Uvjeti korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonove


Uvjeti korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom usluge "Spasilica" (dalje u tekstu: Spasilica ili Usluga), Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu:
Uvjeti).
2. Korisnik može putem usluge Spasilica zatražiti od Tele2 dobivanje novčanih sredstava u iznosu od 8kn
(u daljnjem tekstu: 8 kn) i/ili 300 MB (u daljnjem tekstu: 8 kn) na Tele2 račun na bonove. Naknada za
korištenje usluge za dobivanje 8 kn iznosi 1,5 kn i naplatit će se po nadoplati računa, a zatim će iznos
na računu biti umanjen za 8 kuna koje je korisnik dobio unaprijed putem usluge Spasilica. Naknada za
korištenje usluge za dobivanje 300 MB iznosi 3 kn i naplatiti će se po nadoplati računa. Valjanost 300
MB ističe 24.sat od sata aktivacije.
3. Uslugu mogu koristiti svi korisnici bonova osim korisnika na tarifama Mobilni Internet i International tarifi.
4. Dobivanje 8 kn na Tele2 račun na bonove, Korisnik može zatražiti ako je Tele2 korisnik bonova najmanje
30 dana, ako je obnovio Tele2 račun na bonove barem jednom u iznosu od 25 kn, čijem Tele2 računu
nije istekla valjanost definirana bonom, koji nije u postupku prijenosa broja na Tele2 pretplatu, koji nije
u postupku prijenosa broja u drugu mrežu, kojem korištenje Usluge nije zabranjeno zbog zlouporabe,
koji ima podmirenu naknadu za prijašnje korištenje Usluge, koji je vratio prije traženih 8 kn te koji na
Tele2 računu na bonove ima 10 kuna ili manje u trenutku korištenja Usluge.
5. Dobivanje 300 MB na Tele2 račun na bonove, Korisnik može zatražiti ako je Tele2 korisnik bonova
najmanje 30 dana, ako je obnovio Tele2 račun na bonove u iznosu od 50 kn u zadnjih 90 dana, čijem
Tele2 računu nije istekla valjanost definirana bonom, koji nije u postupku prijenosa broja na Tele2
pretplatu, koji nije u postupku prijenosa broja u drugu mrežu, kojem korištenje Usluge nije zabranjeno
zbog zlouporabe, koji ima podmirenu naknadu za prijašnje korištenje Usluge te koji na Tele2 računu na
bonove ima najviše 30 MB, 1 bonus kunu i 1 kunu u trenutku korištenja Usluge.
6. Ako korisnik želi dobiti 8 kn putem Spasilice, može ih zatražiti slanjem besplatne SMS poruke sadržaja
8kn na broj 13333 ili putem portala Moj Tele2.
7. Ako korisnik želi dobiti 300 MB putem Spasilice, može ih zatražiti slanjem besplatne SMS poruke
sadržaja 300MB na broj 13333 ili putem portala Moj Tele2. Korisnik može iskoristiti 300 MB u roku od
24 sata.
8. Zatraženih 8 kn ili 300 MB bit će dodijeljeni u roku do 24 sata.
9. Korisnik može istovremeno zatražiti i 8 kn i 300MB putem Usluge ako su zadovoljeni uvjeti iz točkaka
4. i 5. ovih Uvjeta . Korisnik ne može zatražiti dodjelu 8 kn ili 300 MB ako prethodno nije vratio 8 kn ili
ako mu nisu naplaćene naknade za korištenje Usluge za dodjelu 8 kn ili Usluge za dodjelu 300 MB.
10. Informaciju o stanju Usluge, Korisnik može dobiti slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13333 ili na portalu
Moj Tele2.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.03.2018.