Uvjeti korištenja usluge Nadopuna Nextbike računa


Uvjeti korištenja usluge Nadopuna Nextbike računa


1. Ovim Uvjetima korištenja usluge Nadopuna Nextbike računa (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2
d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i
pretplatnika i Tele2 korisnika bonova koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj
mreži (dalje: Korisnici). Nadopuna Nextbike računa je usluga (dalje: Usluga) kojom Tele2 omogućava
svojim Korisnicima nadopunu Nextbike računa za uslugu najma bicikala koju nudi Sustav javnih bicikala
d.o.o., Prisavlje 2, Zagreb, OIB 97795935846 (dalje: Partner).

2. Podnošenjem naloga za korištenje Usluge korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Cijene i iznose za nadopunu Nextbike računa utvrđene su cjenikom Partnera. Cijena slanja SMS poruke
za uslugu Nadopuna Nextbike računa utvrđena je važećim cjenikom Tele2 za usluge u pokretnoj
elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Cjenik). Ta se cijena primjenjuje za svaku SMS poruku koju
Korisnik pošalje na broj predviđen za nadopunu Nextbike računa.

4. Za Tele2 pretplatnike nadopuna Nextbike računa se obavlja terećenjem njihova mjesečnog
pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge Tele2
pretplatniku koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.

5. Za Tele2 korisnike bonova nadopuna Nextbike računa se obavlja terećenjem njihova korisničkog
računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge Tele2 korisniku bonova koji
nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na njegov zahtjev usluga deaktivirana.

6. Korisnik koristi Uslugu slanjem SMS poruke na broj 707070, te u roku od dvije minute prima na svoj
mobilni telefon povratnu SMS poruku, kao potvrdu plaćanja, s podacima o datumu provođenja
transakcije, iznosu naplaćenom za transakciju, broju transakcije i iznosu naknade za plaćanje putem
SMS poruke. Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2 tereti
račun Korisnika za trošak korištenja Usluge. Ako Korisnik ne dobije povratnu SMS poruku nadopuna
nije uspjela, a korisnikov račun neće se teretiti za iznos nadopune. Također, račun Korisnika neće se
teretiti ni u slučaju nemogućnosti završetka transakcije, već će mu biti poslana SMS poruka kojom ga
se obavještava da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava svaka prethodna poruka poslana
Korisniku.

7. Ograničenja:

- Najveći mogući iznos transakcije za nadoplatu Nextbike računa iznosi 225,00 kn (uklj. PDV).
- Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate sve usluge mikroplaćanja je 400,00* kn
(uklj. PDV).

*U spomenute iznose trenutno su uračunate ove usluge: usluga mPrijevoz koja uključuje plaćanje karata
javnog gradskog prijevoza te cjelokupna SMS parking usluga, uključujući i parkiranje na otvorenim
parkiralištima i u garažama.8. Uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o.
te Opći uvjeti poslovanja.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 5. srpnja 2017.