Uvjeti korištenja usluge Osiguranje zaslona od 25.5.2018.

Uvjeti korištenja usluge Osiguranje zaslona
Mobilni telefoni, pametni telefoni i tableti

Primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 25.05.20181. Ugovaratelj osiguranja
Ugovaratelj ovog osiguranja svaka je fizička i/ili pravna osoba koja ima
zasnovan pretplatnički odnos s Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada
Vukovara 269/D, OIB: 70133616033 ("Tele2"), i koji je kod kupnje
mobilnog uređaja sukladno točki 3. ugovorio policu osiguranja s
osigurateljem (kako je utvrđeno u točki 13. u nastavku) za isti.

Ugovaratelj osiguranja ne može prenijeti osiguranje na drugu osobu.

2. Osiguranik
U ovom osiguranju osiguranik je ugovaratelj osiguranja.
3. Predmet osiguranja
Ovo osiguranje pokriva mobilni telefon, pametni telefon ili tablet
("osigurani uređaj"):
- koji je kupljen kao novi uređaj putem prodajnog kanala Tele2,
- čiji dijelovi nisu zamijenjeni neoriginalnim rezervnim dijelovima,
- koje je osiguratelj registrirao kao osigurane uređaje i
- za koje je plaćena zasebna premija u skladu s točkom 11.1.

Ugovaratelj osiguranja odgovoran je za registraciju uređaja kod
osiguratelja i odgovarajuće ažuriranje osiguranja pri zamjeni uređaja
npr. pod proizvođačevim jamstvom ili kad kupuje novi uređaj.

4. Kad se primjenjuje osiguranje
Osiguranje stupa na snagu odmah po kupnji osiguranog uređaja.

Razdoblje osiguranja iznosi jedan (1) mjesec i automatski se obnavlja
svakog mjeseca do prekida. Osiguranje vrijedi najduže šezdeset (60)
mjeseci od stupanja na snagu. Nakon toga osiguranje se automatski
prekida.

5. Gdje se primjenjuje osiguranje
Osiguranje se primjenjuje diljem svijeta.

6. Što osiguranje pokriva
Osiguranje pokriva mehaničko oštećenje, uključujući lom ili napuknuće
zaslona osiguranog uređaja koja je posljedica iznenadnog i
nepredviđenog vanjskog događaja i utječe na funkcionalnost zaslona.
Osiguranje pokriva isključivo popravke za povrat ispravne
funkcionalnosti prikaza. U slučaju da troškovi popravka premašuju
izvornu kupovnu cijenu osiguranog uređaja, osiguranje će pokriti
troškove popravka do izvorne kupovne cijene osiguranog uređaja.

Iznos koji je osiguratelj obvezan isplatiti ograničen je na izvornu
kupovnu cijenu osiguranog uređaja.

Pojam "nepredviđen" znači da se dogodilo nešto što nije bilo
očekivano te da se u normalnim okolnostima ne može predvidjeti ni
spriječiti.

Pojam "zaslon" označava dio uređaja koji prikazuje informacije u
obliku slova, brojki ili grafike, a koji se može kombinirati sa ekranom
osjetljivim na dodir.

Preduvjet za naknadu štete je mogućnost da se utvrdi vrijeme kad je
došlo do štete, opiše incident i utvrdi mjesto gdje je došlo do štete.

