Uvjeti korištenja usluge mPrijevoz


Uvjeti korištenja usluge mPrijevoz


Ovim Uvjetima korištenja usluge mPrijevoz (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara
269/D, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i pretplatnika i prepaid korisnika koji koriste usluge Tele2 u
pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Korisnici).
mPrijevoz je dodatna usluga koja Korisnicima omogućuje plaćanje određenih usluga u putničkom prijevozu kod dobavljača
tih usluga - ugovornih partnera Tele2, putem komunikacijskih usluga koje nudi Tele2.

Cijene

Cijene usluga putničkog prijevoza, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja putničkog prijevoza utvrđena su od strane
trgovaca - davatelja usluga putničkog prijevoza. Cijena slanja SMS poruke za mPrijevoz uslugu utvrđena je važećim
cjenikom Tele2 za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Cjenik). Ta se cijena primjenjuje za svaku
SMS poruku koju Korisnik pošalje na kratki kod ugovornog partnera, neovisno o ishodu transakcije.

Korisnici - pretplatnici

Za Korisnike - pretplatnike naplata usluge putničkog prijevoza putem mPrijevoz usluge obavlja se terećenjem njihova
mjesečnog pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje mPrijevoz usluge Korisniku -
pretplatniku, a koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.
Korisnik - pretplatnik može deaktivirati uslugu mPrijevoz, čime mu neće biti omogućeno korištenje iste, dok ju ponovo ne
zatraži.

Korisnici - prepaid

Za Korisnike - prepaid naplata usluge putničkog prijevoza putem mPrijevoz usluge obavlja se terećenjem njihova
korisničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje mPrijevoz usluge Korisniku - prepaid koji
nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na njegov zahtjev usluga deaktivirana.

Način plaćanja

Korisnik plaća usluge putničkog prijevoza na sljedeći način:
- slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi (kôdom) na kratki broj pojedine usluge
- prijenosom podatka putem mobilne aplikacije.
Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke ili/i prijenosom podatka putem mobilne aplikacije na svoj mobilni
telefon s podacima o:
- datumu provođenja transakcije
- naplaćenom iznosu
- ugovornom partneru
- trgovcu, broju prijevozne karte
- broju transakcije
- iznosu naknade za plaćanje.

Korisnik će primiti potvrdu plaćanja unutar roka propisanog za pojedinu uslugu mPrijevoz od davanja suglasnosti za
plaćanje.
U slučaju da Tele2 ne zaprimi informaciju o tome da je sustav mPrijevoz, a čiju naplatu obavlja ugovorni partner zaprimio
poruku o nalogu za plaćanje od strane Korisnika, zahtjev će biti storniran i transakcija se neće provesti niti naplatiti
Korisniku o čemu će isti biti obaviješten SMS porukom ili/i prijenosom podatka putem mobilne aplikacije.

U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Korisnikov račun
neće biti terećen o čemu će biti obaviješten SMS porukom ili/i prijenosom podatka putem mobilne aplikacije.Ograničenja korištenja usluge

Za korištenje mPrijevoz usluge utvrđeni su sljedeći limiti:
- Najveći mogući iznos transakcije za plaćanja usluga putničkog prijevoza je 75 kn, uključujući PDV
- Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate sve usluge mikroplaćanja je 400,00* kn, uključujući PDV.
Tele2 zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati nova ograničenja i/ili ukinuti
postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno objaviti izmjene sukladno točki 8. ovih Uvjeta.
* U spomenute iznose trenutno su uračunate ove usluge: cjelokupna SMS parking usluga,
uključujući i parkiranje na otvorenim parkiralištima i u garažama te usluga mPrijevoz koja uključuje
plaćanje karata javnog gradskog prijevoza.

Odgovornosti ugovornih partnera

Za korištenje roba i usluga ugovornih partnera, uključujući i rješavanje pritužbi Korisnika vezanih za pružanje usluga izvan
opsega naplate usluga, u potpunosti je odgovoran ugovorni partner.
Tele2 neće biti odgovoran vratiti Korisniku naplaćeni iznos za pružene usluge ugovornog partnera. U slučaju potrebe za
povratom naplaćenog iznosa, ugovorni partner će vratiti isti Korisniku o svome trošku.

Ostali uvjeti

Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, http://www.tele2.hr.

Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2, ispisani na papiru u svim Tele2 prodajnim centrima čiji
se popis nalazi na službenim Internetskim stranicama Tele2 (www.tele2.hr) (dalje: Centri), a na pisani zahtjev Korisnika
na adresu: Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, Tele2 će iste dostaviti na njegovu kućnu adresu. Tele2
zadržava pravo promjene i pravovremenog ažuriranja predmetnog popisa Centara.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu na dan objave i počinju se primjenjivati na sve Korisnike nakon tog datuma. Uvjeti se počinju
primjenjivati od 01.08.2018. godine.

Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Tele2 korisnik biti obaviješten putem web stranice www.tele2hr ili
na drugi primjeren način.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike do dana objave izmjena i
dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana njihove objave.

Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune
ovih Uvjeta, o čemu su dužni obavijestiti Tele2 pisanim putem na adrese iz prethodne točke ovih
Uvjeta. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune prihvaćaju.

Na uslugu mPrijevoz uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i
pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o. te na odgovarajući način odredbe Tele2 d.o.o. Općih uvjeta poslovanja za
Pretplatnike.

Prvim slanjem SMS poruke u okviru korištenja mPrijevoz usluge Korisnik prihvaća ove Uvjete i Uvjete izdavanja
elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o.