (v. niže). Ako nudite online
usluge, pristupanjem ili korištenjem Online usluga odričete se (trenutačno i u budućnosti) svih ograničenja
korištenja u konkurentne svrhe, pristupa i testiranja mjernih performansi u okviru uvjeta korištenja mjerodavnih
za vaše online usluge u mjeri u kojoj su te odredbe restriktivnije u odnosu na ovaj članak.

Microsoft .NET Framework

Softver može sadržavati jednu ili više komponenti programa .NET Framework (".NET komponente"). Na
komponentama možete provesti interni mjerni test performansi. Možete otkriti rezultate testiranja mjernih
performansi tih komponenti pod uvjetom da se pridržavate odredbi iznesenih na adresi
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez obzira na bilo kakav drugi ugovor koji ste eventualno
sklopili s Microsoftom, ako objavite rezultate takvog testiranja mjernih performansi, Microsoft ima pravo objaviti
rezultate testiranja mjernih performansi vaših proizvoda koji su izravna konkurencija odgovarajućoj .NET
komponenti, pod uvjetom da se pridržava istih odredbi navedenih na adresi
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

Stvaranje i pohrana primjeraka

Možete stvoriti i pohraniti neograničeni broj Primjeraka softvera na bilo kojem od svojih poslužitelja ili medija
za pohranu isključivo radi korištenja svojeg prava na pokretanje Primjeraka softvera.

Stavka izvješća s kartom za SQL Server Reporting Services

Softver može imati značajke koje dohvaćaju sadržaj kao što su karte, slike i drugi podaci putem aplikacijskog
sučelja za programiranje usluge Bing Karte (ili marke nasljednice) ("API usluge Bing Karte") za stvaranje
izvješća u kojima su podaci prikazani na kartama, slikama iz zraka i hibridnim slikama. Ako softver sadrži
takve značajke, možete ih koristiti za stvaranje i pregled dinamičkih ili statičkih dokumenata samo putem
metoda i mogućnosti pristupa koje su dio softvera. Sadržaj koji je dostupan putem API-ja usluge Bing Karte ne
smijete na drugi način kopirati, spremati, arhivirati niti stvarati bazu podataka. API usluge Bing Karte ne
smijete koristiti za vođenje/usmjeravanje na temelju senzora, a podatke o cestovnom prometu i slike iz zraka
(odnosno s njima povezane metapodatke) ne smijete koristiti ni u koju svrhu, čak i ako su one dostupne putem
API-ja usluge Bing Karte. Vaše korištenje API-ja usluge Bing karte i srodnog sadržaja podliježe i dodatnim
uvjetima i odredbama koji su dostupni na stranici http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969

Ne smijete:


Multipleksiranje
Hardver i softver koji koristite za akumuliranje veza, preusmjeravanje informacija, smanjenje broja uređaja ili
korisnika koji izravno pristupaju proizvodu ili ga koriste, odnosno smanjivanje broja okruženja operacijskih
sustava (ili OSE-ova), uređaja ili korisnika kojima proizvod izravno upravlja (što se ponekad naziva
"multipleksiranjem" ili "akumuliranjem") ne smanjuje broj potrebnih licenci bilo koje vrste.

Paketi System Center

Na korištenje paketa za upravljanje primjenjuju se licenčne odredbe za odgovarajuće proizvode System
Center.

Distributivni kôd

Proizvod može sadržavati kôd koji ste ovlašteni distribuirati u sklopu programa koje razvijete ukoliko se
pridržavate dolje navedenih odredbi.

Pravo na korištenje i distribuciju

Niže navedene kodne i tekstne datoteke predstavljaju "Distributivni kôd". Ova Prava na korištenje proizvoda
mogu pružati prava na neki drugi Distributivni kôd.

• Datoteke REDIST.TXT: Ovlašteni ste kopirati i distribuirati kôd naveden u datotekama REDIST.TXT u obliku
objektnog koda.
• Primjer koda: Ovlašteni ste modificirati, kopirati i distribuirati kôd označen kao "uzorak" u obliku izvornog i
objektnog koda.
• Datoteke OTHER-DIST.TXT: Ovlašteni ste kopirati i distribuirati kôd naveden u datotekama OTHERDIST.TXT
u obliku objektnog koda.
• Distribucija od strane trećih osoba: Ovlašteni ste distributerima vaših programa dopustiti kopiranje i
distribuciju Distributivnog koda u sklopu vaših programa.
• Biblioteke Silverlight: Kopirati i distribuirati objektni kôd označen kao "biblioteke Silverlight", "klijentske
biblioteke" Silverlight i "poslužiteljske biblioteke" Silverlight.