7. Izuzeci
Iz obveze Osiguratelja za osiguranje isključeni su sljedeći zahtjevi:
- koji su plativi prema proizvođačevom jamstvu ili prodavačevoj
obvezi prema Zakonu o zaštiti potrošača,
- koji su posljedica toga što je ugovaratelj osiguranja oštetio
osigurani uređaj namjerno ili iz krajnje nepažnje,
- koji su posljedica toga što se ugovaratelj osiguranja nije
pridržavao proizvođačevih uputa,
- koji su posljedica tvorničke greške ili opoziva osiguranog
proizvoda ili su obuhvaćeni Zakonom o zaštiti potrošača,
- za zamjenu ili namještanje priključaka, kontrolnih gumba ili tipaka,
baterija ili antena,
- koji su posljedica popravaka, rukovanja, rutinskog servisiranja,
održavanja ili čišćenja koje je izvršila neovlaštena osoba,
- koji su uzrokovani zalijevanjem uređaja i li ulaskom tekućine u
uređaj
- ako se ne može utvrditi IMEI ili serijski broj osiguranog uređaja,
- do kojih dođe dok se osigurani uređaj nalazi kod bilo koga osim
ugovaratelja osiguranja ili - ako je ugovaratelj osiguranja fizička
osoba - člana njegove uže obitelji. Pojam "uža obitelj" obuhvaća
roditelje, bračnog i/ili izvanbračnog druga, djecu koji žive u istom
kućanstvu s ugovarateljem osiguranja,
- do kojih dođe dok se osigurani uređaj nalazi kod bilo koga osim
ugovaratelja osiguranja ili - ako je ugovaratelj osiguranja pravna
osoba - njegova zaposlenika,
- do kojih dođe dok se osigurani uređaj nalazi kod bilo koga osim
ugovaratelja osiguranja ili - ako je ugovaratelj osiguranja vlasnik
linija s Ekipnom, Biznis Ekipnom ili drugom timskom tarifom -
člana Ekipne, Biznis Ekipne ili druge timske tarife,
- koji su posljedica trošenja ili postupnog pogoršanja
funkcionalnosti,
- koji su posljedica ogrebotina, udubina ili oznaka na zaslonu koje
utječu na izgled zaslona, ali ne i na njegov rad ili učinak,
- za dodatnu opremu ili pribor koji se upotrebljava s uređajem,
- za bilo kakve troškove ponovnog uključenja ili pretplatničke
naknade,
- koji su posljedica štete nastale tijekom prijevoza ili otpreme u
slučaju da osigurani uređaj nije zaštićen odgovarajućom
ambalažom, osim ako je uređaj u posjedu osiguratelja,
- za bilo kakve neizravne gubitke proizašle iz oštećenja prikaza i
nemogućnosti služenja osiguranim uređajem,
- koji su klasificirani kao prijevara ili pronevjera.

8. Mjere opreza i dužnost pažnje
Ugovaratelj osiguranja dužan je rukovati osiguranim predmetom
uobičajeno pažljivo i u skladu s proizvođačevim uputama o potrebnim
mjerama opreza i pažnje kako bi se u što većoj mjeri izbjegla šteta.

Ako se ugovaratelj osiguranja nije pridržavao mjera opreza i/ili pažnje,
iznos naknade u pravilu može biti umanjen. Naknada iz osiguranja
može čak u potpunosti izostati u slučajevima grubog nemara.

9. Odredbe za slučaj štete
9.1. Šteta se prijavljuje odmah putem interneta ili pozivom na poseban
telefonski broj za odštetne zahtjeve +385 95 1000 321. Odštetni
zahtjev mora se podnijeti unutar jednog (1) mjeseca od trenutka kad
ugovaratelj osiguranja sazna za štetu. Ako se šteta prijavi nakon isteka
razdoblja od 1 mjeseca, iznos odštete može biti manji u slučaju da je
osiguratelju nastala šteta uslijed kasne prijave.

9.2. Oštećene osigurane uređaje preuzet će osigurateljev imenovani
prijevoznik, a oštećeni zaslon popravit će osigurateljev imenovani i
ovlašteni servisni centar. Zaslon će biti popravljen originalnim - novim
ili prerađenim - rezervnim dijelovima. Polica osiguranja nastavlja
vrijediti i za zamijenjeni zaslon.

9.3. U slučaju da troškovi popravka premašuju gornje ograničenje za
odštetne zahtjeve ili izvornu kupovnu cijenu, osiguratelj ima pravo
prilagoditi odštetu do iznosa ograničenja ili cijene i to u obliku novčane
naknade ili - po vlastitom nahođenju - u obliku jednakovrijednog
zamjenskog uređaja s tehničkim specifikacijama koje su usporedive s
onima izvornog osiguranog uređaja. Ako ugovaratelj osiguranja u tom
slučaju želi popravak uređaja, obvezan je pokriti dodatne troškove koji
premašuju ograničenja odštete ili cijene.

