Uvjeti korištenja usluge Windows Phone Store Play

Uvjeti korištenja usluge Windows Phone Store Pay


1. Općenito

Ovim Uvjetima korištenja usluge Windows Phone Store Pay (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2 d.o.o.,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i pretplatnika i prepaid
korisnika koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Korisnici). Usluga
Windows Phone Store Pay (dalje: Usluga) omogućena je samo Korisnicima koji koriste mobilne uređaje koji
rade na Microsoft operativnom sustavu, a istom se Korisnicima omogućava plaćanje sadržaja kupljenih putem
Microsoft Corporation platforme "Windows Phone Store"

2. Korisnici - pretplatnici

Za Korisnike - pretplatnike naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova mjesečnog
pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge Korisniku - pretplatniku,
a koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.

3. Korisnici - prepaid

Za Korisnike - prepaid naplata sadržaja putem Usluge obavlja se terećenjem njihova korisničkog računa. Tele2
zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge Korisniku - prepaid koji nema dovoljno sredstava na
računu.

4. Plaćanje sadržaja

Prilikom prve i svake slijedeće kupovine sadržaja putem Windows Phone Store-a korisniku će se biti
predodređeno (default opcija) plaćanje putem Usluge i to sve do trenutka dok korisnik putem Windows Phone
Storea sam ne odabere neku od drugih ponuđenih opcija plaćanja sadržaja.

U roku od dvije minute od plaćanja Korisnik prima SMS poruku na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja.
Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2 tereti račun Korisnika za
trošak kupnje sadržaja. Ako Korisnik ne dobije povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje ovom
uslugom nije uspjelo, a njegov račun neće se teretiti.

5. Ograničenja korištenja usluge Windows Phone Store Pay

Za korištenje usluge Windows Phone Store Pay utvrđeni su sljedeći limiti:
- Najveći mogući iznos transakcije za plaćanje pojedinog sadržaja je 105 kn, uključujući PDV
- Mjesečno ograničenje po Korisniku za plaćanje putem Usluge je 300,00 kn, uključujući PDV.

Tele2 zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati nova ograničenja i/ili
ukinuti postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno objaviti izmjene sukladno točki 7. ovih
Uvjeta.


6. Ostali uvjeti

Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, kako slijedi: http://www.tele2.hr.

Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2: http://www.tele2hr, ispisani na papiru u svim
Tele2 prodajnim centrima čiji se popis nalazi na službenim Internetskim stranicama Tele2 (www.tele2.hr) (dalje:
Centri), a na pisani zahtjev Korisnika na adresu: Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, Tele2 će
iste dostaviti na njegovu kućnu adresu. Tele2 zadržava pravo promjene i pravovremenog ažuriranja predmetnog
popisa Centara.

Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Tele2 korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.tele2hr ili na drugi primjeren način.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike do dana objave
izmjena i dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana njihove objave.

Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune ovih Uvjeta,
o čemu su dužni obavijestiti Tele2 pisanim putem na adresu Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb,
u kojem slučaju više neće moći koristiti Uslugu. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune prihvaćaju.

Na uslugu usluge Windows Phone Store Pay uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca
i pružanja platnih usluga Hrvatskog Tele2 d.o.o. te na odgovarajući način odredbe Tele2 d.o.o. Općih uvjeta
poslovanja za Pretplatnike.

Prvom kupnjom sadržaja putem Windows Phone Store-a pri kojoj je kao način plaćanja korištena Usluga
Korisnik prihvaća ove Uvjete i Uvjete izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o.