Pravila distribucije

Radi distribucije Distributivnog koda, morate:
• mu dodati značajnu primarnu funkcionalnost u vašim programima;
• za svaki distributivni kôd koji ima datotečni nastavak .lib, smijete distribuirati samo rezultate koje dobijete
pokretanjem takvog distributivnog koda u uređivaču veza sa svojim programom;
• distribuirati distributivni kôd koji se nalazi u instalacijskom programu samo kao dio tog instalacijskog
programa;
• zahtijevati od distributera i vanjskih krajnjih korisnika prihvaćanje odredbi kojima se kôd štiti barem u istoj
mjeri kao i u vašem ugovoru o količinskom licenciranju, uključujući ova Prava na korištenje proizvoda i Popis
proizvoda;
• objaviti valjanu obavijest o vašem autorskom pravu na vašim programima, te
• obeštetiti i zaštititi Microsoft od bilo kakvih potraživanja, uključujući odvjetničke troškove, u svezi distribucije i
korištenja vaših programa.

Ograničenja distribucije

Ne smijete:
• mijenjati obavijesti o autorskom pravu, žigovima ili patentima sadržanim u Distributivnom kodu
• koristiti Microsoftove žigove u nazivima vaših programa ili na način kojim se sugerira da vaši programi
potječu od Microsofta ili da ih Microsoft odobrava, odnosno podržava;
• distribuirati distributivni kôd za korištenje na platformi koja nije Microsoftov operacijski sustav, izvršna
tehnologija ni aplikacijska platforma, osim što se JavaScript, CSS i HTML datoteke obuhvaćene za korištenje
na web-mjestima i u web-aplikacijama (za razliku od datoteka Windows Library za JavaScript) mogu
distribuirati za korištenje na bilo kojoj platformi;
• ugrađivati Distributivni kôd u zlonamjerne, prijevarne ili protuzakonite programe, ili
• modificirati ili distribuirati izvorni kod Distributivnog koda na način da bi se na bilo koji njegov dio mogle
primjenjivati odredbe Isključene licence. Isključena licenca ona je licenca za čije je korištenje, modificiranje ili
distribuciju potrebno da se kôd otkrije ili distribuira u obliku izvornog koda ili da drugi imaju pravo modificirati
kôd.

Softver i usluge

Microsoft može pružati usluge putem softverskih značajki koje se putem interneta povezuju s Microsoftovim
računalnim sustavom ili sustavima davatelja usluga. Microsoft može u bilo kojem trenutku promijeniti ili ukinuti
pružanje takvih usluga. Zabranjeno je korištenje ovih usluga na način koji bi ih mogao oštetiti ili drugim
korisnicima otežati njihovu upotrebu. Usluge ne smijete koristiti da biste na bilo koji način pokušali dobiti
neovlašteni pristup nekoj usluzi, podacima, računu ili mreži.

Pored gore navedenih općih odredbi, na Uslugu se primjenjuju i dodatni uvjeti proizvođača Microsoft® koji se
nalaze na slijedećem linku:

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31 u poglavlju
"Posebne odredbe za pojedinačnu Online uslugu".

Dodatne informacije o zaštiti privatnosti za Office 365 možete naći na:
http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=22&langid=hr-hr

Dodatne odredbe o povjerljivosti i zaštiti podataka proizvođača Microsoft ® nalaze se na slijedećem linku:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31 u poglavlju
"Odredbe o zaštiti privatnosti i sigurnosti".

Specifikacija Usluge

Detaljna specifikacija Usluge Microsoft Office 365™ nalazi se na http://technet.microsoft.com/enus/library/office-365-service-descriptions.aspx
ili sličnoj web stranici ukoliko Microsoft promijeni njezinu adresu.

Centar za pouzdanost sustava Office 365

Web stranica "Centra za pouzdanost sustava Office 365" nalazi se na http://office.microsoft.com/hrhr/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security-FX103030390.aspx


5. Zaštita privatnosti
Izjava o zaštiti privatnosti za Office 365™ nalazi se na
http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=22&langid=hr-hr