9.4. Davanje netočnih ili nepotpunih informacija može biti temelj za
odbijanje isplate naknade ako je utjecalo na utvrđivanje okolnosti
osiguranog slučaja ili osigurateljevu odgovornost ili su informacije
pružene kako bi se prijevarom dobila naknada iz osiguranja.

9.5. Prije nego što ugovaratelj osiguranja preda osigurani uređaj na
popravak, dužan je na njemu deaktivirati sve zaštite lozinkom, npr.
"Find my iPhone" ili jednakovrijednu aplikaciju. Ako ugovaratelj
osiguranja to ne učini, popravci će se obustaviti dok se ne deaktivira
zaštita lozinkom, a ugovaratelju osiguranja može se naplatiti dodatna
naknada za dodatni posao povezan s otključavanjem osiguranog
uređaja.

9.6. Kad je odštetni zahtjev odobren, ako popravci popravljivog zaslona
nisu dovršeni unutar trideset (30) dana od datuma preuzimanja
osiguranog uređaja od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelj osiguranja
ima pravo na jednakovrijedan zamjenski uređaj s tehničkim
specifikacijama koje su usporedive s onima izvornog osiguranog
uređaja. Ako popravci traju dulje od trideset (30) dana zbog
nemogućnosti proizvođača da isporuče dijelove, primjenjuju se pravila
o nadoknadi štete iz točke 9.3.

9.7. Odštetni zahtjevi neće biti odobreni i isplaćeni ako ugovaratelj nije
platio puni iznos premije osiguranja prije dana podnošenja zahtjeva. U
slučaju bilo kakvih nesuglasica povezanih s uplatom premije,
ugovaratelj osiguranja može se obratiti Tele2. Ugovaratelj osiguranja
ima pravo ponovo predati odštetni zahtjev nakon što plati premiju
osiguranja.

9.8. Oštećeni uređaji mogu se preuzeti samo na u zahtjevu specificiranoj
adresi u Republici Hrvatskoj.

9.9. Ako osiguratelj riješi odštetni zahtjev zamjenskim uređajem, ima pravo
preuzeti vlasništvo nad oštećenim osiguranim uređajem.

10. Odbitna franšiza
Osiguranje dopušta jedan (1) odštetni zahtjev bez odbitne franšize u
svakom 12-mjesečnom razdoblju od početka osiguranja. Za svaki
sljedeći odštetni zahtjev u istom 12-mjesečnom razdoblju plaća se
odbitna franšiza u iznosu od 450 kuna.

11. Opći ugovorni uvjeti
11.1. Isplata premije
Rok plaćanja za početnu premiju naveden je na računu za pretplatu
tvrtke Tele2. Premija obnovljenog osiguranja plaća se u mjesečnim
obrocima, a naplaćuje se računom za pretplatu tvrtke Tele2.


11.2. Prekid osiguranja
Ugovaratelj osiguranja može prekinuti osiguranje u bilo kojem
trenutku. Ako korisnik zatraži raskid police osiguranja više od 30 dana
nakon datuma njenog sklapanja, polica se raskida zadnji dan
obračunskog razdoblja i naplaćuje u punom iznosu za to razdoblje.
Ako do prekida dođe u razdoblju u kojem se ne obračunava premija,
polica se raskida s trenutačnim učinkom.
Ako premija, dospjela nakon sklapanja ugovora o osiguranju, nije
uplaćena na vrijeme, ugovor o osiguranju raskida se najranije 30 dana
nakon datuma na koji je ugovaratelj osiguranja zaprimio dopis kojim ga
Tele2 u ime osiguratelja obavještava o dospjelosti premije.

Nakon što se polica raskine, nije moguće sklopiti novu policu
osiguranja za isti uređaj.

11.3. Viša sila
Osiguratelj ne odgovara za štetu koja izravno ili neizravno nastane
uslijed ili u vezi s ratom, događajem sličnom ratu, građanskim ratom,
vojnim vježbama, revolucijom, elementarnom nepogodom, neredima,
terorizmom, ustankom, primjenom atomskog ili nuklearnog oružja,
mjerom vlade, pljenidbom, štrajkom, isključenjem s rada, blokadom ili
sličnim događajem.

11.4. Zastara
Odštetni zahtjevi podneseni na temelju ugovora o osiguranju / police
osiguranja podliježu zastari prema hrvatskom Zakonu o obveznim
odnosima.

