Uvjeti korištenja usluge Smartica


Uvjeti korištenja usluge Smartica - mPrijevoz


1. Ovim Uvjetima korištenja usluge Smartica - mPrijevoz (dalje: Uvjeti) uređuju se
odnosi Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, OIB:
70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane te pretplatnika i Tele2 korisnika bonova
koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje:
Korisnici) s druge strane. Smartica - mPrijevoz je usluga (dalje: Usluga) kojom Tele2
omogućava svojim Korisnicima kupovinu i plaćanje putnih karata u putničkom
prijevozu u Republici Hrvatskoj. Naplatu putnih karata u ime i za račun društva Trilix
d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: Trilix) vrši Tele2 d.o.o.

2. Korištenjem aplikacije korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Cijene putnih karata, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja putničkog
prijevoza utvrđena su od strane trgovaca - davatelja usluga putničkog prijevoza,
ugovornim partnerima Trilix-a. Cijena slanja SMS poruke za kupovinu karte u sustavu
mPrijevoza utvrđena je važećim cjenikom Tele2 za usluge u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži (dalje: Cjenik). Ta se cijena primjenjuje za svaku SMS poruku
koju Korisnik pošalje na broj predviđen za kupovinu karte za putnički prijevoz.

4. Kupovina i plaćanje usluge putničkog prijevoza slanjem SMS-a omogućeno je putem
mobilne aplikacije Smartica.

5. Za Tele2 pretplatnike, kupovina karte u sustavu Usluge se obavlja terećenjem
njihova mjesečnog pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili
onemogućiti korištenje Usluge Tele2 pretplatniku koji ima nepodmirena dugovanja
prema Tele2.

6. Za Tele2 korisnike bonova, kupovina karte u sustavu Usluge se obavlja terećenjem
njihova korisničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje
Usluge Tele2 korisniku bonova koji nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na
njegov zahtjev usluga deaktivirana.

7. Korisnik vrši plaćanje odabirom opcije Plati i Potvrdi kupnju karte u mobilnoj aplikaciji
Smartica. Mobilna aplikacija generira jedinstveni kod transakcije izravno u SMS
poruku. SMS poruka šalje se na kratki broj 705102.
U roku od dvije minute prima na svoj mobilni telefon povratnu SMS poruku, kao
potvrdu plaćanja, s podacima o datumu provođenja transakcije, iznosom naplaćenim
za transakciju, brojem transakcije i iznosom naknade za plaćanje putem SMS poruke.
Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2
tereti račun Korisnika za trošak korištenja Usluge. Ako Korisnik ne dobije povratnu
SMS poruku, kupnja karte nije uspjela, a korisnikov račun neće se teretiti za iznos
kupovina karte. Također, račun Korisnika neće se teretiti ni u slučaju nemogućnosti
završetka transakcije, već će mu biti poslana SMS poruka kojom ga se obavještava
da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava svaka prethodna poruka
poslana Korisniku.

8. Ograničenja:

- Najveći mogući iznos transakcije za kupovinu karte za prijevoz iznosi 150,00 kn
(uklj. PDV).
- Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate sve usluge mikroplaćanja
je 300 kn (uklj. PDV).


9. Uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih
usluga Tele2 d.o.o. te Opći uvjeti poslovanja.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 28. veljače 2018.