Uvjeti korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonove

Uvjeti korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom usluge "Spasilica" (dalje u tekstu: Spasilica ili Usluga), Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja usluge Spasilica za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti).

2. Korisnik može putem usluge Spasilica zatražiti od Tele2 dobivanje novčanih sredstava u iznosu od 10 kn (u
daljnjem tekstu: 10 kn) i/ili 750 MB (u daljnjem tekstu: 750 MB) na Tele2 račun na bonove. Naknada za
korištenje usluge za dobivanje 10 kn iznosi 2 kn i naplatit će se po nadoplati računa, a zatim će iznos na računu
biti umanjen za 10 kuna koje je korisnik dobio unaprijed putem usluge Spasilica. Naknada za korištenje usluge
za dobivanje 750 MB iznosi 5 kn i naplatiti će se po nadoplati računa. Valjanost 750 MB ističe 24.sat od sata
aktivacije.


3. Korisnik je obvezan nadoplatiti svoj Tele2 račun na bonove iznosom potrebnim za podmirenje naknade i iznosa
novčanih sredstava koje je dobio na svoj Tele2 račun najkasnije u roku 30 dana od kada je dobio ta sredstva.

4. Uslugu mogu koristiti svi korisnici bonova osim korisnika na tarifama Mobilni Internet i International tarifi.

5. Dobivanje 10 kn na Tele2 račun na bonove, Korisnik može zatražiti ako je Tele2 korisnik bonova najmanje 30
dana, ako je obnovio Tele2 račun na bonove barem jednom u iznosu od 25 kn, čijem Tele2 računu nije istekla
valjanost definirana bonom, koji nije u postupku prijenosa broja na Tele2 pretplatu, koji nije u postupku
prijenosa broja u drugu mrežu, kojem korištenje Usluge nije zabranjeno zbog zlouporabe, koji ima podmirenu
naknadu za prijašnje korištenje Usluge, koji je vratio prije traženih 10 kn te koji na Tele2 računu na bonove ima
10 kuna ili manje u trenutku korištenja Usluge.


6. Dobivanje 750 MB na Tele2 račun na bonove, Korisnik može zatražiti ako je Tele2 korisnik bonova najmanje 30
dana, ako je obnovio Tele2 račun na bonove u iznosu od 50 kn u zadnjih 90 dana, čijem Tele2 računu nije
istekla valjanost definirana bonom, koji nije u postupku prijenosa broja na Tele2 pretplatu, koji nije u postupku
prijenosa broja u drugu mrežu, kojem korištenje Usluge nije zabranjeno zbog zlouporabe, koji ima podmirenu
naknadu za prijašnje korištenje Usluge te koji na Tele2 računu na bonove ima najviše 30 MB, 1 bonus kunu i 1
kunu u trenutku korištenja Usluge.

7. Ako korisnik želi dobiti 10 kn putem Spasilice, može ih zatražiti slanjem besplatne SMS poruke sadržaja 10kn
na broj 13333 ili putem portala Moj Tele2.


8. Ako korisnik želi dobiti 750 MB putem Spasilice, može ih zatražiti slanjem besplatne SMS poruke sadržaja
750MB na broj 13333 ili putem portala Moj Tele2. Korisnik može iskoristiti 750 MB u roku od 24 sata.

9. Zatraženih 10 kn ili 750 MB bit će dodijeljeni u roku do 24 sata.


10. Korisnik može istovremeno zatražiti i 10 kn i 750MB putem Usluge ako su zadovoljeni uvjeti iz točka 5. i 6. ovih
Uvjeta. Korisnik ne može zatražiti dodjelu 10 kn ili 750 MB ako prethodno nije vratio 10 kn ili ako mu nisu
naplaćene naknade za korištenje Usluge za dodjelu 10 kn ili Usluge za dodjelu 750 MB.
11. Informaciju o stanju Usluge, Korisnik može dobiti slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13333 ili na portalu Moj
Tele2.

12. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.


13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.03.2018 i izmijenjeni su 11.05.2020