11.5. Dvostruko osiguranje
Ako je osigurani uređaj osiguran protiv istog rizika kod dvaju ili više
osiguratelja za isto pokriće, razdoblje i osiguranika, a zbroj naknada iz
osiguranja ne premašuje osiguranu vrijednost te imovine, osiguratelj u
potpunosti odgovara za ispunjenje obveza koje proizlaze iz ugovora o
osiguranju.

Ako zbroj naknada iz osiguranja premašuje vrijednost osiguranog
uređaja, a ugovaratelj osiguranja postupio je s dužnom pažnjom,
vrijede sva ta osiguranja i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu
premiju iz tekućeg razdoblja osiguranja, a osiguranik ima pravo od
svakog pojedinog osiguratelja zatražiti odštetu u skladu s ugovorom o
osiguranju sklopljenim sa svakim pojedinim osigurateljem, a ukupno
do ukupnog iznosa štete.

11.6. Mjerodavno pravo i nadležnost
Za ugovor o osiguranju mjerodavno je hrvatsko pravo. Svaki spor koji
se odnosi na ugovor rješava se pred hrvatskim sudom. To vrijedi i za
sporove koji se odnose na štetu nastalu u inozemstvu.

Ako ugovaratelj osiguranja nije zadovoljan odlukom koju je
osiguratelj donio u odnosu na njegov odštetni zahtjev, osiguratelj
može preispitati odluku putem administratora za odštetne zahtjeve
ako ugovaratelj
osiguranja nazove Digital Care na + 385 95 1000 321. Ako
ugovaratelj osiguranja i dalje nije zadovoljan odlukom ili ima
prigovora na način kako je pitanje osiguranja riješeno, može se
obratiti tvrtki AmTrust International Underwriters (informacije za
kontakt potražite u točki 13. u nastavku) na adresu e-pošte
prituzbe@amtrustgroup.com. Korisnik se također može obratiti
nadzornom tijelu nadležnom za nadzor društava za osiguranje, a to
je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b,
10 000 Zagreb.

11.7. Transakcije koje su protivne prisilnim propisima
Osiguratelj neće izvršiti niti jednu isplatu osiguranog slučaja ako su ta
isplata ili uvjeti korištenja takvog osiguranja u suprotnosti sa
sankcijama ili embargoima koje je uvelaEuropska unija, Hrvatska ili
Švedska, te se isto odnosi i na sankcije i embargoe od strane
Sjedinjenih Američkih Država ako isti nisu u suprotnosti s regulativom
Europske unije, Hrvatske ili Švedske. Ako se plaćanje izvrši, a zbog
sankcija ne bude zaprimljeno od strane ugovaratelja osiguranja,
smatrat će se da je AmTrust International Underwriters DAC izvršio
svoju ugovornu obvezu. Ako se nakon ugovaranja police osiguranja
utvrdi da se ugovaratelj osiguranja, predmet osiguranja ili korisnik
nalazi pod sankcijama ili embargom, AmTrust ima pravo bez
odgađanja prekinuti osiguranje.

12. Administrator osiguranja i odštetnih zahtjeva
Osiguranje i odštetne zahtjeve administrira Digital Care. Da bi
ugovaratelj osiguranja podnio odštetni zahtjev, treba se prijaviti na
www.tele2.osiguranjezaslona.com ili nazvati broj telefona za odštetne
zahtjeve +385 95 1000 321. Pozivi se mogu snimati radi obuke,
usklađivanja i sprječavanja prijevara.

13. Osiguratelj
Ovu policu izdaje AmTrust International Underwriters DAC, 40
Westland Row, Dublin 2, Irska. Matični broj subjekta: 169384,
http://www.cro.ie AmTrust International Underwriters DAC ima
ovlaštenje Središnje banke Irske. Ti se podaci mogu provjeriti u
registru financijskih usluga na www.hanfa.hr.

Da biste podnijeli odštetni
zahtjev, idite na
www.tele2.osiguranjezaslona.com ili
nazovite +385 95 1000 321

Ako imate pitanja o svojoj polici
osiguranja, nazovite +385 95 1000 321