Razno

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. 
 
Što je GDPR?
Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR) novi je zakon o zaštiti osobnih podataka.
Što su osobni podaci?
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su:

- Ime i prezime
- OIB, datum rođenja
- podaci o lokaciji
- mrežni identifikator 
- čimbenici svojstveni za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Načela privatnosti
Načela privatnosti koje Telemach Hrvatska d.o.o. primjenjuje prilikom obrade podataka
 

Telemach Hrvatska veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika te se  obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

1. Zakonitost, poštenje i transparentnost – zakonito, pošteno i transparentno obrađivani osobni podaci s obzirom na korisnika.  
2. Ograničenje svrhe – prikupljeni osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu za koju su podaci dani.
3. Smanjivanje podataka –prikupljaju se osobni podaci koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
4. Točnost - osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurni.
5. Ograničenje pohrane – osobni podaci koji omogućuju identifikaciju korisnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.
6. Cjelovitost i povjerljivost – imamo obvezu zaštititi osobne podatke kojima raspolažemo, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. 
Prava korisnika
Pravo na pristup – korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka. Pravo na pristup podacima korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik registrira za njegovo korištenje odnosno za pristup i korištenje Tele2 sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na pristup podacima;

Pravo na ispravak – korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke. U tom slučaju korisnik mora podnijeti pisani zahtjev te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje novi odnosno izmijenjeni podatak;

Pravo na brisanje – korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonom propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće. Pravo na brisanje korisnik ostvaruje isključivo na Tele2 prodajnom mjestu;
  
Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Tele2 više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu. U slučaju traženja prava na ograničenje obrade potrebno je da se korisnik pošalje prigovor na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci,  Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Pravo na prenosivost podataka
- korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Tele2, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Pravo se može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik registrira za njegovo korištenje odnosno za pristup i korištenje Tele2 sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na prenosivost podataka;

Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Tele2 te na tzv. legitimnom interesu Tele2. U tom slučaju Tele2 neće obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva. Korisnik može podnijet prigovor na prodajnom mjestu Tele2 ili se za upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci,  Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Pravo na povlačenje privole – korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Pravo na povlačenje privole korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da je korisnik registriran za njegovo korištenje odnosno za pristup i korištenje Tele2 sadržajima i uslugama. Razumijevanja radi, korisnik koji je zatražio raskid korisničkog ugovora od trenutka raskida ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na prenosivost podataka; 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka;

Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci,  Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci,  Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Tele2 u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne informacije. Taj  rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.
 
Izjave o zaštiti osobnih podataka u Tele2
1. Tele2 je u Izjavi o zaštiti osobnih podataka definirao koji se osobni podaci prikupljaju u odnosu na korisnika, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika. Izjavom želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Izjava je jednostrani pravno obvezujući akt Tele2 te se primjenjuje na sve usluge i proizvode Tele2 koje uključuju obradu osobnih podataka. U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka Telemach Hrvatska.

Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada osobnih  podataka provodi na siguran i zakonit način.
 
2. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 želi dati posjetiteljima svog sjedišta te odgovarajućih prodajnih prostorija jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka od strane Tele2. U nastavku možete u cijelosti pročitat Izjavu o obradi osobni podataka za posjetitelje sjedišta i odgovarajućih prodajnih prostorija Telemach Hrvatska.

3. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 želi dati kandidatima za zapošljavanje jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2 te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i  privolama. U nastavku možete u cijelosti pročitat Izjavu o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Telemach Hrvatska d.o.o.
Lista partnera
  • Prodajni partneri www.tele2.hr/podrska-korisnicima/prodajna-mjesta/
  • Agencija za naplatu potraživanja: Eos Matrix
  • Partneri za izdavanje i dostavu računa: Hitra produkcija
  • Distribucijski partneri - Overeas
  • Nadzorne i pravne institucije – sudovi, MUP (po potrebi)
  • Hrvatska pošta, FINA, HAKOM, Transcom WorldWide d.o.o., Significo d.o.o. 
  • I dr.

 

Kontaktirajte nas

U slučaju pitanja u svezi obrade osobnih podataka od strane Tele2 obratite se službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni podaci, Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska.