Uvjeti korištenja usluge SMS e-postcard

Uvjeti korištenja usluge SMS e-postcard


1. Općenito

Ovim Uvjetima korištenja usluge SMS e-postcard (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica
grada Vukovara 269/D, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i pretplatnika i prepaid korisnika koji
koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Korisnici). SMS e-postcard je usluga
kojom Tele2 omogućava svojim Korisnicima plaćanje razglednica izrađenih smartphone mobilnom aplikacijom
(dalje: e-postcard aplikacija) putem SMS poruka na području Republike Hrvatske.

2. Cijene

Cijene razglednica utvrđene su cjenikom Hrvatske pošte d.d.. Cijena slanja SMS poruke za SMS e-postcard
uslugu utvrđena je važećim cjenikom Tele2 za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje:
Cjenik). Ta se cijena primjenjuje za svaku SMS poruku koju Korisnik pošalje za plaćanje razglednice, neovisno
o ishodu transakcije.

3. Korisnici - pretplatnici

Za Korisnike - pretplatnike naplata razglednice putem SMS e-postcard usluge obavlja se terećenjem njihova
mjesečnog pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje SMS e-postcard
usluge Korisniku - pretplatniku, a koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2. Korisnik – pretplatnik može
deaktivirati uslugu SMS e-postcard, čime mu neće biti omogućeno korištenje iste, dok ju ponovo ne zatraži.

4. Korisnici - prepaid

Za Korisnike - prepaid naplata razglednice putem SMS e-postcard usluge obavlja se terećenjem njihova
korisničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje SMS e-postcard usluge Korisniku
- prepaid koji nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na njegov zahtjev usluga deaktivirana.

5. Plaćanje razglednice

Prilikom dolaska Korisnika na prikaz plaćanja unutar e-postcard aplikacije korisnik će biti u mogućnosti odabrati
plaćanje SMS-om. Po odabiru plaćanja SMS-om Korisniku će se otvoriti automatski generirani jedinstveni
transakcijski identifikator te se automatski se popuniti kratki kod za slanje SMS-a. Korisnik samo treba potvrditi
slanje poruke.
U roku od dvije minute Korisnik prima povratnu SMS poruku na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja. Nakon
primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2 tereti račun Korisnika za trošak
razglednice. Ako Korisnik ne dobije povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje razglednice ovom
uslugom nije uspjelo, a njegov račun neće se teretiti za iznos razglednice.


6. Ograničenja korištenja SMS e-postcard usluge

Za korištenje SMS e-postcard usluge utvrđeni su sljedeći limiti:

? Najveći mogući iznos transakcije za plaćanja razglednice je 100 kn, uključujući PDV
? Mjesečno ograničenje po Korisniku za SMS e-postcard uslugu je 400,00 kn, uključujući PDV.

Tele2 zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati nova ograničenja i/ili
ukinuti postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno objaviti izmjene sukladno točki 7. ovih
Uvjeta.7. Ostali uvjeti

Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, kako slijedi: http://www.tele2.hr.

Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2: http://www.tele2hr, ispisani na papiru u svim
Tele2 prodajnim centrima čiji se popis nalazi na službenim Internetskim stranicama Tele2 (www.tele2.hr) (dalje:
Centri), a na pisani zahtjev Korisnika na adresu: Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, Tele2 će
iste dostaviti na njegovu kućnu adresu. Tele2 zadržava pravo promjene i pravovremenog ažuriranja predmetnog
popisa Centara.

Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Tele2 korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.tele2hr ili na drugi primjeren način.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike do dana objave
izmjena i dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana njihove objave.

Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune ovih Uvjeta,
o čemu su dužni obavijestiti Tele2 pisanim putem na adresu Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb,
u kojem slučaju više neće moći koristiti SMS e-postcard uslugu. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune
prihvaćaju.
Na uslugu SMS e-postcard uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih
usluga Hrvatskog Tele2 d.o.o. te na odgovarajući način odredbe Tele2 d.o.o. Općih uvjeta poslovanja za
Pretplatnike.

Prvim slanjem SMS poruke u okviru korištenja SMS e-postcard usluge Korisnik prihvaća ove Uvjete i Uvjete
izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o..