Uvjeti korištenja usluge Osobni limit mjesečne potrošnje


Uvjeti korištenja usluge Osobni limit mjesečne potrošnje
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za aktivacijom usluge Osobni limit mjesečne potrošnje, Tele2 pretplatnik (u daljnjem
tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja usluge Osobni limit mjesečne potrošnje za Tele2
pretplatnike (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Usluga Osobni limit mjesečne potrošnje (dalje u tekstu: Osobni limit) omogućava Pretplatniku određivanje
Osobnog limita u unaprijed određenim iznosima od 50 kn, na način da najmanji mogući Osobni limit iznosi
50,00 kn, a svaki sljedeći za po 50,00 kn više. Iznos odabranog Osobnog limita uključuje PDV.
3) Nakon što Pretplatnik dosegne iznos svog Osobnog limita, Pretplatniku će biti onemogućeno ostvarivanje
glasovnih poziva (osim hitnih poziva i Službe za korisnike), slanje SMS poruka i korištenje podatkovnog
prometa do isteka tekućeg mjeseca u Hrvatskoj i inozemstvu. Navedene usluge bit će ponovno aktivirane
početkom sljedećeg mjeseca ili tijekom tekućeg mjeseca ako Pretplatnik zatraži povećanje svog Osobnog
limita u tom mjesecu. Nakon dosezanja iznosa odabranog Osobnog limita Pretplatnik neće moći iskoristiti
ni preostale pogodnosti uključene u mjesečnu naknadu, kao što su minute uključene u naknadu, SMS,
podatkovni promet, MMS, primanje poziva i SMS poruka u inozemstvu i sl.
4) Za tarifne modele u kojima je predviđena minimalna mjesečna potrošnja Pretplatnika odnosno mjesečna
naknada, iznosi Osobnog limita primjenjuju se nakon potrošenog ugovorenog iznosa minimalne mjesečne
potrošnje odnosno mjesečne naknade.
5) Kako bi se umanjila mogućnost prekoračenja Osobnog limita zbog kašnjenja u obračunu, u određenom
trenutku, a najranije u trenutku kada trošak ostvarenog prometa dosegne iznos koji je za 5 kn manji od
zatraženog Osobnog limita, Pretplatniku će biti onemogućeno korištenje usluga u skladu sa točkom 3. ovih
Uvjeta korištenja.
6) Kašnjenja u obračunu mogu uzrokovati prekoračenja odabranog Osobnog limita te će u tom slučaju promet
biti naplaćen Tele2 Pretplatniku.
7) U svrhu izbjegavanja dvojbi, unatoč aktivnoj zabrani prometa, Pretplatniku će na računu biti obračunati
troškovi za aktivne usluge trećih strana.
8) Osobni limit može biti prekoračen:
• u slučaju korištenih usluga u roamingu
• za poziv odnosno sesiju koji traje, tj. dok usluga ne bude vidljiva na zapisu unutar sustava Tele2.
9) S obzirom na okolnost da obrada troškova nastalih u inozemstvu ovisi o inozemnom partneru, postoji
mogućnost da troškovi nastali u inozemstvu ne budu uključeni u Osobni limit za obračunsko razdoblje u
kojem su takvi troškovi nastali. U tom slučaju, navedeni troškovi nastali u inozemstvu bit će uključeni u
Osobni limit za naredna obračunska razdoblja.
10) U Osobni limit ne ulaze neke mjesečne naknade za koje uvjetima korištenja nije drugačije naznačeno,
naknade za plaćene opcije, naknada za radijsku frekvenciju, naknada za pristup mreži, popusti koji se
primjenjuju na kraju obračunskog razdoblja kao i naknade za opcije koje se automatizmom isključuju na
kraju obračunskog razdoblja ili protekom određenog broja dana.
11) Aktivacijom usluge Osobnog limita, uključuje se i zabrana pozivanja prema brojevima s posebnom tarifom.
12) Pretplatnik će moći promijeniti iznos Osobnog limita jedanput tijekom tekućeg
mjeseca a promjena će se primijeniti od početka sljedećeg obračunskog razdoblja.

13) Odabrani iznos Osobnog limita ne može biti viši od iznosa dodijeljenog Pretplatniku od strane Tele2 prema
Pravilima Tele2 za osiguranje naplate.
14) Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju usluge Osobnog limita kao i zahtjev za promjenu Osobnog limita
Pretplatnik može podnijeti isključivo na Tele2 prodajnom mjestu.
15) Ukoliko Pretplatnik ima više pretplatničkih brojeva, Pretplatnik će biti u mogućnosti odrediti Osobni limit za
svaki pojedini pretplatnički broj zasebno.
16) Nakon podnošenja zahtjeva za aktivaciju, Osobni limit će biti aktiviran na početku sljedećeg obračunskog
razdoblja i primjenjivat će se od sljedećeg obračunskog razdoblja. Nakon zahtjeva za deaktivaciju, Osobni
limit bit će isključen u roku od 24 sata nakon podnošenja zahtjeva.
17) Za poslovne korisnike, Osobni limit po pretplatničkom broju može odrediti isključivo osoba ovlaštena na
zastupanje poslovnog korisnika. Osobni limit za Tele2 Knock-out Team Business tarife po svakom
pojedinom priključku uključenom u Knock-out Team primjenjuje se nakon potrošenog zajedničkog novčanog
iznosa izabrane Tarife definiranom Uvjetima korištenja Tele2 Knock-out Team Business tarifa.
18) Po primitku Zahtjeva za aktivacijom Osobnog limita, Tele2 zadržava pravo provjeriti jesu li ispunjeni
preduvjeti utvrđeni ovim Uvjetima, te u tu svrhu može dodatno kontaktirati Pretplatnika. U slučaju
neispunjenja preduvjeta utvrđenih ovim Uvjetima korištenja, Tele2 ima pravo odbiti zahtjev Pretplatnika.
19) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
20) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će Pretplatnici biti obaviješteni putem web stranica te na
drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 16.05.2012. te izmijenjeni 20.11.2018.godine